quote

Koji Suzuki > Quotes > Quotable Quote

Koji Suzuki

“‎...Vào lúc này, hãy thành thực với cảm giác của chính bản thân mình! Trước mặt chúng ta là một tương lai bất định. Mọi chuyện cuối cùng rồi đều có kết cục của nó. Và biết đâu loài người sẽ giải quyết đưcọ mọi thứ bằng tài trí của mình. Đối với loài người, đây chính là một thử thách. Ở thời nào cũng vậy, quỉ sứ luôn thay đổi hình dạng để tồn tại. Dù chúng ta có ra sức tiêu diệt, bọn chúng cũng sẽ vẫn cứ xuất hiện mà thôi.”


Koji Suzuki, Ring
Read more quotes from Koji Suzuki


Share this quote:

Friends Who Liked This Quote


To see what your friends thought of this quote, please sign up!

1 like
All Members Who Liked This Quote


All Quotes | My Quotes | Add A Quote

Play The 'Guess That Quote' Game

This Quote Is From

Ring (Ring, #1) Ring by Koji Suzuki
6,688 ratings, average rating, 401 reviews


Browse By Tag

More...