රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය Winners

Winners

ආදර කැදැල්ල (ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකය...

by
3.78 avg rating — 9 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2015)
Rate this book
Clear rating
වීණා වාදකයා (ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකය...

by
4.23 avg rating — 13 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2013)
Rate this book
Clear rating
මුතු ඇටය (ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයන්ග...

by
4.32 avg rating — 19 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2011)
Rate this book
Clear rating
සොඳුරු සිතුවම් (ශ්‍රේෂ්ඨ ලේ...

by
4.58 avg rating — 31 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2009)
Rate this book
Clear rating
පොදු පුරුෂයා

by
3.82 avg rating — 92 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය (2009)
Rate this book
Clear rating
ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයන්ගේ විශිෂ්ට ...

by
4.19 avg rating — 37 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2008)
Rate this book
Clear rating
මාංචු

by
really liked it 4.00 avg rating — 3 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය (1992)
Rate this book
Clear rating
පරසතුරෝ

by
4.44 avg rating — 18 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය (1977)
Rate this book
Clear rating
අස්වැන්න

by
4.28 avg rating — 18 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය (1971)
Rate this book
Clear rating
චුම්බන කන්ද

by
3.59 avg rating — 29 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය
Rate this book
Clear rating

nominees

කෝකිල මැඳුර (ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකය...

by
4.33 avg rating — 15 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය Nominee for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2012)
Rate this book
Clear rating
සඳ දියේ පාවී ගියා (ශ්‍රේෂ්ඨ...

by
4.35 avg rating — 17 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය Nominee for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2010)
Rate this book
Clear rating