Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “தண்ணீர் தேசம் [Thanneer Desam]” as Want to Read:
தண்ணீர் தேசம் [Thanneer Desam]
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

தண்ணீர் தேசம் [Thanneer Desam]

4.21  ·  Rating Details ·  951 Ratings  ·  66 Reviews
தணணீர தேசம (Thanneer Desam) கவிஞர வைரமுதது எழுதிய நாவல. 1996ல தமிழ வார இதழ ஆனநத விகடனில 24 தொகுதிகளாக வெளிவநதது. கடல, தணணீர மறறும உலகம பறறிய பல அறிவியல உணமைகள இபபுததகததில எளிய கவிதை நடையில விவரிககப படடுளளன.
இக கதையின கதாநாயகன கலைவணணன, நாயகி தமிழரோஜா. கலைவணணன ஒரு புரடசிகரமான பததிரிகை நிருபராகவும, தமிழரோஜா ஒரு பணககார குடுமபதது பெணணாகவும, இவரகளின காதலையும, ஊடலையும சொலலுமபோது க
...more
Paperback, 303 pages
Published January 1997 by Surya Literature (first published June 1996)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
கிராமத்தான் சரவணன்
கவிதை நடையில தமிழில புதிதாய அழகாக கோரககபபடட ஒரு சுவாரசியமான புதினம.

தெனறலாகத தொடஙகி புயலாய முடிகையில
படபடபபின உசசததில
பெஙகளூரிலும எனககு
புழுககம எடுததது உணமைதான.

படிதத ஒவவொரு பததியிலும - கதையைப
படமாகக கணமுனனே ஓடடுகிறார - கவிப
பேரரசு, காதல கவிமுரசு.
...more
Shiva Chidambaram
Mar 28, 2013 Shiva Chidambaram rated it it was amazing
Shelves: favorites
காதலிககிறது சுலபம. காதலிகக வைககிறது ரொமப கஷடம. பெணகளுககு அபபறம அதை செயய கூடியவரகள கவிஞரகள மடடும தான. அநத வகையில எனனைக காதல கொளள வைதத காவியம. கடல மேல காதல. "வாசிககக கிடைககாத வரலாறுகளைத தினறு செறிதது நினறு சிரிககும நிஜம". அடடா! ...more
Avinash Sankar
Oct 07, 2013 Avinash Sankar rated it really liked it
வைரமுதது அவரகளின ஒரு விததியாசமான நாவல கவிதை நடையில ஒரு நாவல. இது போனறு கவிதை நடையில ஒரு நாவலும படிதததிலலை. விஞஞானம,காதல,மனித உணரவுகள, சமுகம என அனைததும எழுதமுடிகிறது வைரமுததுவால. நாவலில வரும ஒவவொரு வரியும அழகானவை.


"தனமேல விழும மணணைச சோதனை எனறு சொனனதுணடா விதை?"

"இயறகை தாலாடடினால இநதக கடல இவரகளுககுத - தொடடில, இயறகை தளளிவிடடால இநத கடல - கலலறை"

"வாழவைக கறபனை செய. சாவைக கறபனை செயயாதே..."

"உழைககாதவன கையில தஙகமும அழுககு. உழைபபவன கையில அழுககும தஙகம."

என இனனும பல வரிகள உளளன.

சிறுது செயறகையாக இருநதாலும அவை ப
...more
Swetha
Sep 20, 2015 Swetha rated it really liked it
Shelves: tamil
தணணீர தேசம - கறபனை நதிகளின சஙகமம. தெனறலாய துவஙகி புயலாய மாறிய 3 மணி நேர காதல கடறபயணம. தமிழோடு இததுனை காதலா!
காதலோடு இததுனை விஞஞானமா!!
விஞஞானததோடு இததுனை மெஞஞானமா!!!

தமிழ மேல <3
கலைவணணன மேல <3
குடடி எலியின மீதும காதல பிறநததடா <3
...more
Anantharaja
Nov 14, 2012 Anantharaja rated it it was amazing
கடலைப பறறிய அறிவியல பாரவையும காதல பாரவையும கலநத வரிகள அருமை ...more
Udhayt
Mar 23, 2014 Udhayt rated it it was amazing
Frankly speak,When i purchased this book,I thought that i did mistake. I dint open this for few months.Today morning i don't have any other option to read. Just i opened to it and start to read. Then i realized that I couldn't move away from this book without finishing it off. Vairamuthtu is great. We can imagine the story while reading.Its really incomparable with any books which i have read. Very very interesting one and good writing.

"Ini-TAMILukku Maranam illai" -nice lines.

"TAMILukku mattum
...more
Prasanna Venkataraman
Jul 30, 2012 Prasanna Venkataraman rated it it was amazing
This is my fav book from my fav writer Vairamuthu. Could feel the power of tamil in his words...
Anitha  Soundararajan
Mar 02, 2017 Anitha Soundararajan rated it it was amazing
This isn't a review. Just a fan-note! A long one, though.

