garnetyuna garnetyuna's Favorite Authors


Kyousuke Motomi
Kyousuke Motomi
author of 26 books , including Beast Master, Vol. 1
Last book read by garnetyuna:
Dengeki Daisy , Vol. 15
R.J. Scott
R.J. Scott
author of 95 books , including The Christmas Throwaway
Last book read by garnetyuna:
Valentine 2525
Megan Derr
Megan Derr
author of 125 books , including The Missing Butterfly
Last book read by garnetyuna:
The Stable Boy