داستان كوتاه discussion

190 views
دانلود كتاب > قصه هاي ظهر جمعه با صداي محمد رضا سرشار

Comments (showing 1-2 of 2) (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hamid, Soltanabadian (new)

Hamid (soltanabadian) | 1239 comments Modقصه هدهد و زاغ
لينك دانلود صوتي با سه كيفيت


http://www.iranseda.ir/FullAudioBook/...


...

قصهء هيزم شكن و درخت بلوط

پیرمرد هیزم شکنی که به علت کهولت سن دیگر قادر به انجام کار نیست و با فقر دست و پنجه نرم می کند. یک روز برای کار از منزل خارج می شود که در پای درخت بلوط کهنسالی به خواب می رود و ...


http://www.iranseda.ir/FullAudioBook/...

....

قصهء همسايهء گداي من

داستان مایکل و دو نوجوان سیاه پوست فقیر (یکی دختر و دیگری پسر) را در این کتاب می توانید بشنوید

http://www.iranseda.ir/FullAudioBook/...

......

قصهء نمي تونم دروغ بگم

داستان جوانی به نام تورو را که به تازگی به کار در گلفروشی مشغول شده و ماجراهایی را که برایش پیش می آید نقل می کند.

http://www.iranseda.ir/FullAudioBook/...

.....

قصهء نبرد شاجاعان صحرا

نبرد شجاعان صحرا داستان عبرت آموزیست که بزرگی از خاطرات خود برای متنبه کردن بچه ها تعریف می کند.

http://www.iranseda.ir/FullAudioBook/...

.....
message 2: by [deleted user] (new)

مرسي :)


back to top

unread topics | mark unread