Amin's Reviews > خرمگس

خرمگس by Ethel Lilian Voynich
Rate this book
Clear rating

by
404391
's review
Oct 11, 07


اين كتاب می خواهد به چيزهايی حمله كند كه به نام مذهب و درو اقع برای توجيه ظلم ها ،استثمار ها،استعمارها و استحمارها در
جامعه ترويج می شوند
آرتور شايد نماد انسان بود،زمانی كه به تنهايی اش در انسان بودن پی می برد،شايد!
شايد هم نماد انسانی كه به شناخت انسان با همه ی رذالت ها و خوبی هايش راه می برد،شايد!
شايد نماد يك مبارز بود،يك مبارز آزادی از استعمار،شايد!
شايد هم مبارزه با استحمار،شايد!
شايد اين كتاب داستان زندگی همه ی ماست زمانی كه تصميم می گيريم فراتر از آن چيزی باشيم كه برايمان در نظر گرفته اند،شايد!
شايد ...

2 likes · likeflag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read خرمگس.
sign in »

No comments have been added yet.