مجموعه کامل اشعار مجموعه کامل اشعار discussion


36 views
پدر شعر نو

Comments (showing 1-1 of 1) (1 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Deli آه ای یقین گمشده ای ماهی گریز در برکه های ایینه لغزیده تو به تو
من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق از برکه های ایینه راهی به من بجو


back to top

all discussions on this book | post a new topic


Books mentioned in this topic

مجموعه کامل اشعار (other topics)