Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ആടുജീവിതം | Aatujeevitham” as Want to Read:
ആടുജീവിതം | Aatujeevitham
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ആടുജീവിതം | Aatujeevitham

4.19 of 5 stars 4.19  ·  rating details  ·  3,565 ratings  ·  296 reviews
ലകഷകണകകിനു മലയാളികള ഗളഫില ജീവികകുനനു, ലകഷങങള ജീവിചചു തിരിചചു പോയിരികകുനനു. ഇതില എതര പേര മരുഭൂമിയുടെ തീകഷണത സതയമായും അനുഭവിചചിടടുണട. ആ തീകഷണത തൊടടറിഞഞ, അഥവാ മണലപരപപിലെ ജീവിതം ചുടടുപൊളളിചച നജീബ എനനയാളുടെ അനുഭവമാണ ആടുജീവിതതതിനു പരേരണയായതെനന നോവലിസററ ബെനയാമിന പറയുനനു. പരവാസജീവിതതതിലെ തികചചും വയതയസതമായ ഒരേട. ...more
Paperback, 212 pages
Published August 2008 by Green Books Pvt. Ltd (first published 2008)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ആടുജീവിതം | Aatujeevitham, please sign up.

Popular Answered Questions

Muhammed Hassan അദദേഹതതിനെ മററേ ആളകക അറിയുമെങകില പററും…moreഅദ്ദേഹത്തിനെ മറ്റേ ആള്‍ക്ക് അറിയുമെങ്കില്‍ പറ്റും(less)
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham by M.T. Vasudevan Nairപാത്തുമ്മായുടെ ആട് | Pathummayude Aadu by Vaikom Muhammad Basheerഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം | Khasakkinte Ithihasam by O.V. Vijayanആടുജീവിതം | Aatujeevitham by Benyaminബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi by Vaikom Muhammad Basheer
10 Malayalam Must read before you die book
4th out of 149 books — 1,626 voters
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham by M.T. Vasudevan Nairപാത്തുമ്മായുടെ ആട് | Pathummayude Aadu by Vaikom Muhammad Basheerബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi by Vaikom Muhammad Basheerആടുജീവിതം | Aatujeevitham by Benyaminഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ | Oru Desathinte Katha by S.K. Pottekkatt
Best Works in Malayalam
4th out of 51 books — 186 voters


More lists with this book...

Community Reviews

(showing 1-30 of 3,000)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Praveen Peethambaran
ഇനന ഡലഹി പുസതകമേളയില പപോയിരുനനു....വാങങിയ കൂടടതതില ബെനയാമിനനറെ 'ആടുജീവിതവു'മുണടായിരുനനു...

അതതാഴതതിനു ശേഷം തുടരചചയായി നാലു മണികകൂര.... കൊണട ആടജീവിതം വായിചചു തീരതതു....തികചചും തീവരമായ ഒരു ജീവിതതതിനറെ പകരപപെഴുതത....മലയാളതതിനു തികചചും അനയമായ ഒരു ജീവിതം...
സവപനങങളുടെ ഭാരവും പേറി അറബിനാടടില എതതപപെടടു..ഒടുവില ആടുകളുടെ കൂടെ ഒരു നിഷടുരനായ അറബിയുടെ അടിമയായി ജീവിചച ഒരു പാവം മനുഷയനറെ ചോരവീണ കഥ....

ബെനയാമിന പറയുനനു..

" നാം അനുഭവികകാതത ജീവിതങങളെലലാം
നമുകക വെറും കെടടുകഥകള മാതരമാണ..."

