جمله discussion

22 views
جمله سازی > مرخصی

Comments (showing 1-12 of 12) (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

گفتم: دیگه مرخصی. رفت سه روز بعد اومد


message 2: by AtMor (new)

AtMor .. | 75 comments مرخصی چیه؟بیاین راجع به مخلصیم صحبت کنیم

تفاوتش فقط بینه یه ل و ر


message 3: by Nader - نادر (last edited Sep 20, 2010 01:51PM) (new)

Nader - نادر | 87 comments میبینم که خیلی ها به مرخصی نرفتن!۰


message 4: by AtMor (new)

AtMor .. | 75 comments مادر نزاییده کسی که بخواد دکل دیده بانی ما رو بزنه!


قبول نداری؟


message 5: by AtMor (new)

AtMor .. | 75 comments قبول دارم پس هستم


message 6: by Nader - نادر (last edited Sep 21, 2010 02:35PM) (new)

Nader - نادر | 87 comments مرخصی دایمی را ترجیح میدهم


message 7: by Mina (new)

Mina | 43 comments نورا جان زدی تو چهارراه استراتژی


message 8: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 949 comments وقتی با پس گردنی فرستادنم مرخصی، فهمیدم که زیاد هم چیز خوبی نیست. ‏


Nader - نادر | 87 comments Ashkan wrote: "وقتی با پس گردنی فرستادنم مرخصی، فهمیدم که زیاد هم چیز خوبی نیست. ‏"

تو هم بروتوس؟
:)


message 10: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 949 comments :)


message 11: by Alireza (new)

Alireza Azizian (Alirezaaziziyan) | 8 comments ما سبذ کالای خانوارر را در مرخسی انجام دادم


message 12: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 288 comments مرخصی استعلاجی دروغی نمی خواستم اما حالا مجبورم می فهمی؟


back to top

unread topics | mark unread