صادق هدایت

در زندگی زخمهايی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد
و می تراشد.

اين دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد، چون عموما عادت دارند که اين
دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پيش آمدهای نادر و عجيب بشمارند

و اگر کسی بگويد يا بنويسد، مردم بر سبيل عقايد جاری و عقايد خودشان
سعی می کنند آنرا با لبخند شکاک و تمسخر آميز تلقی بکنند
...
category
tags
location
Iran
website
group type
This is a public group. Anyone can join and invite others to join.
flag this group (?)
Flagging a group will send it to our team for review. We take abuse seriously, so please only flag groups that clearly need our attention.
زندگي من
By mehrdad · 3 posts · 34 views
last updated Aug 15, 2009 03:26PM
نسخه الکترونیکی کتابها
By mehrdad · 1 post · 28 views
last updated Aug 09, 2008 12:55AM
You have no friends in the صادق هدایت group. Invite some »
mehrdad afzali
mehrdad

Share This Group