..ശരിയാണ...
..വെളളം കുടികകാനി
...more
Nandakishore Varma
Way back in the 1990's, I remember reading a story by Ursula K. LeGuin: The Ones Who Walk Away From Omelas. It disturbed me greatly at that time. It was about this perfect country, Omelas, where there was no sorrow or disease, and everybody was happy. There was only one catch: Omelas was paying for this happiness through the misery of one child, kept locked in a cellar and treated cruelly perpetually. This was the pact that Omelas had made with the powers that be: the misery of one human being i ...more
Arun Divakar
Sitting in the air conditioned lounge of a coffee shop, sipping on freshly brewed coffee and mumbling that life is becoming dull to a good looking woman was I. That too was a way of fishing for her sympathy wherein she patted my arm and said Talk to me about it why don't you ? as she intertwined her fingers with mine. I came back home after assurances of meeting each other again later. Knowing that the day has been a long one, I took a shower alternating between hot and cold water. Plopped dow ...more
Priyanka
"നാം അനുഭവികകാതത ജീവിതങങള എലലാം നമുകക വെറും കെടടുകഥകള മാതരമാണ "
ഈ നോവല വായികകുമപോള ഒരികകലും ഇതൊരു കഥ ആയി തോനനിയതെ ഇലല. കണമുമപില ഒരു ജീവിതം തനനെ കാണുക ആയിരുനനു. നിസാര കാരയങങളകകു പോലും പരാതിയും പരിഭവവും പറഞഞു നടകകുനന നമമളില പലരകകും നജീബഇനറെ ജീവിതം ഒരു പാഠമാണ. ജീവിത ഗരനഥി ആയ ഇങങനെ ഒരു കഥ പറഞഞു തനന ബെനയാമിന നനദി. പല ഇടങങളിലും നജീബ ഇനറെ വേദനിപികുനന ജീവിതാനുഭവങങള വായികകുമപോള വായന മുനപോടടു കൊണടുപോകാന പോലും ബുദധിമുടട തോനനി. വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയില ആണ ബെനയാമിന നജീബിനറെ ദുഖങങളെയും, പരാരഥനകളെയും, സവപനങങളെയും, പ
...more
Anand Neelakantan

This is one of the best work of fiction I have ever read in Malayalam. A land mark book. We can feel the pain and emotions that the author would have undergone while writing this book. The book is as raw as life could be and as beautiful as life should be. Being an author myself, I could associate with the afterword in which the author describes the process of writing. Writing itself is a tough task, writing so beautifully, so lyrically is nearly impossible. Benyamin has achieved the near imposs
...more
Remya
Aadujeevitham is not a cliche story of gulf malayalees..it's about the pain and sufferings of protagonist najeeb and also of hope and faith in God ..really heart touching story..a must read for all those who complains about their silly problems and belittle other people's sufferings..The style of narration was really good too :) ...more
Mark Staniforth
'Goat Days' is an unusual novel: probably quite unlike anything else you'll read this year. A relatively rare translation from Malayalam by Joseph Koyipally, it is, as its title suggests, a book in which goats feature prominently. So prominently, in fact, that by the end you'll know more than you ever thought you'd know, and ever wanted to know, about the frisky beasts. You'll know how to feed them, how to castrate them, how to dodge a buck if it turns nasty (see previous operation). You'll know ...more
Manju
ഒരു സാഹിതയകൃതിയുടെ ജീവൻ അതിലുപയോഗികകുനന അലങകാരങങളിലോ
ബിംബങങളിലോ മാതരം അലല അതുപറയുനന ജീവിതങങളിലും കൂടിയാണ .ആടുജീവിതവും അതതരതതിൽ ഒരു കഥയാണ .ആധുനിക സാഹിതയ കൃതികളുടെ യാതൊരു വിധ ചമയങങലുമിലലാതത ഒരു പാവം കൃതി . ഇവിടെ നമമളോട സംസാരികകുനനത നജീബ എനന സാധാരണകകാരനാണ,ഗൾഫ സവപനവുമായി ജീവികകുനന അനേകായിരം മലയാളികളുടെ പരതിനിധി,പറയതതകക വിദയാഭയാസ യോഗയതയോ സാമൂഹിക ജഞാനമോ ഇലലാതത സമൂഹതതിനറെ താഴെതതടടിൽ ജീവികകുനനവൻ , അയാളുടെ സവപനങങളിലെ ഗൾഫ അതുകൊണട തനനെ സവപനങങളുടെ മാതരം രാജയമാണ .എവിടേയും നമുകക ഇങങനെയൊരാളെ കണടെതതാനാകും ,ആട
...more
Radhika S Nair
ബെനയാമിനറെ ഈ പരകായ പരവേശതതിന അഭിനനദനങങൾ...മരിഭൂമിയുടെ വിവരണം ഗംഭീരം എനനതിനെകകാൻ തീകഷണം എനന വാകകുകൊണട ഞാൻ നിർവചികകാൻ ആഗരഹികകുനനു... അലലെങകിൽ ഇതിൽ എവിടെയാണ ഞാൻ ഗംഭീരം എനനാ വാകകുപയോഗികകുക എലലാം തീകഷണം തനനെ ..ഏതു മനുഷയനറെ ജീവിതതതിലും അദൃശയമോ ദൃശയമോ ആയ മൂനനാമതൊരാളുടെ സാനനിധയം ഉണട എനനതിന എനികക തരകകം ഇലലാതതതുകൊണട അവിശവാസ യോഗയമായ ഒനനും ഇതിൽ എനികക തോനനിയിലല ....പകഷെ എലലാം സമമതിചചു കൊണട തനനെ പറയടടെ ഇനി ഒരികകൽ കൂടി എനനെകകൊണടിതു വായികകാൻ ആവിലല.....കരൂരതയുടെ മൂരധനയതയിൽ എവിടെയോ വായന ഉപേകഷിചചു ഞാൻ കുറചചു സമയം ...more
Shaonli Nath
A captivating account of a man named Najeeb who is stuck in the middle of nowhere along with goats and a typically savage arab master.

