داستان كوتاه discussion

20 views

Comments (showing 1-10 of 10) (10 new)    post a comment »
dateDown_arrow    newest »

Zainab Alvandi http://www.goodreads.com/photo/group/...

میشه پرسید این عکسا اینجا چی کار میکنن؟
و چه ربطی به داستان کوتاه دارن؟


Ashkan Ansari | 2143 comments پرسش جالبی است. پاسخش را نمی دانم


mohammad (irani_1313) | 1514 comments بی نظمی
بی مسئولیتی
بی خیالی
بی خبری
و چند بی دیگر
مدیرانی که دوستشان داریم


Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1937 comments ؟؟؟

سکوت


message 5: by [deleted user] (new)

س ك و ت...


Zainab Alvandi شما که همه رو پاک کردین


message 7: by [deleted user] (new)

خب ..ما هم اينو مي خواستيم ديگه ..


Zainab Alvandi به نظرم سه تای اول کم و بیش به کتاب ربط داشتن
نمیدونم
در هر صورت دیگه پاک شدن و نمیشه کاری کرد


Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1937 comments خیلی دلم می خواد بدونم کی همه ی تصاویر و پاک کرده


message 10: by Hamid, Soltanabadian (new)

Hamid (soltanabadian) | 1239 comments Mod
براي ارسال عكس يك تاپيك مخصوص وجود داره
محيطي كه عكس ها دراونجا آپلود شده بود مربوط به بخش لوگو ، ، آرم و موارديه كه جاي بحث و نظر نداره
...
صالح جان من عكس ها رو پاك كردم
...
زينب جان ممنون از اين تذكر
...
محمد عزيز شرمنده ام اين موضوع


back to top

unread topics | mark unread