Ali's Reviews > Man and His Symbols

Man and His Symbols by C.G. Jung
Rate this book
Clear rating

by
4693
's review
Aug 18, 2007

really liked it

اگر تعبیر خواب و رویای فروید را خوانده اید، از "انسان و سمبول هایش" لذت مشابهی خواهید برد. با این همه کتاب سوم در این زمینه "زبان از یاد رفته" از اریش فروم است که به اندازه ی هر دوی اینها جالب و خواندنی ست. این هر سه کتاب روند نگاه به رویا را در طی سه دهه نشان می دهند، از فروید که عناصر رویا را در ارثیه ی روحی و روانی و جنسی شخص از روزگار رشدش می داند، تا یونگ که ریشه های رویا را در گذشته ی اساطیری و آیینی انسان می بیند و بالاخره اریش فروم که به مخلوطی از این دو اشاره می کند، و جهان رویا را از گذشته ی اساطیری و خاطرات ازلی انسان تا وقایع همین امروز دور و برش، می گستراند. شگفت زده می مانید که هنگام استراحت جسمی، مغز انسان این چنین در زمان و مکان، می چرخد و سیر می کند و در رویایی کوتاه، آسمان و زمین را بهم می دوزد.
20 likes · flag

Sign into Goodreads to see if any of your friends have read Man and His Symbols.
Sign In »

Comments (showing 1-1 of 1) (1 new)

dateDown arrow    newest »

message 1: by Ebi (new)

Ebi Taebi Thank you, Mercy


back to top