ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් පැවැත්වූ සාහිත්‍ය තරගයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන ලදී. Winners

Winners

රූපවාහිනී මාමගේ කතන්දරය

by
it was amazing 5.00 avg rating — 1 rating
ගාල්ල කඩවත් සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මඟින් පැවැත්වූ සාහිත්‍ය තරගයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය ජයග්‍රහණය කරන ලදී.
Rate this book
Clear rating