Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் [Sila Nerangalil Sila Manithargal]” as Want to Read:
சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் [Sila Nerangalil Sila Manithargal]
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

சில நேரங்களில் சில மனிதர்கள் [Sila Nerangalil Sila Manithargal]

4.03  ·  Rating Details  ·  865 Ratings  ·  65 Reviews
சில நேரஙகளில சில மனிதரகள' - எழுததாளர ஜெயகாநதனின சாகிதய அகாடெமி விருது பெறற நாவல. Anti-Brahminism நாவல எனறு சரசசைககும உளளானது. அதே பெயரில படமாககபபடடு தேசிய விருதும பெறறது. ...more
Hardcover, 448 pages
Published 2012 (first published 1970)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

(showing 1-30 of 3,000)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Hari
May 24, 2015 Hari rated it it was amazing
இநத புதினம ஒரு மனசகடசியின குரல. ஒவவொரு நலலவனுககுலேயும ஒரு கேடட,அருவருபபு தகக குணமும. ஒவவொரு கேடடவனுககுளையும ஒரு நலல குணாதிசயம, பணபும இருககு எனறு எடுததுககடடும நவல இது.

இநத நவலல வரும கதாபாததிரஙகள,கடசிகள அனைததும நாம வாழவில நாம கணடிபபாக கடநது செனற,சநதிகககூடிய மனிதரகளும சமபவஙகளுமே.

அமமணமா இருககுற ஊரல துணிவுடுதினவள கதைதன இநத கஙகாவின கதை.

இநத நவலலில நான கடடற செயதி.

யாதனின யாதனின நிஙயன நோதல அதனின அதனின இலன.
Live a Life with detachment :)

Different Shades of human mind and character. I have seen in my life ma
...more
Hari Haran
Feb 01, 2014 Hari Haran rated it it was amazing
Great book.

The epilogue of this book was shattering, of course, but right from the start, this was a literary phenomenon Tamils should be proud about. Jayakanthan has expressed his gall in questioning the principles men have constructed around them in the name of the society and how lives of people yearning for independence from those trifles dissolve into oblivion. Forty years have passed since this book was written but people have not changed much yet from the characters JK envisioned in this
...more
Prashanthini Mande
May 14, 2015 Prashanthini Mande rated it really liked it
Shelves: food-for-thought
சில நாவலகளின பின பககம இருககிற கதைச சுருககம படிககுமபோது, இபபடி ஒரு கதையை எபபடி எழுதினாரகள, எனன மாதிரி கதாபாததிரஙகளின மூலம இநதக கதையை சொலல முடியும எனறு ஒரு curiosity வரும. அதறகாக மடடுமே வாஙகிப படிபபேன. இநத புததகததின மேல அபபடி ஒரு curiosity வநதது இநதக கதையை எனனுடைய அமமா எனனிடம சொனனபோது; பல வருடஙகளுககு முனனால.

1972-வில இவவளவு முறபோககான நாவலா எனறு ஆசசரியபபடடேன. அனால "முறபோககு" எனபது இஙகே தவரான வாரததை. ஏனெனறால இபபோது அநத நாவல வெளி வநதிருநதால அது தடை செயயப படடிருககும.

Rape is a sensitive subject. அதிலு
...more
Anusha Jayaram
Apr 23, 2014 Anusha Jayaram rated it really liked it
Deserves so MUCH more than random impressions hastily jotted down, but for now, this will have to do:

Jayakanthan, yet again, questioning societal norms - Way before its time - A supremely disturbing conclusion, will haunt me for quite some time - Characters etched out with all their flaws: the mother, brother, mama.. grey, everywhere - the theme of self-destruction running through the story: overt, in Prabhu's case, too deeply ingrained, in Ganga's case

More, hopefully later, preferably after a s
...more
Rajakandaswamy Y
Jan 06, 2015 Rajakandaswamy Y rated it it was amazing
i like that character GANGA,,this noval is a one the milestone in tamil novalist history.great honor to Mr.Jayakanthan sir.
Karthik Kumar
Mar 23, 2014 Karthik Kumar rated it it was amazing
Extreme lady !!!
Kowsi
Jul 10, 2013 Kowsi added it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Bala
Jul 05, 2015 Bala rated it it was amazing
Timeless classic even after 45 years since it was first published. I don't know when was the last time I cried but late last night I could see tears rolling down. This novel opens on the mind set of a frustrated woman living in a male chauvinistic society and starts with a repugnance to a male character in the plot and slowly develops into a classic 20th century acceptable culture where you start liking that same male character too.

