จัตวาลักษณ์


Born
เพชรบุรี, Thailand
Genre

Influences
อารเธอร โคนัน ดอยล, เชอรลอก โฮลมส, เรืองเดช จันทรคีรี ...more


‘จัตวาลักษณ’ เปนนามปากกาของ ‘พรศักดิ อุรัจฉัทชัยรัตน’ จบปริญญาตรีจากคณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล แตกลับบอกวาไมใชคูแทของกันและกัน แถมยังหันไปเรียนตอปริญญาโทสาขาคอมพิวเตอร คณะสถิติประยุกตทีนิดา และทำงานเปนผูบริหารระดับสูงของสถาบันการเงินแหงหนึง

รักการอานมาตังแตเดก อานรามเกียรติตังแตเรียนอยู ป.2 อานเรืองสันชุดเชอรลอก โฮมส จบทังหมดตังแตอยู ป.4 จนกระทังเริมมีไฟอยากเขียนเอง คนหาตัวตนและแนวทางของตนเอง ปัจจุบันมีผลงานเขียนออกมาอยางตอเนือง จากการผลิตงานเขียนอยาง ‘กาลมรณะ’ ทีไดรับรางวัลชมเชย Nanmeebooks Award ประจำปี 2550 ประเภทนวนิยายสืบสวนสอบสวน และ "ปริศนาใตเงจันทร" รองชนะเลิศอันดับ 2 Nanmeebooks Award ประจำปี 2553

"กาลมรณะ" ยังไปเขาตาสำนักพิมพยักษใหญของญีปุนเขาอยางจัง ขนาดขอซือลิขลิทธิไปจัดพิมพใหมใหคนญีปุนไดทึงในฝีมือคนไทยอีกดวย ซึงปรากฏการณแ
...more

Average rating: 3.08 · 13 ratings · 4 reviews · 4 distinct works
ชีวะอำพราง : Virus Effect

liked it 3.00 avg rating — 5 ratings — published 2014
Rate this book
Clear rating
บ่วงเชือก

liked it 3.00 avg rating — 3 ratings — published 2013
Rate this book
Clear rating
ปริศนาใต้เงาจันทร์

liked it 3.00 avg rating — 3 ratings — published 2011 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
กาลมรณะ

3.50 avg rating — 2 ratings — published 2007
Rate this book
Clear rating

* Note: these are all the books on Goodreads for this author. To add more, click here.

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.Is this you? Let us know. If not, help out and invite จัตวาลักษณ์ to Goodreads.