Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “มนตร์จันทรา (The Moonlight Legend)(Lycan, #1)” as Want to Read:
มนตร์จันทรา (The Moonlight Legend)(Lycan, #1)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

มนตร์จันทรา (The Moonlight Legend) (Lycan #1)

4.57 of 5 stars 4.57  ·  rating details  ·  96 ratings  ·  11 reviews
ลึก ลงไปในดินแดนทีปกคลุมดวยหิมะอันหนาวเหนบ พวกเขาคือมนุษยหมาปาเผาพันธุสุดทายในโลก สายพันธุทีดำรงชีวิตยาวนานเหนือกาลเวลา เคลือนไหวรวดเรว แขงแรงและคงทนไดในทุกสภาพอากาศ
รักแรกพบ... ควิลล.... จาฝูงแหงปาตองหาม ในบรรดานักรบแหงเผาพันธุอันเกาแก เขาเปนตัวอันตรายทีดุรายและเคลือนไหวรวดเรวทีสุด เขาผูซึงใครตอใครตางหวาดกลัวในความดุและเดดขาด กลับยอมถอดดวงใจวางไวแนบเทาเธอเพียงไดยลแครูปภาพ
...more
Hardcover, 955 pages
Published August 2009 (first published 2009)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 301)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Srisurang
รีวิวจากบันทึกของตัวเองทีเขียนไวเมือปี 52 คะ เพราะอานนานแลว จำไมคอยไดตองรือฟืนนิดนึง ชอบนะคะ สนุก เรืองราวซับซอน มุขเยอะ ทราบมาวามีนักเขียนเปนนักศึกษาตางชาติหลายคนชวยกันเขียน นักเขียนชายเขียนตัวผูชาย นักเขียนหญิงเขียนตัวผูหญิง อะไรแบบนี ทำใหคาแรกเตอรคอนขางชัดเจน ใครกเขียนคนนันไปเรือยๆ ควิลลนารักมาก ราเริงดี มีมุมแอบโหดบางหนเหมือนกัน อานแลวตกใจนิดหนอยทีดูเหมือนจะยอมรับพลอตบังคับผูหญิงได นักเขียนอเมริกันทีเคยอานมาหลายคนจะไมไดเลยนะ แตควิลลบังคับธัญญาดวยกำลังหลายครังอยูเหมือนกัน(ชวงแรกๆ ของเรือง)
จุ
...more
THEBEAM
สนุกมากกก
ชอบสไตลการเขียนคะ มีหลากหลาย
เปนแนว Paranormal Romance
ตัวละครดูมีชีวิตจริงๆ

ชอบในเรืองขอคิดขอเทจจริงเกียวกับเรือง ความโลภ ทรยศ หักหลัง ของมนุษย
มีอารมณบีบคันหัวใจ หัวเราะ สงสาร หมันไส
...more
Namtarn Chawanrat
ไมคิดวาจะติดคะ บองตง 5555 เราเปนคนไมคอยถนัดนิยายรักคะ อานนิยายรักแลวจะพาลเบือเอางายๆ เลมนีซือมาดองนานแลว แตไมเคยคิดจะหยิบมาอานเลย พอไดอานเทานันละคะ! หึหึ.. ชอบความนารักของหมา หมานารักทุกตัวเลย ชอบภาษาของนักเขียน สำนวนอานงาย สนุก นาติดตามมากเลย :) ปกติแลว เราไมชอบคาแลคเตอรนิยายรักของนักเขียนไทยคะ ไมชอบพลอตและสำนวนเขียนดวยเชนกัน แตขอยกเวนเลมนีไวเลย 5555 ทุกคาแลคเตอรเปนสีสันและลงตัวมาก ชอบบบ โดยสวนตัว ชอบเฟธคะ ถึงฮีจะรักงายหนายเรวไปหนอยกตาม ทีชอบอีกคนคงเปนเลโอ/แดนนี ดูโอนารักอะ! อีกอยางหนึง เราไมมี ...more
Sopin Siri
ชอบคะ. อานแลวอานอีก. อานจบ ไมมีอะไรอานตอ กหยิบมาอานอีกหลายรอบ สนุกดี พระเอกโกรธกโหดนะ แตยังไงกรักนางเอกมากกก ชอบ. ...more
J.wanderlust
ขอเอาควิลลกับธัญญาขึนหิงนะฮรัฟ

จำไดตอนอานอยู ป.6 ตอนนันอานแลวรูสึกแกแดดมาก

...more
Yu
หามานานมาก
Prim Saen
Apr 08, 2015 Prim Saen marked it as to-read
Ok
Porpa
Jul 08, 2013 Porpa added it
Do u have in English? If have, where could I get it? Or how?
Mika Yota
Aug 14, 2013 Mika Yota marked it as to-read
How can I get the whole series of Lycan series? Thanks.
Ply
สนุกแบบวางไมลงเลยอานหลายรอบกยังไมเบือ ...more
Amildz
สนุกมากกกก แตหาซือหนังสือรวมยากมากๆ ...more
Nok
Love it.
Pare
Pare added it
Apr 24, 2015
Pan Miles
Pan Miles marked it as to-read
Apr 19, 2015
Chalee Naveephap
Chalee Naveephap marked it as to-read
Apr 18, 2015
Ora Khongchai
Ora Khongchai marked it as to-read
Apr 16, 2015
Minnie
Minnie marked it as to-read
Apr 03, 2015
Mung-Mink Phetsuda
Mung-Mink Phetsuda marked it as to-read
Mar 31, 2015
Jeff Buta
Jeff Buta marked it as to-read
Mar 16, 2015
Jjoy Laaksanai
Jjoy Laaksanai marked it as to-read
Feb 28, 2015
Muizan Chanakarn
Muizan Chanakarn marked it as to-read
Feb 24, 2015
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • จันทรา อุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับดาบแห่งกษัตริย์ (The Thief of Baramos, #4)
 • Bloodhound
 • The Famous Heroine (Stapleton-Downes, #5)
 • เสี่ยงรักซาตาน - APassionate Intruder
 • ลมซ่อนรัก
 • บุพเพสันนิวาส
 • Lycan's Surrender
 • Lycan Heat (Lycan, #4)
 • Feral (Lycan Warriors, #1)
 • คิวบิก 2
 • The Lycan Moon (Wild Magick, #1)
 • Desire: Dangerous Feelings
 • ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก
 • Call of Temptation (Call of the Lycan #3)
 • Lone Star Lycan (High Plains Shifters, #2)
 • ปริศนา

Other Books in the Series

Lycan (5 books)
 • สัญญารัก Passion Bite (Lycan #2)
 • กับดักอสูร Love Trap (Lycan #3)
 • ความลับของป่าต้องห้าม The Blackwolf's Secret (Special Version) (Lycan #4)
 • มารยาตะวัน You are My Destiny 1-2 (Lycan #5)
กับดักอสูร Love Trap (Lycan #3) สัญญารัก Passion Bite (Lycan #2) กุหลาบเหมันต์ Winter Love Song มารยาตะวัน You are My Destiny 1-2 (Lycan #5) ความลับของป่าต้องห้าม The Blackwolf's Secret (Special Version) (Lycan #4)

Share This Book