ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی


Born
Iran
Genre


Average rating: 4.19 · 879 ratings · 72 reviews · 10 distinct worksSimilar authors
تاریخ بیهقی

by
4.30 avg rating — 482 ratings — published 1388 — 11 editions
Rate this book
Clear rating
حسنک وزیر از تاریخ بیهقی

by
4.01 avg rating — 144 ratings — published 1957 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
گزیده تاریخ بیهقی

by
3.72 avg rating — 93 ratings — published 1973
Rate this book
Clear rating
تاریخ بیهقی / جلد اول

by
4.34 avg rating — 79 ratings3 editions
Rate this book
Clear rating
تاریخ بیهقی / جلد دوم

by
4.22 avg rating — 32 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
تاریخ بیهقی / جلد سوم

by
4.36 avg rating — 25 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
گزیده تاریخ بیهقی

by
4.35 avg rating — 17 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
برگزیده و شرح تاریخ بیهقی

by
3.33 avg rating — 3 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
دبیر و سلطان( بازنویسی و تل...

by
2.33 avg rating — 3 ratings — published 2003
Rate this book
Clear rating
تاریخ بیهقی-دوجلدی

it was amazing 5.00 avg rating — 1 rating
Rate this book
Clear rating
More books by ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

“و امیر پس از رفتن ایشان عبدالرزاق را گفت: "چه می گویی؟ شرابی چند پیلپا (نوعی ساغر شراب بسیار بزرگ) بخوریم؟" گفت: "روزی چنین و خداوند شادکام و خداوندزاده بر مراد برفته با وزیر و اعیان و با این همه هریسه (نوعی خوراک)ی خورده، شراب کدام روز را داریم؟" امیر گفت: "بی تکلف باید که به دشت آییم و شراب به باغ پبروزی (نام باغی ست) خوریم." و بسیار شراب آوردند در ساعت... . امیر گفت: "عدل نگه دارید و ساتگین (قدح بزرگ)ها برابر کنید تا ستم نرود." پس روان کردند ساتگینی هر یک نیم من، و نشاط بالا گرفت و مطربان آواز برآوردند. بوالحسن پنج بخورد و به ششم سپر بیفکند، به ساتگین هفتم از عقل بشد و به هشتم قذفش افتاد (بالا آورد) و فراشان بکشیدندش. بوالعلاء طبیب در پنجم سر پیش کرد و ببردندش. خلیل داود ده بخورد و سیاه بیروز (نام یه بابایی) نه. هر دو را به کوی دیلمان بردند. بونعیم دوازده بخورد و بگریخت و داود میمندی مستان افتاد و مطربان و مضحکان (دلقکها) همه مست شدند و بگریختند. ماند سلطان و خواجه عبدالرزاق، و خواجه هژده بخورد و خدمت کرد رفتن را و با امیر گفت: "بس؛ که اگر بیش از این دهند، ادب و خرد از بنده دور کند." امیر بخندید و دستوری (اجازه) داد و برخاست (خواجه) و به ادب بازگشت. و امیر پس از می خورد به نشاط و بیست و هفت ساتگین نیم منی تمام شد. برخاست و آب و تشت خواست و مصلای نماز (جانماز)، و دهان بشست و نماز پیشین (ظهر) بکرد و نماز دیگر (عصر) کرد و چنان می نمود که گفتی شراب نخورده است و این همه به چشم و دیدار من بود - که بوالفضلم(بیهقی) – و امیر به پیل نشست و به کوشک رفت.”
ابوالفضل محمد بن حسین بیهقیIs this you? Let us know. If not, help out and invite ابوالفضل to Goodreads.