රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන - හොඳම නවකතාව Winners

Winners

බණ්ඩර මැරූ උන්

by
4.22 avg rating — 9 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන - හොඳම නවකතාව (2015)
Rate this book
Clear rating
කාල නදී ගලා බසී

by
4.48 avg rating — 33 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන - හොඳම නවකතාව (2014)
Rate this book
Clear rating
සංසාරාරණ්‍යය අසබඩ

by
4.11 avg rating — 19 ratings
රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන - හොඳම නවකතාව (1998)
Rate this book
Clear rating