داستان كوتاه discussion

20 views

Comments (showing 1-9 of 9) (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Zainab (new)

Zainab Alvandi http://www.goodreads.com/photo/group/...

میشه پرسید این عکسا اینجا چی کار میکنن؟
و چه ربطی به داستان کوتاه دارن؟


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments پرسش جالبی است. پاسخش را نمی دانم


message 3: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1506 comments بی نظمی
بی مسئولیتی
بی خیالی
بی خبری
و چند بی دیگر
مدیرانی که دوستشان داریم


message 4: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1921 comments ؟؟؟

سکوت


message 5: by [deleted user] (new)

س ك و ت...


message 6: by Zainab (new)

Zainab Alvandi شما که همه رو پاک کردین


message 7: by [deleted user] (new)

خب ..ما هم اينو مي خواستيم ديگه ..


message 8: by Zainab (new)

Zainab Alvandi به نظرم سه تای اول کم و بیش به کتاب ربط داشتن
نمیدونم
در هر صورت دیگه پاک شدن و نمیشه کاری کرد


message 9: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1921 comments خیلی دلم می خواد بدونم کی همه ی تصاویر و پاک کرده


back to top

unread topics | mark unread