Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “โลกจิต” as Want to Read:
โลกจิต
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

โลกจิต

4.49  ·  Rating Details ·  152 Ratings  ·  19 Reviews
ภายใตรังแคของคุณลงไปเพียง ไมกีเซนต ยังมีอีกโลกหนึง รอคอยใหเขาไปสำรวจ

นีคือคอลัมนฮิต จากนิตยสาร a day ทีถูกนำมารวมไวเพือใหคุณไดสนุกกับความฮา-หาม-ความรูชุก-มุขกระจาย อีกครัง! แทนไทเปนนักวิทยาศาสตรทีเลาเรืองยากออกมาใหกลายเปนเรืองงายไดสนุก มาก "โลกจิต" วาดวยเรืองของจิตและสมอง ชวยอธิบายอะไรหลายอยางทีคนเราทำและเปนกันอยุทุกวัน แตไมเคยนึกสงสัยถึงทีมาและเหตุผล หนังสือเลมนีจะทำใหคุณห
...more
Paperback, 288 pages
Published October 2007 by a book
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about โลกจิต, please sign up.

Be the first to ask a question about โลกจิต

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 387)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Wasawat
Apr 04, 2012 Wasawat rated it it was amazing
เปนหนังสือวิทยาศาสตรเลมทีโปรดทีสุดของผมเลยแหละครับ
แทนไท ใชสำนวนการเลาเรืองไดนาอาน นาติดตามมาก
อัดแนนไปดวยมุก ความรู ซึงทำใหผูอานอยางผมตองทึงไปกับความแปลกประหลาด
ของสมองคนเลยทีเดียว
...more
Ongorn
Dec 19, 2013 Ongorn rated it really liked it  ·  review of another edition
อธิบายปรากฏการณตางๆของผูคน (ทังคนปกติและคนประหลาด และสัตวดวย) ทีเกิดขึนเพราะการทำงานของสมอง
เชน ทำไมเราถึงขำ กลยุทธของหมอดู ทำไมบางคนเหนคำวา "พระอาทิตย" แลวรูสึกเหมือนกำลังกินหอยทอด เหนหนาหลานชายแลวรูสึกเหมือนกำลังกินเปดยาง วิธีพิสูจนวาชางมีความรูสึกนึกคิดในระดับใกลเคียงคนมากทีสุดในบรรดาสัตวทังปวง ฯลฯ

คนแตงเปนคนชางคิด ตลก และออนโยน
อานแลว ตองยิมคนเดียวอยางไมนาเชือวากำลังอานสารคดีอยู
บางบทอาจไมคอยนาสนใจ บางมุกกไมขำ แตโดยรวมแลว...ตืนตาตืนใจและอานเพลิน

บททีชอบเปนการสวนตัวคือ "จับชางสองกระจกฯ"
บททีเขากับส
...more
Mix-berry More
Mar 14, 2015 Mix-berry More rated it really liked it  ·  review of another edition
Like!!
ดินสอ สีไม้
Sep 25, 2016 ดินสอ สีไม้ rated it really liked it
Shelves: thai
โลกจิตเปนหนังสือทีวาดวยเรืองของปรากฏการณตางๆ ทีเกิดขึนในสมองคนเรา
อวัยวะทีถึงแมจะอยูภายในตัวเรา
แตกเปนเรืองลีลับพอๆ กับดวงดาวนอกโลก หรือมนุษยตางดาวเลยทีเดียว
แทนไทเปิดโลกลีลับแหงนี ดวยสำนวนชวนยีสต และไดนำไดเนือครบรสเชนเคย
ทีสำคัญ เรืองราวตางๆ ลวนเปนเรืองนาทึง อานแลวอือหือ อาหาไดทังเลมเลยคะ
...more
Phakin
Jul 02, 2015 Phakin rated it really liked it
สไตลคลายๆ 500 ลานปีแหงความรัก อะไรแบบนันเลย อานสนุกดี แตชอบตอนทีพีแทนพูดถึงยายทีเปนอัลไซเมอรสุดๆ แลว

