රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය Winners

Winners

ආදර කැදැල්ල (ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකය...

by
3.91 avg rating — 11 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2015)
Rate this book
Clear rating
වීණා වාදකයා (ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකය...

by
4.29 avg rating — 14 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2013)
Rate this book
Clear rating
මුතු ඇටය (ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයන්ග...

by
4.32 avg rating — 22 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2011)
Rate this book
Clear rating
සොඳුරු සිතුවම් (ශ්‍රේෂ්ඨ ලේ...

by
4.43 avg rating — 37 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2009)
Rate this book
Clear rating
පොදු පුරුෂයා

by
3.83 avg rating — 99 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය (2009)
Rate this book
Clear rating
ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකයන්ගේ විශිෂ්ට ...

by
4.26 avg rating — 42 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2008)
Rate this book
Clear rating
මාංචු

by
really liked it 4.00 avg rating — 3 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය (1992)
Rate this book
Clear rating
පරසතුරෝ

by
4.47 avg rating — 19 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය (1977)
Rate this book
Clear rating
අස්වැන්න

by
4.16 avg rating — 25 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය (1971)
Rate this book
Clear rating
චුම්බන කන්ද

by
3.56 avg rating — 32 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය
Rate this book
Clear rating

nominees

කෝකිල මැඳුර (ශ්‍රේෂ්ඨ ලේඛකය...

by
4.39 avg rating — 18 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය Nominee for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2012)
Rate this book
Clear rating
සඳ දියේ පාවී ගියා (ශ්‍රේෂ්ඨ...

by
4.37 avg rating — 19 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මානය Nominee for හොඳම පරිවර්තනය - කෙටිකතා (2010)
Rate this book
Clear rating