قیصر امین پور discussion

84 views
لحظه های کاغذی

Comments (showing 1-3 of 3) (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

بــ هــ ار ســـ اقه اشـــ ک | 16 comments خسته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری
شوق پرواز مجازی ، بالهای استعاری
لحظه های کاغذی را ، روز و شب تکرار کردن
خاطرات بایگانی ، زندگی های اداری
آفتاب زرد و غمگین ، پله های رو به پایین
سقفهای سرد و سنگین ، آسمانهای اجاری
با نگاهی سرشکسته ، چشمهایی پینه بسته
خسته از درهای بسته ، خسته از چشم انتظاری
صندلی های خمیده ، میزهای صف کشیده
خنده های لب پریده ، گریه های اختیاری
عصر جدول های خالی ، پارکهای این حوالی
پرسه های بی خیالی ، نیمکت های خماری
رونوشت روزها را ، روی هم سنجاق کردم :
شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری
عاقبت پرونده ام را ، با غبار آرزوها
خاک خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری
روی میز خالی من ، صفحه ی باز حوادث
در ستون تسلیت ها ، نامی از ما یادگاری

.
.
.message 2: by Morteza (new)

Morteza Delgir | 1 comments ممنون. عالی بود


message 3: by Fatima (new)

Fatima | 2 comments قطار می رود.....تو می روی

تمام ایستگاه می رود

و من چقدر ساده ام...

که سال های سال

در انتظار تو

کنار این قطار رفته ایستا ده ام

و همچنان

به نرده های ایستگاه رفته

تکیه داده ام !!!back to top

unread topics | mark unread