ปล. อางอิงเพิมเติมทายเลมนีประเสริฐมากจริงๆ แตเราอานฉบับพิมพใหม ปกแขงหนาๆ ราคาตัง 400 แหนะ แพงไปหนอย
...more
THEOENG
Mar 25, 2016 THEOENG rated it it was amazing
It's sooooo good! Highly recommended!!
อานนานแลว แตประทับใจจนถึงทุกวันนี ชอบเรืองโรค Synesthesia มากๆ เปนอะไรทีนาทึง จนอานแลวอยากเปนโรคนีบางเลย คงจะเจงดี
เปนหนังสือวิทยาศาสตรทีอานสนุกทีสุดเทาทีเคยอานมา
...more
Ploy Blackomojii
Jun 06, 2014 Ploy Blackomojii rated it it was amazing
อานรอบที 3 แลว ชอบเรือง Synesthesia จนตองหาหนังสือมาอานเพิม ติดตรงทีไมคอยมีหนังสือเกียวกับเรืองนีโดยตรงเทาไหร เจอแตฉบับภาษาอังกฤษทีไมมีขายในไทยดวย อยากใหแทนไทเอามาเขียนแบบเจาะลึกไปเลย :) ...more
Thanawat
Mar 14, 2014 Thanawat rated it it was amazing
หนังสือ Popular science ทีอานงาย ชวนติดตามมาก
เปิดหูเปิดตา นำผูอานสูโลกวิทยาศาสตรดวยกระบวนการทีเหนือชัน เทียบเคียงวิธีการกับหนังสือตางประเทศเลยทีเดียว
...more
Jitrada Suttiraung
เปนหนังสือแนววิทยของเดดแนวจริงๆคะ มุกเดดๆการเลาเรืองอานงายๆสบายๆ ทำใหเลมนีเปนเลมโปรดในดวงใจอยางงายดายเลยคะ ...more
Suhaila Binyoh
Oct 22, 2016 Suhaila Binyoh rated it really liked it
หนังสือแนววิทยาศาสตร มีมีอารมณขัน ...more
Jabont Chamikorn
สนุกมากกกก โลกจิตจริงๆ ทำใหเรารูถึงโลกอีกโลกนึงในหัวเรา ทีสรางทุกอยางใหเราคิดและเชือ บางอยางอาจเกิดแคในสมองเรา ไมไดเกิดในโลกสากลภายนอก ไดรูจักโรคแปลกๆ เชือมอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของเรา สำนวนอานงาย เปนหนังสือทีเหมาดแกผูสนใจวิทยาศาสตรแบบอานงายๆ ทีสำคัญคือ กวา 80 หนาทายเลม อุทิศใหกับการอางอิงและเนือหาเพิมเติม เหมือนอานจบยังไมจบ มึงไปอานตอเองนะพวกแกร ยังไงยังงัน ...more
Phuwarin Janaporn
ในทีสุด กอานจบจนได ซือมาตังแตตุลาคมปีทีแลว ใชเวลาปีกวา ๆ กวาจะอานจบ

นอกจากภาษาทียียวนไดใจแลว อีกอยางทีเราชอบคือสวนของอางอิง+เพิมเติม

ขอโทษนะ สวนนันสวนเดียว ยังเยอะกวารายงานกิกกอกของเดกมัธยมเลย

พีแทนคงตังใจวาถาเราหาขอมูลตามเหลานันไดทังหมด กเดินไปเอาใบปริญญาสาขาจิตวิทยาไดเลย
...more
Vii Prapawee
Oct 10, 2014 Vii Prapawee rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: favorites
อูยยยยยยยย เลมนีดีมาก กำลังจะเปิดเทอมเรียน neuro อยูพอดี ซือมาอานแลวทำใหมีกะใจเรียนวิชานีขึนมาทันที แทนไทเปิดมุมมองใหมๆใหเหนวาการเรียนรูวิทยาศาสตรไมใชแคการเรียนทีนาเบืออีกตอไป ถาหากรูจักสืบคน
ปล ขอบคุณทีทำใหวิทยาศาสตรสนุกขึน
...more
Um umitems
May 12, 2013 Um umitems rated it it was amazing
My best book ever.
It's about Bio & Com Sci very interest and very fun!
Natchanin Boonyarit
Sep 14, 2013 Natchanin Boonyarit rated it it was amazing
อานแลวหัวเราะกลางรถเมย 55 เจงมาก อานแลวชอบวิทยาศาสตร ...more
Srisurang
Mar 23, 2010 Srisurang rated it it was amazing
Shelves: non-fiction
ความรูชุก มุขกระจายจริงๆ คะ
...more
เบญจมาศ
Sep 04, 2012 เบญจมาศ rated it it was amazing
สุดยอดหนังสือ : D
Kwan
Sep 21, 2011 Kwan added it
Atiwat
Oct 20, 2013 Atiwat added it
I like it
Patchita Siripasuchok
Patchita Siripasuchok marked it as to-read
Oct 12, 2016
Evy Nada
Evy Nada marked it as to-read
Oct 03, 2016
Orn Orawanya
Orn Orawanya marked it as to-read
Oct 02, 2016
Pantri Kirdchok
Pantri Kirdchok rated it really liked it
Sep 24, 2016
Parisa Eve
Parisa Eve rated it really liked it
Sep 24, 2016
James Teerapat
James Teerapat marked it as to-read
Sep 20, 2016
Kwok
Kwok added it
Aug 21, 2016
Yerim Kim
Yerim Kim rated it liked it
Aug 16, 2016
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 12 13 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • เรื่องเล่าจากร่างกาย
 • Nine Lives
 • New York 1st Time (นิวยอร์กตอนแรกๆ)
 • ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล (Pla Thi Wai Nai Sanam Futbon)
 • สิ่งมีชีวิตในโรงแรม
 • The No-Nonsense Guide to World History
 • คิวบิก 1 (CUBIC, #1)
 • Conditions of Love: The Philosophy of Intimacy
 • Kindergeschichten
 • Juno and the Paycock
 • Taking the Long Way
 • เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด
 • My Mania 2
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2
 • The Woeful Second World War
 • Privacy: A Very Short Introduction
 • ปีศาจ
 • ตีแตก กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต

Share This Book