Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “เพลิงสีน้ำเงิน” as Want to Read:
เพลิงสีน้ำเงิน
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

เพลิงสีน้ำเงิน

by
4.29 of 5 stars 4.29  ·  rating details  ·  28 ratings  ·  8 reviews
เฟืองโมรา เกลียดกลัวงูจับใจมาตังแตเลก แตตองตกอยูในฝันรายทีมีพญานาคสีดำตามจองลางจองผลาญ หากในทีสุดกมีพญานาคสีขาวอีกตนมาชวยเหลือเธอใหรอดพนจากอันตราย
ศรสูรย...คือพีชายทีแสนดี คือผูคอยคุมครองดูแลเฟืองโมราเสมอมาตังแตยังเยาว เปนคนทีเธอไววางใจทีสุด และคงไมลังเลเลยทีจะตอบตกลงหากเขาขอแตงงาน แตเธอจะสามารถไวใจชายหนุมขางกายคนทีปกปองดูแลเธอมาตลอดชีวิตคนนีได ไหม หากเขามิใชชายหนุมธรรมดาคน
...more
Paperback, 296 pages
Published September 2007 by fine Book
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about เพลิงสีน้ำเงิน, please sign up.

Be the first to ask a question about เพลิงสีน้ำเงิน

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 51)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Polyj
เรืองนีเปนแฟนตาซีทีหวานละมุนคะ มีเรืองราวเกียวกับพญานาค ความรัก ความแคน และเรืองของชาติภพ

นางเอกเรืองนีนารัก มีมุมสวย มุมโกะ และดูเขาใจอะไรงายดีคะ เจอเรืองราวทีดูเหนือจริงกยังนิงไดอยู
สวนพระเอกเปนคนดีมาก รักนางเอกมาก รักครอบครัวมากดวย
ชอบตอนบททดสอบความซือสัตยของพระเอกทีมีตอครอบครัวคะ มันตืนตันใจมาก

พออานจบกอยากอานเรืองของ เวหน (เพือนพระเอกขึนมาเลยคะ คาดวาจะตองมีดรามา555)

>> 4 / 5
...more
Bellbomb Bellbomb
เพลิงสีนำเงินเปนเรืองแรกของศรีสุรางคทีไดอาน เนืองจากเหนรีวิวในบลอกฟีลิเซียนาเขียนชมไวดีมาก (ปล.แตไมใชทุกเรืองทีคุณฟีนาแนะนำจะเขาทางเรา ของศรีสุรางคนีถือวาแจกพอตโชคดี)

พอไดอานแลว กตกหลุมรักทานอมาลหรือพีศรสูรยไปเลย ซึงพระเอกทีเคยทำใหเราเพอไดขนาดนีคนกอนหนาคืออิซัคจากการตูนของ อ.ฮิคาวะ เคียวโกะเมือสิบกวาปีมาแลว อาจเพราะคลายกันในจุดทีพระเอกมีพลังพิเศษทีเจาตัวกไมอยากใหใครรู และรักนางเอกมาก ปกปองเธอทุกวิถีทางโดยทีเธอไมจำเปนตองรับรู และถาจะระเบิดอารมณหรือเกิดความไมมันคงในจิตใจกคือในเรืองทีเกียวกับสวัสดิ
...more
Ning
อานไดเพลิน ๆ ดีคะ มีแทรกตำนานนาค ครุฑ มาเลกนอย สำนวนดี อานแลวยอยงายดีคะ

จะมีติด ๆ ขัด ๆ บาง วา เดียวขำ เดียวจริงจัง
จัดโหมดตัวเองเวลาอานไมถูก
นางเอกงองแงงไปหนอย เหมือน ๆ จะชอบดรามา (สรางเรือง)
แตพอเหนหนาพระเอกกละลาย หายอารมณเสียซะงัน ..
ประหนึงนางเอกเปนงู
พระเอกเปนเชือกกลวยเชียว

พระเอกเทหดีคะ สวนนางเอกกหืนไปหนอย 555
สนุกดีคะ :)
...more
Pichayaratna
เปนเรืองแรกทีไดอานงานของ คุณศรีสุรางค เลยคะ เรืองสนุก อมาล พระเอกของเรืองนารักมากคะ รักมันคงไมเปลียนแปลง คอยตามดูแลนางเอกตลอด ใหึความรูสึกอบอุน หวาน ละมุน ดีจังคะ

หยิบมาอานอีกครัง กอนทีจะอาน วามเวหน ตอ กยังรูสึกสนุก นารักดี อยูคะ
...more
Joy
อานทีเดียวจบเลย มันสหยดติง แตขอหัก 1 ดาวเพราะฉากสวีทนอยไปหนอยจา ...more
Bookworm
ตองบอกวาหาอานเรืองนี. เพราะไดยินมาวาเปนภาคกอนของวามเวหน เลยไปหาซือมาอาน สรุปแลวคือเพลินๆ อนไดไมเบือเลยคะ ...more
Noos Yo
สนุกดีคะ ...more
Snow Fllake
เรืองเแรกทีอานงานคุณศรีสุรางค จริงๆไมชอบแนวนีเทาไหร แตเรืองนีอานและเขาใจงาย
มีมุกขำๆแทรก แตเหมือนเมนทขางลางเลยคะ อารมณมันขัดๆ ขาดๆเกินๆ
เดียวขำ เดียวกลัว เดียวจริงจัง โดยเฉพาะซีนนางเอก..

รวมๆแลวชอบคะ พระเอกคุณศรีสุรางคเอาอยูทุกเรือง..
...more
Chittrawinee Santhaiphon
Chittrawinee Santhaiphon marked it as to-read
Oct 24, 2015
Pandaib
Pandaib marked it as to-read
Jul 19, 2015
Oui Prophetdoll
Oui Prophetdoll marked it as to-read
Jun 18, 2015
Artanya
Artanya marked it as to-read
Apr 10, 2015
Pang
Pang marked it as to-read
Feb 10, 2015
Sarinya Sinsuk
Sarinya Sinsuk marked it as to-read
Sep 04, 2014
Mam
Mam added it
Apr 29, 2014
Panichaya
Panichaya marked it as to-read
Dec 21, 2013
Bowii'zz Meesiri
Bowii'zz Meesiri is currently reading it
Oct 20, 2013
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
3475538
Hi
At Goodreads I keep reviews of books I've read, and really liked. (mostly the ones I gave 4-5 stars) Sometimes I love reading even more than writing. :p Reading a good book always gives me happiness and inspirations.

I hope to write and keep writing good books, too. I will always try my best. Wishing my passion for writing creates works which give readers satisfaction, that they'd have a good tim
...more
More about Srisurang...

Share This Book