ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය Winners

Winners

අප්පච්චි ඇවිත්

by
3.77 avg rating — 98 ratings
ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය (2018)
Rate this book
Clear rating
රන්කරඬුව

by
3.82 avg rating — 40 ratings
ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය for විශිෂ්ටතම නවකතාව (2015)
Rate this book
Clear rating
පොදු පුරුෂයා

by
3.82 avg rating — 92 ratings
ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය
Rate this book
Clear rating