صادق هدایت

“در همین جهان است که دست کم می توانی امیدوار باشی که روزی کلک خودت را بکنی، امیدی که در آن جهان نمی تواند وجود داشته باشد.”


صادق هدایت
Read more quotes from صادق هدایت


Share this quote:
Twitter icon

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

198 likes
All Members Who Liked This Quote

« previous 1

All Quotes
My Quotes
Add A QuoteBrowse By Tag

More...