Moeen’s Reviews > در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته > Status Update

Moeen
Moeen is on page 96 of 369
Nov 23, 2011 02:18AM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته

flag

Moeen’s Previous Updates

Moeen
Moeen is on page 268 of 369
Jan 27, 2012 01:34PM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته


Moeen
Moeen is on page 239 of 369
Jan 04, 2012 11:36PM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته


Moeen
Moeen is on page 211 of 369
بعد دو هفته رفتم سراغش؛ لذت‌بخش‌
Dec 30, 2011 09:01AM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته


Moeen
Moeen is on page 187 of 369
Dec 19, 2011 01:12PM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته


Moeen
Moeen is on page 168 of 369
بدبختی آدم‌ها این است که برای ما چیزی جز باسمه‌هایی سخت آسیب‌پذیر در کلکسیون ذهنمان نیستند. به همین دلیل درباره‌شان طرح‌هایی در سر می‌پروریم که با همه‌ی شور ذهنیت همراه‌اند؛ اما ذهن خسته می‌شود، خاطره نیست می‌شود.
Dec 12, 2011 10:33AM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته


Moeen
Moeen is on page 136 of 369
Dec 03, 2011 01:59PM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته


Moeen
Moeen is on page 124 of 369
اون‌قدر که باید حال بده، نمی‌ده. شاید چون خیلی کند و بافاصله می‌خونم.
Nov 30, 2011 02:01PM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته


Moeen
Moeen is on page 124 of 369
Nov 30, 2011 01:42PM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته


Moeen
Moeen is on page 82 of 369
Oct 28, 2011 02:20AM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته


Moeen
Moeen is on page 40 of 369
آلبرتین رفته و راوی فکر می‌کنه به زودی برمی‌گرده. تأثیر هر جمله چند برابر شده
Oct 21, 2011 03:19PM
در جستجوی زمان از دست رفته، کتاب ششم: گریخته


No comments have been added yet.All of Moeen’s status updates
Everyone’s updates from this book