Mahnoosh’s Profile

Sign in to Goodreads to learn more about Mahnoosh.

Invisible Cities
Mahnoosh is currently reading
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

 

Mahnoosh's Recent Updates

Mahnoosh is now friends with Eli Baladi
40763808
Mahnoosh wants to read
Girl With a Pearl Earring by Tracy Chevalier
Rate this book
Clear rating
Mahnoosh rated a book 5 of 5 stars
The Rainbow Fish by Marcus Pfister
Rate this book
Clear rating
Mahnoosh rated a book 4 of 5 stars
A Christmas Carol by Charles Dickens
Rate this book
Clear rating
Mahnoosh rated a book 4 of 5 stars
دخمه by José Saramago
Rate this book
Clear rating
Mahnoosh rated a book 4 of 5 stars
احتمالاً گم شده‌ام by Sara Salar
Rate this book
Clear rating
Mahnoosh rated a book 4 of 5 stars
همنوایی شبانه‌ی ارکستر چوبها by رضا قاسمی
Rate this book
Clear rating
Mahnoosh wants to read
Emma by Jane Austen
Rate this book
Clear rating
Mahnoosh rated a book 3 of 5 stars
شاهزاده و گدا by Mark Twain
Rate this book
Clear rating
Mahnoosh wants to read
یادداشت‌ها by Albert Camus
Rate this book
Clear rating
More of Mahnoosh's books…
فروغ فرخزاد
“آه …
سهم من اينست
سهم من اينست
سهم من ،
آسمانيست كه آويختن پرده اي آن را از من مي گيرد
سهم من پايين رفتن ا ز يك پله ي متروكست
و به چيزي در پوسيدگي و غربت واصل گشتن
سهم من گردش حزن آلودي در باغ خاطره هاست
و در اندوه صدايي جان دادن كه به من مي گويد :
“دست هايت را
دوست مي دارم ”
دست هايم را در باغچه مي كارم
سبز خواهم شد ،مي دانم ،مي دانم،مي دانم
و پرستوها در گودي انگشتان جوهريم
تخم خواهند گذاشت”
فروغ فرخزاد
tags: poem

فروغ فرخزاد
“من
پري كوچك غمگيني را
مي شناسم كه در اقيانوسي مسكن دارد
و دلش را در يك ني لبك چوبين
مي نوازد آرام،آرام
پري كوچك غمگيني
كه شب از يك بوسه مي ميرد
و سحرگاه از يك بوسه به دنيا خواهد آمد”
فروغ فرخزاد
tags: poem

فروغ فرخزاد
“هميشه خواب ها
از ارتفاع ساده لوحي خود پرت مي شوند و مي ميرند
من شبدر چهارپري را مي بويم
كه روي گور مفاهيم كهنه روئيده ست
آيا زني كه در كفن انتظار و عصمت خود خاك شد جواني من بود؟
.......
حرفي به من بزن
آيا كسي كه مهرباني يك جسم زنده را به تو مي بخشد
جز درك حس زنده بودن
از تو چه مي خواهد؟”
فروغ فرخزاد