It is a story we have all been hearing for for years, sordid grim tales of Indians wedged in slavery-like situations in the badlands of Arabia.

This isn't your multidimensional novel with complex sub-plots. Characters are what they are. Even the goats. But the rustic plainness is what makes the book distinct.
Goat days is about a simple man's ordeal, the strange rel
...more
Faisal
Jul 28, 2012 Faisal added it
ഗളഫ എനന മലയാളികളുടെ സവപനഭൂമിയെ കുറിചച ഒരു പുതിയ കാഴചപാട തരുനന പുസതകം. മരുഭൂമിയില പെടട പോകുനന ഒരു മനുഷയനറെ ജീവിതം അതിനറെ എലലാ തനമയതതതതോടെ അവതരിപിചചിരികകുനനു. പലപപോഴും അനുഭവങങളുടെ തീവരത കാരണം എനികക വായന നിരതതി വെകകേണടി വനനു. പുസതകതതിനറെ ചടടയില എഴുതിയിരികകനത പോലെ "നാം അനുഭിവകകാതത ജീവിതങങള എലലാം നമമുകക വെറും കഥകള മാതരം" ...more
Rameez Rahman
Ever happened to you that you picked up a book to read in your bed and spent the first few hours of the night reading it in one go and spending the rest thinking about it? That's what this book did to me.

One of the most hard hitting books in Malayalam that I have read recently. I haven't read any other works of Benyamin (yet) and so I dont know if its his style of writing, but what stood out was the simplicity so befitting the narrator in the language being used for telling the story, and all th
...more
Noor Nazar
the way Najeeb surrenders to the will of Allah was truly motivating and inspiring... there is a verse in Quran which says: Inna maghal usri yusra which means "Surely there is ease after hardship"... if this story is true, then its the best proof for this verse that there is definitely ease after hardship... bcoz each time the story twisted and turned in unexpected ways...this story wud be an inspiring one for many going through different difficulties in life that there would be something good to ...more
Athul Raj
മരുഭൂവിലെ കഷടപപാട നിറഞഞ ജീവിതം, അതിനറെ തീവരത ഒടടും കുറയാതെ ഇതില വരചചു കാടടാന ബെനയാമിന കഴിഞഞു. ഏകനായ നായകനറെ ജീവിതം വിരസത ഉളവാകകാതെ പറയുനനതില കഥാകാരന വിജയിചചിടടുണട. നാമേവരും വായിചചിരികകേണട ഒരു നോവല. ...more
Ashok
I was indulged in my annual routine departure-lougue-book-shopping at Nedumbasseri one late night, and 'Aadu Jeevitham' was hightly recommended as one of the most selling malayalam works of this decade, according to the really friendly and enthusiastic sales person there (who actually seems to have read a lot of the books on sale and could have a decent chat about my own favorites like Parinamam or Oru Desanthinte Katha etc, which in itself was a pleasant surprise).

