Amin Peelechi > Amin's Quotes

(showing 1-5 of 5)
sort by

 • #1
  Romain Gary
  “If there is something that opens horizons, it is precisely ignorance.”
  Romain Gary

 • #2
  مهدی اخوان ثالث
  “لحظه ی دیدار نزدیک است
  باز من دیوانه ام ، مستم
  باز می لرزد ، دلم ، دستم
  باز گویی در جهان دیگری هستم
  های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
  های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
  و آبرویم را نریزی ، دل
  ای نخورده مست
  لحظه ی دیدار نزدیک است”
  مهدی اخوان ثالث

 • #3
  Aziz Nesin
  “تو نیستی
  این باران بی‌هوده می‌بارد
  ما خیس نخواهیم شد ...

  بی‌هوده این رودخانه بزرگ
  موج برمی‌دارد و می‌درخشد
  ما بر ساحل آن نخواهیم نشست ...

  جاده‌ها که امتداد می‌یابند
  بی‌هوده خود را خسته می‌کنند
  ما با هم در آن‌ها راه نخواهیم رفت ...

  دلتنگی‌ها، غریبی‌ها هم بی‌هوده است
  ما از هم خیلی فاصله داریم
  نخواهیم گریست ...

  بی‌هوده تو را دوست دارم ...
  بی‌هوده زندگی می‌کنم
  این زندگی را قسمت نخواهیم کرد ...”
  Aziz Nesin

 • #4
  احمد شاملو
  “مرا
  تو
  بی سببی
  نيستی.
  به راستی
  صلت کدام قصيده ای
  ای غزل؟
  ستاره باران جواب کدام سلامی
  به آفتاب
  از دريچه ی تاريک؟

  کلام از نگاه تو شکل می بندد.
  خوشا نظر بازيا که تو آغازمی کنی!”
  احمد شاملو, ابراهیم در آتش

 • #5
  مهدی اخوان ثالث
  “خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز
  هر طرف می سوزد این آتش
  پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود
  من به هر سو می دوم گریان
  در لهیب آتش پر دود
  وز میان خنده هایم تلخ
  و خروش گریه ام ناشاد
  از دورن خسته ی سوزان
  می کنم فریاد ، ای فریاد ! ی فریاد
  خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم
  همچنان می سوزد این آتش
  نقشهایی را که من بستم به خون دل
  بر سر و چشم در و دیوار
  در شب رسوای بی ساحل
  وای بر من ، سوزد و سوزد
  غنچه هایی را که پروردم به دشواری
  در دهان گود گلدانها
  روزهای سخت بیماری
  از فراز بامهاشان ، شاد
  دشمنانم موذیانه خنده های فتحشان بر لب
  بر من آتش به جان ناظر
  در پناه این مشبک شب
  من به هر سو می دوم ، گ
  گریان ازین بیداد
  می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد
  وای بر من ، همچنان می سوزد این آتش
  آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان
  و آنچه دارد منظر و ایوان
  من به دستان پر از تاول
  این طرف را می کنم خاموش
  وز لهیب آن روم از هوش
  ز آندگر سو شعله برخیزد ، به گردش دود
  تا سحرگاهان ، که می داند که بود من شود نابود
  خفته اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر
  صبح از من مانده بر جا مشت خکستر
  وای ، ایا هیچ سر بر می کنند از خواب
  مهربان همسایگانم از پی امداد ؟
  سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد
  می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد ”
  مهدی اخوان ثالثRss
All Quotes