جایزه ادبی کتاب سال داستان احمد محمود - ۱۳۹۶ Winners

جایزه ادبی کتاب سال داستان «احمد محمود» ھمزمان با سالروز تولد احمد محمود دوشنبه 4 دی ماه ۱۳۹۶کم در خانه ھنرمندان برگزار شد.

Winners

یک پرونده کهنه

by
3.52 avg rating — 136 ratings
جایزه ادبی کتاب سال داستان احمد محمود - ۱۳۹۶
Rate this book
Clear rating
بی‌باد، بی‌پارو

by
3.19 avg rating — 128 ratings
جایزه ادبی کتاب سال داستان احمد محمود - ۱۳۹۶
Rate this book
Clear rating
همین امشب برگردیم

by
2.94 avg rating — 137 ratings
جایزه ادبی کتاب سال داستان احمد محمود - ۱۳۹۶
Rate this book
Clear rating