'Aadu Jeevitham's back cover a
...more
Samsheer Ali
എനറെ ജീവിതതതിൽ ആദയമായി ഒരു പുസതകം ഏററവും കുറവ സമയം കൊണട വായിചചു തീർതതു .പരവാസ ലോകതത നിനനും നാം കേടടതൊകകെ ഗരഹാതുരതവം തുളുമപുനന കഥകൾ മാതരമായിരുനനു.ഗലഫുകാരനറെ അതതറിനും ,പചച ബാറുളള വെളുതത ചെരുപപിനും വേദനയുടെ ഒരു മുഖമുണടെനന മനസസിലാകകി തനനു ബെനയാമിൻ.മൂനനു വരഷവും നാല മാസവും ഒമപത ദിവസവും വെളളം തൊടാതെ,ഒരു മനുഷയൻ എങങനെ ജീവിചചു എനന ഓർതതപപോഴേകകും നമമളൊകകെ എതര ഭാഗയവാനമാർ എനനോർതത പോയി.18 ആം നൂററാണടിലെ അമേരികകാൻ അടിമകളുടെ കഥ പറയുനന 12 years a slave എനന ചലചചിതരതതിലെ അടിമ ജീവിതങങളെ ഓരമിപപിചചു പലപപോഴും നജീബ എനനാ ...more
Bharath Thampi
"The lives we don't experience are mere myths for us."

The story, no, the life of Najeeb who went in search of the many promises "Gulf" held, like a lot of malayalis and ended up experiencing things no man deserved to. Many a time,when I was reading a particularly strong thought (the writing is almost flawless), I was filled with such a deep sadness reflecting on my own life. I'm not one to really muse on my life because of books or movies, but I've to say Aatujeevitham had that effect on me.
Mohamed Hassan
يا إلهي الرحيم !

كيف يكون السجن هو الحرية ، وكيف تتحول الحياة إلي سجن ؟ !

نجيب الذي فقد الحياة في صحراء اللانهاية كان عنده حلم عذري ظن يوما انه محققه ،لكن في ظل جبروت مجموعة عربية غير مكترثه للانسانية كادت ان تجعله حيواناً بل بالفعل جعلت منه حيواناً ادمياً ،جعلت البؤس والشقاء مع الإنسان و السعادة والفرح مع الماعز !


مناجاة نجيب بطول الرواية نسجت ثوباً من الأمل ارتداه في النهاية .
إيمان نجيب القوي وثقته بربه كان قارب النجاة ، لولا ذلك لكان من الهالكين .

كنت أظن ان الصحراء فسلفة ، لكنها مع نجيب كانت لعن
...more
Deepthi Terenz
An Arab country was always a mirage for an average common Malayalee.but all my illusions were shattered after reading "aatujeevitham".its the story of survival,narrated beautifully and satirically.the story made me thinking about myself in Najeeb's place.Then realised I will never survive ...and never will have undying faith in Allah..like him.A new story from a new author...Outstanding..
Santhosh Michael
പരവാസി ജീവിതതതിനറെ പൊളളുനന അനുഭവങങള, ഇതരയേറെ പകരതതിയ മററൊരു കൃതി ഇലല ..പകഷെ ഇതിനെ പൂരണമായും ഒരു നോവല എനന ഗണതതില പെടുതതാന പററുമോ എനന എനികകു അറിയിലല...പകഷെ വായികകുമപോള ഏറെ രസകരമായി തോനനുനന ഈ ജീവിത കഥ....ഏറെ രസകരമാണ ...more
Stacia
3.5 stars.

Though it is a fairly simplistic tale about an Indian man being enslaved to tend goats in the Saudi Arabian desert, it pierces straight to the heart. Straightforward & spare, the narrator's tale is unexpectedly bewitching. We share his manic highs & lowest of lows while he endures repeated horrors, manages to nurse hopes (dashed so many times), & survives against the odds. Spending years as an enslaved goat herder, the narrator identifies with the goats during his captivity
...more
Praveen Palakkazhi
The Middle Eastern Arab states have always been a begrudging moral conundrum for me. Having grown up there and later on worked there for a while, I do appreciate the comforts and safety its relatively chaos free world provides. However, beneath the gleaming concrete odes to mankind’s progress lies an unmistakable and inescapable truth – the region is seemingly bound to a false sense of security and freedom. In truth, most people have no real powers or rights in the law of the land. That is contr ...more
Viji Sarath (Bookish endeavors)
The story of thousands of people who still work in Arab countries.. In conditions slightly better or much worse.. Those who come to the gulf countries for making money for their sister's marriage or a new house or just to survive.. Those whose dreams get burned in the scorching sun.. Those who come for work believing that they will go home after they have just enough to survive at home,after they have built four walls in which one can sleep safely,and remain in this desert till they are old.. Th ...more
Margaret Lesh
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Fleme Varkey
Goat days is a heart-warming account of a Malyali muslim stuck in the Gulf. I can relate to this story as I have had heard many horror stories being recounted of men who have gone to SaudiArabia only with dreams of gold and VCR. What they do there is secondary.. they may be a janitor for all you know, yet when they came back, they had to show proof of their good wealth and standing. So many homes have been destroyed and buikt because of this mass exodus to the Gulf at one time.
Najeeb's characte
...more
Gibin Mathew
Simple,honest and touching !