Definitely the most beautiful piece of work that I've read till date. Like a kid jumping with joy, gleefully unwrapping those tiny little birthday presents, I was filled with ecstasy and awe as I read this book.

I wanted to cherish all those beautiful snippets so that I could reread them every now and then.
Below are some excerpts that I loved-

"அரசாஙகம செயய
முடியாததை மழை செயதது -
பளளததில மூழகிய பாமர
மககள பளளியில
ஒதுஙகினாரகள."

"நோய எனபதொரு கொடை
...more
Cibi Chakravarthy
May 12, 2016 Cibi Chakravarthy rated it liked it
தணணீர தேசம

நாவல படிததி இருககிறேன. கவிதை படிதது இருககிறேன. கவிதை கலநத ஸடைலில நாவல படிபபது இதுவே எனககு முதலமுறை.

கடல நேசம கொணட காதலன, தணணீர பயம கொணட காதலி, நானகு மீனவரகளுடன கடலில சிககிககொளள... இவரகள கடலில இருநது மீணடு கரை சேரநதாரகளா? அலலது கடலுககுள இரையானாரகளா? எனபதே வைரமுதது எழுதிய 'தணணீர தேசம' எனனும நாவல.

நாவலின ஹீரோ கலைவணணன பததிரிககையாளன, எளிமையானவன. இவனது காதலி தமிழ ரோஜா வசதிபடைததவள, மெனமையானவள. இருவருககும மிடையேயான காதல கடல அலைகள போல வசிகரிபபவை.

கதையில வரும காதலகரகளும, இசககி, சலீம, பாணடி, பரதன
...more
Shyam Sundar
Jan 01, 2014 Shyam Sundar rated it it was amazing
Shelves: vairamuthu
தணணீர தேசம!!

அணமையில வாசிதது வியநத புததகமே கவிஞர வைரமுததுவின தணணீர தேசம. இது நான வாசிதத இரணடாவது வைரமுததுவின புததகம .

மூனறு நாடகளில பூமியில இருநது கொணடே
கடல பயணம செனறு வநத நினைவு!

அநத தேசம

உவமைகளின தேசம

கறபனை நதிகள பல கலநத தேசம

வாழககையின நியாய அநியாயஙகளை
வேரறுதத தேசம

ஆகசிஜெனுடன நமபிககையையும
சுவாசிததால மரணததையும வெனறு விடலாம
என பாடம நடததிய தேசம

அனைவரும வாழவதறகாக ஓரமாக ஒதுஙகி வாழும
ஒதுககபபடடு வாழும ஒராயிரம கோடி கடலோர மககளின
வாழககை பிரதிபலிபிறகான தேசம

காதல-தசை நேசமலல !! உயிர நேசம எனபதை உணரததும உறவுகளின
...more
Mehala Kannu
Apr 10, 2013 Mehala Kannu rated it it was amazing
One of the best books I've ever read ...
Nadiya
Feb 14, 2013 Nadiya rated it it was amazing
Totally amazing.
Gowtham Sidharth
Mar 19, 2017 Gowtham Sidharth rated it liked it
கவிபபேரரசு வைரமுததுவின கவி-புதினம. கடலை பறறிய அறிவியல பாரவை, காதலை பறறிய உளவியல பாரவையும, வாழகையை பறறிய பகுதறிவும கூறுகிறார வைரமுதது.

பககததுககு பககம வரிககு வரி கவி ரசம
கடலின பிரமமாணடம, உயிரின தேடல அதனின புரிதல.
...more
Ganesh Kumar
Oct 05, 2016 Ganesh Kumar rated it really liked it
Great book to read in leisure time
Bhuvan
Sep 28, 2016 Bhuvan rated it it was amazing
Shelves: favorites
very impressive! must read !!
Sampath Kumar
Aug 27, 2016 Sampath Kumar rated it it was amazing
Shelves: thamizh, fiction
கடறகரையில நடநத பொழுதே கடலுககுள செலல வேணடும எனற ஆவல.
காரணம வலுவானது.
காலததிறகேறறாறபோல மாறாவிடில காலனுககும காலம வரும. தமிழ எமமாததிரம !!

"பிற நாடடு நலலறிஞர சாததிரஙகள
தமிழமொழியில பெயரததல வேணடும
இறவாத புகழ உடைய புதுநூலகள
தமிழமொழியில இயறறல வேணடும
மறைவாக நமககுளளே பழமகதைகள
சொலவதில ஓர மகிமை இலலை
திறமான புலமை எனில வெளிநாடடோர
அதை வணககம செயதல வேணடும. "

எனறு பாரதி அனறே சொலலிவிடடுப போனான.

அதன வழி நினறு, தமிழில அறிவியல வாசம தெளிகக, வைரமுதது எடுதது வைககும ஒரு படி. முதல படி.