Brilliance, of a novel lies in the attachment that it fetches -
...more
Karthick Shiva
Masterpiece novel by Jayakanthan!
A wonderful portrayal of Ganga's innocence character, her life and relationship with prabu.
Unexpected epilogue and disturbing!
Must read for tamil lovers!
Bhava Nandhi
Aug 06, 2013 Bhava Nandhi rated it it was amazing
The last 20 pages of this book was shattering, Didn't expect that kind of end. Still it remains one of the best book I have ever read.
Ramkumar M
Oct 12, 2012 Ramkumar M rated it it was amazing
Brilliant... Revolutionary. Hard to imagine the response it'd have garnered when it was first published in 1976
Divakar
Jan 06, 2014 Divakar rated it really liked it
One of the best Novels... I have ever read... JK is undoubtedly one of the best Tamil writer....
 Muthusiva
Dec 17, 2013 Muthusiva rated it really liked it
if you want to start reading tamil books ,this should be your cup of tea........
Dinesh Kumar
Oct 09, 2014 Dinesh Kumar rated it it was amazing
Shelves: tamil, best-books
எலலோரையும நலல விதமா புரிஞசுககிறதுல ஒரு சநதோஷம இருககு.
- ஜெயகாநதன
...more
Lakshmisri
I Think reading the books is good habit and i feel it
Vasanth
Sep 04, 2014 Vasanth rated it it was amazing
காலததின அழைபபை ஏறற மனிதரகள, ஏறகாத சமூகம.. ...more
Prasad
i want to read tamil
Vignesh Arunachalam
Oct 26, 2015 Vignesh Arunachalam rated it really liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Bharath Jambulingam
To show Dharma would succeed we need Adharma. To show God we need to say about Satan. To show discipline we need to show indecency and its after effects. It's like both sides of a coin. Ganga is like that. She is an individual representation for the above.

This is the story about a cursed Aatma.
Saravanan Meivel
Apr 07, 2014 Saravanan Meivel rated it it was amazing
different perception for story telling i.e negative impacts of people surround ganga and how they impacted her life
awesome...
Sindhu Doss
சில நேரஙகளில சில மனிதரகள சில நேரஙகளில சில மனிதரகள by Jayakanthan. I want to read this amazing book
...more
Thangaraja
Mar 19, 2014 Thangaraja rated it it was amazing
Excellent writing of Jayakanthan, Must read book.. but concepts may not be suitable for present day.. :)
Kamalanathan Rajan
I already red this once. I was loved this so much. I want to read this again.
Saravana Kumar
Jun 16, 2014 Saravana Kumar rated it it was amazing
Shelves: book
the great writer good tamil language using them
Mani Kandan
After reading Yavana rani from Sandilian 's high energy novel... I don't like this novel.. the title will be appropriate if it is Gangavin Ennangal..... I think I am not going read Jeyaganthans novel any more... I don't like it. :-(
Tamilselvi
i want to read that story
Prabudeva
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Sundar
Aug 05, 2015 Sundar added it
i want reading this book
Mohan Kumar
Jun 29, 2015 Mohan Kumar marked it as to-read
i would like to read
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 99 100 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • மோகமுள் [Moga Mul]
 • கோபல்ல கிராமம் (Gopalla Gramam)
 • Oru Puliyamarathin Kathai
 • காடு
 • KURINJI MALAR
 • காவல் கோட்டம் [kaval kottam]
 • ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகள் [Srirangathu Devadhaigal]
 • குருதிப்புனல் [Kuruthi Punal]
 • துணையெழுத்து  [Thunai Ezhuthu]
 • Kalki's Parthiban Kanavu - Dream of Parthiban
 • சேரமான் காதலி [Cheramaan kaadhali]
843589
Dhandapani Jayakanthan, otherwise known as 'JK' among his friends and comrades, is a multi-dimensional personality, well known in the literary circle as a prolific-writer, commentator, pamphleteer, film-maker and critic. He has won acclaim for wielding his pen against social injustices and economic inequality.

A school drop-out after Standard V, he left his hometown and landed in the office of und
...more
More about Jayakanthan...

Share This Book