A story of great suffering and endurance. The language is simple and plain,yet sensitive and emotional. These words are able to convey the pain,isolation,dreams and hopes of the man who seems to fell on an inescapable doom.His relation with the goats is the one thing which keep him sane and alive.I would say there is rustic charm in this story.

I have lived with migrant workers in Gulf for a brief period of one month(those where in better condition with good facilities
...more
Arun Ramachandran
One of the excellent books that I had read. The narration is the main plus of this book. The way Benyamin says the story will make us feel the sufferings of the hero. After reading this, I'm sure everyone will feel, at least for some days, that we are blessed children of God. We are living with such a great luck, we have no problems that can even be compared with the hero's 'aadujeevitham'.

The most favorite thing I got from this book is the way he prays to god. 'Allah,please make me what you w
...more
Veena
Based on a reallife story I think,,and am a fan of benyamin now,by reading only this novel.
Ritesh
I purchased based on the review by Ashok. it was a very good read. The book is a first person account of a person's suffering while in humble pursuit of better conditions for his family - a desire everyone can identify with. The story is one of suffering, finding ones happiness in times of dire circumstances, perseverance through such times holding on to nothing but hope and faith. It opens our eyes to the fact that there are people who are probably going through worse than us. The postscript su ...more
Ido Hadanny
Got this one from Hagar in a "dwarf and giant" game we played in Paypal - she did a theme for the presents she gave me each day, and one of the days had a goat theme (burekas with goat cheese, funny goat pictures she glued on magnets, and a kindle gift coupon for this book). Btw, that's also how I found out the identity of my extra-awesome dwarf as she forgot to erase her name from the gift coupon.

The book is pretty strange. Couldn't shake the feeling that the language is broken hinud-style engr
...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 99 100 next »
topics  posts  views  last activity   
aadu jeevitham 8 94 Jul 13, 2014 05:01AM  
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
 • ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole
 • ഹിഗ്വിറ്റ | Higuita
 • മതിലുകള്‍ | Mathilukal
 • ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ | Oru Desathinte Katha
 • മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ | Mayyazhippuzhayude Theerangalil
 • Verukal | വേരുകൾ
 • ഗുരുസാഗരം |Gurusagaram
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ | Aalahayude Penmakkal
 • Nakshathrangale Kaval
 • മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖം | Manushyanu Oru Aamugham
 • അഗ്നിസാക്ഷി | Agnisakshi
 • നാലുകെട്ട് | Naalukettu
 • Thottiyude makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • Smarakasilakal | സ്മാരകശിലകള്‍
 • Sundarikalum Suundaranmarum | സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും
 • ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ | Ini Njan Urangatte
4331549
Benyamin (born 1971, Benny Daniel) is an Indian novelist and short story writer in Malayalam language from Nhettur, Kulanada, Pattanamtitta district of the south Indian state of Kerala. He is residing in the Kingdom of Bahrain since 1992, from the age of twenty, and his works appear regularly on Malayalam publications in Kerala.
More about Benyamin...
മഞ്ഞവെയില്‍ മരണങ്ങള്‍ | Manjaveyil Maranangal E M Ssum Penkuttiyum മുല്ലപ്പൂ നിറമുള്ള പകലുകൾ | Mullappoo Niramulla Pakalukal Al-Arabian Novel Factory Akkapporinte Irupathu Nasrani Varshangal

Share This Book