Nadia’s Profile

Sign in to Goodreads to learn more about Nadia.

Nadia's Recent Updates

Nadia is now friends with Pikae
Nadia rated a book 5 of 5 stars
Angels & Demons by Dan Brown
Rate this book
Clear rating
"Angels & Demons = เทวากับซาตาน"
อีกเรือง ทีแดนบราวนเขียนถึงคริสเตียนในแนววรรณกรรม
เปนวรรณกรรมทีอานแลวเหมือนเปนเรืองจริงอีกเรืองนึง...
ซึงเรืองนีเขียนขึนกอน รหัสลับดาวินชี เสียอีก

เรืองนีมีเนือหาเกียวกับ เรืองวงในของโปปและบิชอป
ทังเรืองการเลือกสรร สัน
...more
Nadia rated a book 5 of 5 stars
The Da Vinci Code by Dan Brown
Rate this book
Clear rating
หนังสือทีเปนขอพิพาษของชาวคริสเตียน
"ดาวินชี โคด = รหัสลับดาวินชี"

ถาเอาตามเนือหาแลว เดินเรืองไดสนุก
เปนวรรณกรรมแนวซอนเงือน ทีนาอานเลมหนึง

แตทีเปนขอพิพาษกัน กคงเนืองมาจากเนือหา
ทีพยายามเบียนเบนความเชือของชาวคริสต
เหมือนนำเสนอวา พระเยซู เปนเพียงมนุษยธรรมดา ๆ
...more
Nadia rated a book 4 of 5 stars
The Return of the King by J.R.R. Tolkien
Rate this book
Clear rating
เลม 3 เลมสุดทาย...

มีความสนุกเพิมขึน ตรงทีสงครามไดอุบัติขึน

แตไมชอบอยูหนอยนึง
คืออานมายาวนาน
แตดันจบงายไปนิดนึง...
...more
Nadia rated a book 5 of 5 stars
The Two Towers by J.R.R. Tolkien
Rate this book
Clear rating
"ลอรด ออฟ เดอะ ริง ตอน หอคอยคูพิฆาต"

ความสนุกในเนือเรืองจากการเดินทางของโฟลเดอร
เริมตนทีเลมสอง...
การเดินทางชางยาวนาน และคดเคียว
พบกับเรืองราวตาง ๆ มากมาย
แถมยังมีแผนที แถมมาใหภายในเลม
เพือใหเหนภาพระยะทางทีจะไปถึงยังภูเขาลาวา

สนุกกวาเลมหนึงเยอะเลย...
...more
Nadia rated a book 3 of 5 stars
The Lord of the Rings by J.R.R. Tolkien
Rate this book
Clear rating
ภาคแรกของเดอะลอรด ออฟ เดอะริงส

มีการอธิบายความเปนมาของ ฮอบบิท
ซึงมีเนือหาเกือบสวนใหญของเลม
ซึงหากใคร ถอดใจทีจะอานตอไป
กคงไมสามารถอานไตรภาคจนจบได

เนือหาอธิบายเสียมาก ถึงจะนาเบือ
แตจะเปนประโยชน และเพิมอรรถรถ
ในการอานเลมตอ ๆ ไป

เรืองเริมจากแหวน เจาปัญหา
ทีใครได
...more
Nadia rated a book 5 of 5 stars
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban by J.K. Rowling
Rate this book
Clear rating
"แฮรรี พอตเตอร กับนักโทษ แหงอัซคาบัน"

ความอึมครึมเริมปกคลุมโลกเวทมนตร
เมือผูรายตัวฉกาจ สามารถแหกคุกอัซคาบันมาได
ทังทีเปนคุกทีไมเคยมีใครสามารถหลุดออกมาได

เปาหมายที ซิเรียส แหกคุกออกมา เพืออะไร??
แตทีแน ๆ แฮรรีตองเกียวของอยางแนนอน

ตามไปดูวาสุดทาย นักโทษคนนี
...more
Nadia rated a book 5 of 5 stars
Harry Potter and the Half-Blood Prince by J.K. Rowling
Rate this book
Clear rating

"แฮรรี พอตเตอร กับเจาชายเลือดผสม"

ทุก ๆ เลมของแฮรรี จะมีเสนหในการเลาเรือง
และความคาดไมถึงในทุก ๆ เลมที เกิดขึนในตอนทาย

ยิงเลม 3 , 4 จนมาถึง เลม 5
มีความพลิกลอกมากมายเกิดขึน

เลม 6 นีมีความคาดไมถึง
ความฉงน ความสงสัย
ความคาดหวัง ความหวาดหวัน
ในตัวของมันเอง

เรียก
...more
Nadia rated a book 5 of 5 stars
Harry Potter and the Chamber of Secrets by J.K. Rowling
Rate this book
Clear rating

แฮรรี พอตเตอร กับหองแหงความลับ เปนเลม 2 ของแฮรรี
ทีมีความสนุก ตืนเตน ไมแพเลมแรกเลย...
ทำใหทราบวาแฮรรีมีความสามารถพิเศษสืบเนืองจากเลมที 1
อานแลววางไมลง...ยังไงกสนุก
...more
Nadia rated a book 3 of 5 stars
The Fellowship of the Ring by J.R.R. Tolkien
Rate this book
Clear rating
More of Nadia's books…
Pikae
1 book | 9 friends

Kamarut...
0 books | 13 friends
Polls voted on by this member