خاطرات روسپيان سودازده‌ من خاطرات روسپيان سودازده‌ من discussion


43 views
خواندم

Comments (showing 1-3 of 3) (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by zst (new) - added it

zst taheri نخواندن این کتاب بهتر از خواندن آن است
به هیچ یک از اصول انسانی ملی و... پایبند نیست
ارزش وقت گذاشتن نداردEhsan Sharei با شما موافق نیستم. چیزی که شما ضد ارزش مینامید شاید از نظر دیگران ارزش باشد و برعکس. مطلق نبینید. مهم این هست که به عقیدۀ دیگران احترام بگذرایم، راه حل ساده هم اینست که معاشران، دوستان، کتاب‌ها، موسیقی‌ها و هر چیزی را از نوعی که خودمان ارزش میدانیم انتخاب کنیم. این کتاب هم صرفاً بیانی است از نوعی خاص از عشق به تعبیر مارکز. کسی که به نظر من زیبایی عشق را به حد کمال در کتاب "عشق سالهای وبا" ترسیم کرد.


Mohamad من هم کاملا موافقم که نخواندن این کتاب بهتر از خواندن آن است...
کاشکی هیچوقت این کتاب رو نخونده بودم که همیشه برگ برنده ی لذت بار اول خوندنش رو برای خودم داشته باشم.

واقعا کتابی زیباست! عاشقشم


back to top

all discussions on this book | post a new topic


Books mentioned in this topic

خاطرات روسپيان سودازده‌ من (other topics)