Goodreads Nepal (सुपठन् नेपाल) discussion

Leaving Microsoft to Change the World: An Entrepreneur's Odyssey to Educate the World's Children
26 views
General > I want some suggestions regarding a book that I am about to read.

Comments (showing 1-1 of 1) (1 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ashish (new)

Ashish (Acis) | 1 comments यो book खासमा अंग्रजी हो तर एसको अनुवाद खगेन्द्र संग्रौलाले गरेका छन् | येसको नेपालीमा अनिवाद गर्दा "माइक्रोसफ्टदेखि बाहुनडाँडासम्म" भनेर नामकरण गरेको छ | हामी मध्ये कसैले यो book पढेको भएमा मलाई येसको review दिन सकेमा मलाई अली सजिलो हुन्थ्यो |


back to top

28718

Goodreads Nepal (सुपठन् नेपाल)

unread topics | mark unread