طنزنوشته هاي اجتماعي و سياسي

طنز مخاطبان زيادي را گرد هم مي آورد و بهترين ابزار براي نقد هر سازمان و تشكلي و به چالش كشيدن افراد درون حكومت و نهادهاي اجتماعي در جهت انتقاد و به قصد اصلاح است.به دليل تفاوت طنز با گونه هاي خنده ناك وظيفه ي طنز نويس فقط اصلاح و برداشتن ناراستي ها در جهت تعالي جامعه است و طنز نويس نبايد خود را ملزم به خنداندن ديگران كند.طنز لبخندي است كه مردم و جامعه را با شيوه هاي طنز آميز به نقد مي كشد و مردم بعد از به نقد كشيده شدن يا عبرت مي گيرند و يا عكس العمل مي دهند و طنز نويسي موفق است كه باعث عبرت گرف ...more
category
tags
location
Iran
website
group type
This is a private group. Members must be invited or approved by the group's moderator.
flag this group (?)
Flagging a group will send it to our team for review. We take abuse seriously, so please only flag groups that clearly need our attention.
Please join this group to view the discussion boards.
You have no friends in the طنزنوشته هاي اجتماعي و سياسي group. Invite some »
ali
ali