Delghavi2006’s Profile

Sign in to Goodreads to learn more about Delghavi2006.

http://www.goodreads.com/
http://www.goodreads.com/delghavi2006
Angels & Demons
Delghavi2006 is currently reading
by Dan Brown (Goodreads Author)
bookshelves: currently-reading
Rate this book
Clear rating

Delghavi2006 Delghavi2006 said: " very good book "

progress: 
 
  (page 20 of 713)
Nov 01, 2008 11:41PM

 

Delghavi2006's Recent Updates

Delghavi2006 is now friends with mohadeseh soofali
6843
Delghavi2006 said "yes" to attending در دست انتشار
387882
date: January 30, 2009 10:49AM
location: Iran
description: خبر خبر گزاری کتاب ایران در موردکتاب در دست انتشار" در جستجوی هویت فراموش شده
Delghavi2006 made a comment on his profile
1677160
" جدیت و کوشش ما را به هدف نزدیک میکند.
شیلر
"
کنيز ملکه مصر by Michel Peyramaure
" کتاب جالبی است
تشکر از شما
"
"خدایا:
به من زیستنی عطا کن که در لحظه ی مرگ ، بر بی ثمری لحظه ای که برای

زیستن گذشته است ، حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار

نباشم ...بگذار آن را من ، خود انتخاب کنم اما آن چنان که تو دوست داری. ای خدایی که

برای خوشبختی دریاها ،..." Read more of this chapter »
More of Delghavi2006's books…
Ali Shariati
“وقتی که دیگر نبود
من به بودنش نیازمند شدم
وقتی که دیگر رفت
من به انتظار آمدنش نشستم
وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد
من او را دوست داشتم
وقتی او تمام کرد
من شروع کردم
وقتی او تمام شد من آغاز شدم
و چه سخت است
تنها متولد شدن
مثل تنها زندگی کردن است
مثل تنها مردن است”
Ali Shariati

Ali Shariati
“اگر مثل گاو گنده باشي،ميدوشنت، اگر مثل خر قوي باشي،بارت مي كنند، اگر مثل اسب دونده باشي،سوارت مي شوند.... فقط از فهميدن تو مي ترسند.”
Ali Shariati

Ali Shariati
“خریت بهترین خوشبختی ست”
Ali Shariati

Ali Shariati
“آنروز که همه به دنبال چشمان زیبا هستند تو به دنبال نگاه زیبا باش”
Ali Shariati

Ali Shariati
“نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگي ام را يکي از اجدادم! ديگر بس است! راهم را خودم انتخاب خواهم کرد.”
Ali Shariati

2104 دکتر علی شریعتی — 462 members — last activity Jun 20, 2015 01:22PM
DR Ali Shariati اگر تنها ترین تنهاها شوم ، باز خدا هست ، او جانشین همه نداشتن هاست نفرین و آفرین ها بی ثمر است اگر تمامی خلق گرگهای هار شوند و از آسما ...more
6843 عاشقانه هاي پاك- Pure Love — 588 members — last activity Sep 15, 2015 08:09AM
اين گروه در خصوص كتابها ،مقالات و نوشته هايي است كه همه افراد در خصوص برقراري روابط انساني ، عاشقانه ،ادبي وهنري با هم ردوبدل مي كنند اين گروه شماست ش ...more
sabra
435 books | 313 friends

Neda
37 books | 52 friends

samin
106 books | 106 friends

Mahsa
165 books | 165 friends

sahar
883 books | 271 friends

Parisa
151 books | 172 friends

Bita
91 books | 348 friends

Saleh
57 books | 2,046 friends

More friends…


Polls voted on by Delghavi2006

Lists liked by Delghavi2006