ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය Winners

Winners

රන්කරඬුව

by
3.64 avg rating — 25 ratings ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය for විශිෂ්ටතම නවකතාව (2015)
Rate this book
Clear rating
පොදු පුරුෂයා

by
3.80 avg rating — 71 ratings ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය
Rate this book
Clear rating