جمله discussion

32 views
کاریکلماتور > آويزان

Comments (showing 1-7 of 7) (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 2 comments ياد گرفته‌ام
آويزان كسي نباشم
پدرم هم يك چوب لباسي بود


message 2: by Mohsen Sad (new)

Mohsen Sad | 936 comments Mod
پدرم لباس چوبی بود و من چوب لباسی


message 3: by Ashkan (last edited Mar 12, 2012 03:53AM) (new)

Ashkan Ansari | 949 comments بچه بهم می گفتن جاسوییچی! ناراحت شدم رفتم باشگاه که دیگر کسی جرات نکند به من بگوید جاسوییچی! بعدش که هیکلم رو آمد بهم گفتند لوستر

پ.ن. نه کالیکلماتور بود و نه آویزان داشت. جای سرافنکندگی دارد


message 4: by Mohsen Sad (new)

Mohsen Sad | 936 comments Mod
متاسفم به اندازه ى يك بشكه ى پر از روغن سوخته


message 5: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) | 452 comments تاب تاب عباسی
خدا منو نندازی
خوب که آویزانش شدم
زیر پایم خالی شد


طيبه تيموري باهم آويزان دنيا مي شويم
توي يك قاب عكس


message 7: by Mehrnaz (last edited Mar 13, 2012 03:33AM) (new)

Mehrnaz | 72 comments ادکلنی که بوی باروت میدهد قریبا به جهانیان عرضه خواهد شد
)پرویز شاپور(


back to top

unread topics | mark unread