அவர வரிகளில ,
" ஒரு வரததக மூடடையாயப போயவிடட உ
...more
Nivedha
Jun 10, 2015 Nivedha rated it it was amazing
Shelves: favorites
The best! I dont know how to explain abt my love towards this book...! I dont even realise how many times I had read this book(Though I dont remember one gud line:P ) I just fall in love with the writing! oru kathai- kavithai vadivil... hats off vairamuthu sir! ovvoru varigalum oru achaani...! Thanner desathirkul mothamaga moozhgi vitten...! karai sera manam varavillai...! Thamizhukku mattumalla, ungal kavithaigalukum maranam illai... endrendrum engal manadhil avvarigal aani veru pol sammanamitt ...more
Bharathiraja Ramachandrabose
நனறாகததான இருநதது. பல இடஙகளில வரிகள வலிநது கவிதைப படுததப படடிருபபது போல படடது. இதறகுப பினபு அவர எழுதிய புதினஙகளில இருககும உரைநடையே இதைவிடப பல மடஙகு வலிமையாக இருககிறது. இதிலிருககும அறிவியல சாரநத தகவலகள பறறி நிறையப பேர பெருமையாகப பேசுகிறாரகள. அதுவே இநத அறிவியல துணுககுகளை வேறு இடஙகளில படிததுத தெரிநது கொணடிருபபவரகளுககு சலிபபூடடுவதாகவும இருககலாம. எபபோதாவது வாசிபபோருககு மிகவும பிடிககிற நூலாக இருககலாம. தீவிர வாசிபபுப பழககம உடையவரகள இதைப பெரிதாகப போறறிப புகழ வாயபபு மிகக குறைவே! ...more
Pratip Vijayakumar
May 19, 2015 Pratip Vijayakumar rated it really liked it
My First ever book by Vairamuthu. I was always fascinated by his Lyrics in many movies. But a Fiction told with Poetic lines (I mean real lines like we read a Poem:P) is something different for me. The narration of the story and Love explains his ability to convey the concept poetically. Everytime I read the book I feel like travelling along with the Characters. Must read book
Vinoth Srinivasan
Jun 09, 2015 Vinoth Srinivasan rated it it was amazing
Shelves: romance
What a novel...Dumbstruck by the writing...no doubt that Vairamuthu sir should be called as the epitome of tamil poets...Became a big fan of him after reading this great novel...A must read for every tamil book lover...
Arvind Srinivasan
It was good , first poetic way of telling story. Since I have heard many songs of vairamuthu felt some of them having been already used there. No less very good attempt and very different as well. More of a philoshopical book than a story book
Anand
Jun 13, 2013 Anand rated it it was amazing
This book "Thanneer Desam" written by Vairamuthu really gives intellectual touch with science n romance. realy great read for me. It was interesting with facts thru out the book and kept turning the pages just like tht. Felt love with vairamuthu s lines.
Jawakar Selvaraj
Aug 14, 2016 Jawakar Selvaraj rated it really liked it
A different attempt by Vairamuthu. Just amazing. The scientific incidents are very well explained. One could easily finish this book within a day. The book keeps engaging US.
Sindhu
Jan 13, 2017 Sindhu rated it did not like it
Shelves: fiction, vairamuthu, tamil
வரணணைகளும சலிபபூடடின !! ...more
Vijay Ravi
Nov 07, 2014 Vijay Ravi rated it it was amazing
கவிதை நடையில ஓர விஞஞான கதை...
நான அதிக புததகஙகள படிதததிலலை..
இதுவரை நான படிதத புததகஙகளில என நெஞசை தொடட கதை.. இது முதல புததகம..!!
...more
Iyappan Velammal
Sep 10, 2016 Iyappan Velammal rated it liked it
கவிதை நடை கதை - துணுககுகளின தோரணஙகளாக . Not impressive as expected .. ...more
Krishna
Nov 25, 2013 Krishna rated it it was amazing
Such a great portrait in a poetric way.. can't simply classified as novel or story or poem.. it is a mix of all..
Sudarolikannan
Aug 02, 2012 Sudarolikannan rated it liked it
A good romantic story with a poetic touch...Good thing about this story is,it is not just love,there are much more to read...
Senthil Ramesh
Dec 10, 2013 Senthil Ramesh rated it it was amazing
Shelves: tamil, vairamuthu
Very inspiring. It gives you hope to survive in the worst situation of your lives. Vairamuthu's words add to the already gripping story. Must read for all Varimuthu fans.
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
  • சிவகாமியின் சபதம் [Sivagamiyin Sabatham]
  • ஜே ஜே சில குறிப்புகள்
  • ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் [Srirangathu Devadhaigal]
  • உடையார், #3 [Udayar]
  • ஏழாம் உலகம்
  • பாரதியார் கவிதைகள் [Bharathiyar Kavidhaigal]
  • கி.மு கி.பி [Ki.Mu Ki.Pi]
  • வேங்கையின் மைந்தன் [Vengaiyin Maindhan]
1350913
Vairamuthu was born to Ramaswamythevar and Angammal of Mettur in a middle class family. When he was four, the village gave way to Vaigai Dam and the family moved to Vadugapatti village, a farming community in Theni near Periyakulam.
The ambience of the village is said to have inspired him to write poems.According to him, Tamil and Rationalist movements of the sixties stimulated his poetic zeal. The
...more
More about Vairamuthu...

Share This Book