วินทร์ เลียววาริณ

วินทร์ เลียววาริณ


Born
in หาดใหญ่, สงขลา, Thailand
March 23, 1956

Website

Genre


วินทร เลียววาริณ เกิดปี พ.ศ. 2499 ทีอำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เดิมชือ สมวินทร เลียววาริณ ตอมาเปลียนชือตัวเปน วินทร เปนนักเขียนทีไดรับ รางวัลซีไรต ถึง 2 ครัง คือ เมือปี พ.ศ. 2540 (ประชาธิปไตยบนเสนขนาน) และเมือปี พ.ศ. 2542 (สิงมีชีวิตทีเรียกวาคน) โดยกอนหนาทีจะมาเปนนักเขียน เขาทำงานดานออกแบบมากอน คือเปนสถาปนิก นักตกแตงภายใน นักออกแบบกราฟิก และนักโฆษณา ...more

Average rating: 4.06 · 4,477 ratings · 253 reviews · 75 distinct worksSimilar authors
ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

4.25 avg rating — 463 ratings — published 1994 — 5 editions
Rate this book
Clear rating
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

4.29 avg rating — 330 ratings — published 1999 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
ผู้ชายคนที่ตามรักเธอทุกชาติ...

4.07 avg rating — 288 ratings — published 2006 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
สมุดปกดำกับใบไม้สีแดง

4.18 avg rating — 188 ratings — published 1994
Rate this book
Clear rating
ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล

4.15 avg rating — 178 ratings — published 2008
Rate this book
Clear rating
ปีกแดง

4.41 avg rating — 169 ratings — published 2016 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว

4.16 avg rating — 161 ratings — published 2008
Rate this book
Clear rating
หนึ่งวันเดียวกัน

4.06 avg rating — 137 ratings — published 2001 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
ฝนตกขึ้นฟ้า

3.99 avg rating — 126 ratings — published 2007 — 2 editions
Rate this book
Clear rating
รอยเท้าเล็กๆ ของเราเอง

3.95 avg rating — 129 ratings — published 2005 — 3 editions
Rate this book
Clear rating
More books by วินทร์ เลียววาริณ…

Upcoming Events

No scheduled events. Add an event.

Topics Mentioning This Author

topics posts views last activity  
The Next Best Boo...: OFFICIAL SUMMER CHALLENGE 2009 6727 11075 Oct 03, 2017 09:48PM  


Is this you? Let us know. If not, help out and invite วินทร์ to Goodreads.