Goodreads helps you follow your favorite authors. Be the first to learn about new releases!
Start by following A.J. Beirens.

A.J. Beirens A.J. Beirens > Quotes


A.J. Beirens quotes (showing 1-30 of 33)

“Abortion is not allowed
because apparently it is against the law of god.
Yes, that butter-wouldn't-melt deity
who ordered babies to be slaughtered,
killed all the first-born in Egypt
And caused an entire human race to drown.

From: "Gesels van een imaginaire god"
(Scourges of an imaginary god)”
A.J. Beirens
“The purpose of life
is to give our life purpose.”
A.J. Beirens
“From history books you should at best believe just the punctuation. The rest is uncertain, incomplete, distorted, exaggerated or even fabricated.”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“Only those who are brainwashed and fools
believe in the existence of a god.
Those who are indifferent just pretend.”
A.J. Beirens
“It's time to demand that the faithful keep their personal choices, preferences and beliefs in irrational and sometimes dangerous things strictly private. Everyone is absolutely free to believe what they want, provided they do not harass others (or force, or kill them) .. But nobody has the right to insist on privileges simply because they are supporters of one or other of the world's many religions."

From: "Gesels van een imaginaire god"
('Scourges of an imaginary god')”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“The bullshit detector is the biggest enemy
of every religion."

From: "Gesels van een imaginaire god"
('Scourges of an imaginary god')”
A.J. Beirens
“And where does god get the nerve from
telling people how to rear their children
when he drowned his own?”
A.J. Beirens
“En waar haalt deze god het lef vandaan
om de mensen te vertellen
hoe ze hun kinderen moeten opvoeden,
terwijl hij de zijne deed verdrinken?”
A.J. Beirens
“Is it too bold to point out
that there is nothing in the ten commandments
about protecting children against cruelty?
Nothing against rape and nothing against slavery,
and nothing agains genocide.
Could this be because these crimes
are positively recommended
in the rest of the bible?”
A.J. Beirens
“Is het te vrijpostig om op te merken
dat er niks in de tien geboden staat
over het beschermen van kinderen tegen wreedheid?
Niks tegen verkrachting en niks tegen slavernij,
en niks tegen genocide?
Of komt dit omdat deze misdrijven
positief worden aanbevolen
in de rest van de bijbel?”
A.J. Beirens
“Het doel van het leven
is dat we aan ons leven doel geven.”
A.J. Beirens
“Nothing remains the same.
The only thing that never changes
is the fact that everything changes.”
A.J. Beirens
“Niks blijft hetzelfde.
Het enige dat nooit verandert,
is het feit dat alles verandert.”
A.J. Beirens
“The main causes for divorce
are marriages.”
A.J. Beirens
“De voornaamste oorzaken van echtscheidingen
zijn huwelijken.”
A.J. Beirens
“Uit de geschiedenisboeken geloof je hoogstens best de leestekens. De rest is onzeker, onvolledig, verdraaid, overdreven of zelfs helemaal verzonnen.”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“From bigots who hawk their god
door-to-door, preserve us.”
A.J. Beirens
“Van kwezels die van deur tot deur
met god leuren, bewaar ons.”
A.J. Beirens
“Enkel gehersenspoelden en dwazen
geloven in het bestaan van een god.
Onverschilligen doen alsof.”
A.J. Beirens
“Don't be sad that it's over.
Be glad that you ever lived to see it.”
A.J. Beirens
“Treur niet dat het voorbij is.
Wees blij dat je het ooit mocht beleven.”
A.J. Beirens
“De tand des tijds blijft maar knagen
aan je totaliteit van dagen.
Dus geniet van elke dag
zoveel je mag.”
A.J. Beirens
“Als de overheden, onder allerlei valse voorwendsels, verder gaan met het inperken van de rechten van de burgers, zodat ze enkel nog lijfeigenen zijn van een handvol multinationals, dan is een globale opstand van de gewone mens tegen het superkapitalisme zeker niet ondenkbaar".”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“If the authorities under various false pretenses, continue curtailing the rights of citizens, so that they merely become serfs to a handful of multinational companies, a global rebellion of ordinary people against super capitalism is certainly not inconceivable.”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“The moment that all these myths
were brought together in so-called 'holy books'
has -without any doubt- to be seen
as the most disastrous point in time
in the history of mankind.

From: "Gesels van een imaginaire god"
(Scourges of an imaginary god)”
A.J. Beirens
“Het moment echter dat deze vertelsels
werden samengebracht en neergepend
in zogeheten 'heilige boeken'
moet zonder enige twijfel gezien worden
als het meest rampzalige ogenblik
in de geschiedenis van de mensheid.

Uit "Gesels van een imaginaire god”
A.J. Beirens
“Het is tijd om te eisen van de gelovigen dat ze hun persoonlijke keuzes, voorkeuren en geloof aan niet-rationele en soms gevaarlijke zaken strikt in de privésfeer houden. Iedereen is absoluut vrij om te geloven wat ze willen, op voorwaarde dat ze anderen niet lastig vallen (of dwingen, of doden).. Maar niemand heeft het recht om privilegies te eisen op grond van het feit dat ze aanhangers zijn van een of ander van 's werelds vele godsdiensten.”
A.J. Beirens, Gesels van een imaginaire god
“De 'bullshitdetector' is de grootste vijand
van elke godsdienst."

Uit: "Gesels van een imaginaire god”
A.J. Beirens
“On the sixth day god created man,
on the seventh day man created god.
Now we are even.”
A.J. Beirens
“Op de zesde dag schiep god de mens,
op de zevende dag schiep de mens god.
Nu zijn we quitte.

Uit "Gesels van een imaginaire god”
A.J. Beirens

« previous 1

All Quotes | Add A Quote
Play The 'Guess That Quote' Game