พนมเทียน

พนมเทียน


Born
in Thailand
November 23, 1931


ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (23 พฤศจิกายน 2474 - ) นักเขียนนวนิยายทีมีชือเสียงมากทีสุดคนหนึงของไทย ศิลปินแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ประจำปี พ.ศ. 2540 เปนเจาของนามปากกา พนมเทียน ผูแตง เพชรพระอุมา

ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ เกิดทีจังหวัดปัตตานี เปนบุตรคนสุดทองของขุนวิเศษสุวรรณภูมิ กับนางสะอาด รัตนกุล เริมเขียนนวนิยายเรืองแรกตังแตสมัยเรียนมัธยมทีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรือง “เหาดง” ลงในสมุดอานกันเลน เมือ พ.ศ. 2484 นอกจากเขียนนวนิยายแลว ฉัตรชัยยังเปนคอลัมนิสตเขียนบทความเกียวกับอาวุธปืน ในหนังสือพิมพและนิตยสารบางฉบับดวย โดยใชชือจริง และนามปากกา "กอง สุรกานต"
...more

Average rating: 4.55 · 3,050 ratings · 101 reviews · 101 distinct worksSimilar authors
เพชรพระอุมา (ตอน 01) ไพรมหา...

4.65 avg rating — 345 ratings — published 2002
Rate this book
Clear rating
เพชรพระอุมา (ตอน 02) ดงมรณะ...

4.68 avg rating — 228 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
เพชรพระอุมา (ตอน 03) จอมผีด...

4.70 avg rating — 208 ratings2 editions
Rate this book
Clear rating
เพชรพระอุมา (ตอน 04) อาถรรพ...

4.66 avg rating — 196 ratings3 editions
Rate this book
Clear rating
เพชรพระอุมา (ตอน 06) แงซายจ...

4.74 avg rating — 178 ratings
Rate this book
Clear rating
เพชรพระอุมา (ตอน 05) ป่าโลก...

4.61 avg rating — 184 ratings3 editions
Rate this book
Clear rating
เพชรพระอุมา (ตอน 07) จอมพรา...

4.52 avg rating — 151 ratings
Rate this book
Clear rating
เพชรพระอุมา (ตอน 08) ไอ้งาด...

4.52 avg rating — 147 ratings
Rate this book
Clear rating
เพชรพระอุมา (ตอน 12) มงกุฏไ...

4.52 avg rating — 138 ratings
Rate this book
Clear rating
เพชรพระอุมา (ตอน 10) นาคเทว...

4.40 avg rating — 129 ratings
Rate this book
Clear rating
More books by พนมเทียน…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

“ทัสสยุ จงอย่าลวงข้า อย่าสังหารข้าเสียด้วยความรวนเรของท่าน”
พนมเทียนIs this you? Let us know. If not, help out and invite พนมเทียน to Goodreads.