Aso's Reviews > A Happy Death

A Happy Death by Albert Camus
Rate this book
Clear rating

by
342349
's review
Jan 25, 10

it was amazing

من از جدی حرف زدن خوشم نمی آید، چه در آن صورت ، تنها یک چیز وجود دارد که درباره اش حرف بزنی،حقانیتی که برای زندگی می توان ارائه داد.
سهولت پوچ مرگ نیمه انسانی چون زاگرس ، مرگ طبیعی است. امر مرگ خود آگاه مرسو به دنبال مرگ خوش و زاییده آن است.دیگر مرسو بیگانه از خویش و علایق خود و بسی دور از دل و ..... در پوچی دست وپای می زند .و در نهایت اوج گرفتن و صعود سنگ متوقف می شود "سنگ در میان سنگ ها"اینها
اینها سرریز خاموشی اش(خاموشی کامو) بود که بر روی کاغذ می ریخت
flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read A Happy Death.
Sign In »

No comments have been added yet.