Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “มนตร์จันทรา” as Want to Read:
มนตร์จันทรา
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

มนตร์จันทรา (Lycan #1)

4.56 of 5 stars 4.56  ·  rating details  ·  98 ratings  ·  12 reviews
ลึก ลงไปในดินแดนทีปกคลุมดวยหิมะอันหนาวเหนบ พวกเขาคือมนุษยหมาปาเผาพันธุสุดทายในโลก สายพันธุทีดำรงชีวิตยาวนานเหนือกาลเวลา เคลือนไหวรวดเรว แขงแรงและคงทนไดในทุกสภาพอากาศ
รักแรกพบ... ควิลล.... จาฝูงแหงปาตองหาม ในบรรดานักรบแหงเผาพันธุอันเกาแก เขาเปนตัวอันตรายทีดุรายและเคลือนไหวรวดเรวทีสุด เขาผูซึงใครตอใครตางหวาดกลัวในความดุและเดดขาด กลับยอมถอดดวงใจวางไวแนบเทาเธอเพียงไดยลแครูปภาพ
...more
Hardcover, 955 pages
Published August 2009 (first published 2009)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 309)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Srisurang
รีวิวจากบันทึกของตัวเองทีเขียนไวเมือปี 52 คะ เพราะอานนานแลว จำไมคอยไดตองรือฟืนนิดนึง ชอบนะคะ สนุก เรืองราวซับซอน มุขเยอะ ทราบมาวามีนักเขียนเปนนักศึกษาตางชาติหลายคนชวยกันเขียน นักเขียนชายเขียนตัวผูชาย นักเขียนหญิงเขียนตัวผูหญิง อะไรแบบนี ทำใหคาแรกเตอรคอนขางชัดเจน ใครกเขียนคนนันไปเรือยๆ ควิลลนารักมาก ราเริงดี มีมุมแอบโหดบางหนเหมือนกัน อานแลวตกใจนิดหนอยทีดูเหมือนจะยอมรับพลอตบังคับผูหญิงได นักเขียนอเมริกันทีเคยอานมาหลายคนจะไมไดเลยนะ แตควิลลบังคับธัญญาดวยกำลังหลายครังอยูเหมือนกัน(ชวงแรกๆ ของเรือง)
จุ
...more
Miki
เปนหนังสือทีพาเราขึนๆลงๆตลอดเวลา เดียวบีบคัน เดียวแฮปปี เพียงแคพลิกไปอีกหนาเทานัน ลุนกับความสัมพันธของคนแตละคู ทีหักดาวไวเพราะชือตัวละครเยอะมาก และตองแบงหนาหนังสือใหกับตัวละครนันนีนูนเยอะเกิน ^^ ...more
THEBEAM
สนุกมากกก
ชอบสไตลการเขียนคะ มีหลากหลาย
เปนแนว Paranormal Romance
ตัวละครดูมีชีวิตจริงๆ

ชอบในเรืองขอคิดขอเทจจริงเกียวกับเรือง ความโลภ ทรยศ หักหลัง ของมนุษย
มีอารมณบีบคันหัวใจ หัวเราะ สงสาร หมันไส
...more
Namtarn Chawanrat
ไมคิดวาจะติดคะ บองตง 5555 เราเปนคนไมคอยถนัดนิยายรักคะ อานนิยายรักแลวจะพาลเบือเอางายๆ เลมนีซือมาดองนานแลว แตไมเคยคิดจะหยิบมาอานเลย พอไดอานเทานันละคะ! หึหึ.. ชอบความนารักของหมา หมานารักทุกตัวเลย ชอบภาษาของนักเขียน สำนวนอานงาย สนุก นาติดตามมากเลย :) ปกติแลว เราไมชอบคาแลคเตอรนิยายรักของนักเขียนไทยคะ ไมชอบพลอตและสำนวนเขียนดวยเชนกัน แตขอยกเวนเลมนีไวเลย 5555 ทุกคาแลคเตอรเปนสีสันและลงตัวมาก ชอบบบ โดยสวนตัว ชอบเฟธคะ ถึงฮีจะรักงายหนายเรวไปหนอยกตาม ทีชอบอีกคนคงเปนเลโอ/แดนนี ดูโอนารักอะ! อีกอยางหนึง เราไมมี ...more
Sopin Siri
ชอบคะ. อานแลวอานอีก. อานจบ ไมมีอะไรอานตอ กหยิบมาอานอีกหลายรอบ สนุกดี พระเอกโกรธกโหดนะ แตยังไงกรักนางเอกมากกก ชอบ. ...more
J.wanderlust
ขอเอาควิลลกับธัญญาขึนหิงนะฮรัฟ

จำไดตอนอานอยู ป.6 ตอนนันอานแลวรูสึกแกแดดมาก

...more
Yu
หามานานมาก
Prim Saen
Apr 08, 2015 Prim Saen marked it as to-read
Ok
Porpa
Jul 08, 2013 Porpa added it
Do u have in English? If have, where could I get it? Or how?
Mika Yota
Aug 14, 2013 Mika Yota marked it as to-read
How can I get the whole series of Lycan series? Thanks.
Ply
สนุกแบบวางไมลงเลยอานหลายรอบกยังไมเบือ ...more
Amildz
สนุกมากกกก แตหาซือหนังสือรวมยากมากๆ ...more
Nok
Love it.
Na Nam
Na Nam added it
Jun 22, 2015
Papelaa Ri
Papelaa Ri marked it as to-read
Jun 20, 2015
Polyj
Polyj marked it as to-read
Jun 19, 2015
Nuch
Nuch added it
Jun 12, 2015
Thong
Thong marked it as to-read
Jun 10, 2015
Airy
Airy marked it as to-read
Jun 04, 2015
Nutong Hanajung
Nutong Hanajung marked it as to-read
May 31, 2015
Thong
Thong marked it as to-read
May 26, 2015
Pare
Pare added it
Apr 24, 2015
Pan Miles
Pan Miles marked it as to-read
Apr 19, 2015
Chalee Naveephap
Chalee Naveephap marked it as to-read
Apr 18, 2015
Ora Khongchai
Ora Khongchai marked it as to-read
Apr 16, 2015
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • จันทรา อุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับดาบแห่งกษัตริย์ (The Thief of Baramos, #4)
 • Bloodhound (Cinderella, #1)
 • ปริศนา
 • The Famous Heroine (Stapleton-Downes, #5)
 • ลมซ่อนรัก
 • เสี่ยงรักซาตาน - APassionate Intruder
 • เรื่องของน้ำพุ
 • Lycan's Surrender
 • บุพเพสันนิวาส
 • Desire: Dangerous Feelings
 • Lycan It (Lycan, #3)
 • Feral (Lycan Warriors, #1)
 • The Lycan Moon (Wild Magick, #1)
 • Call of Temptation (Call of the Lycan #3)
 • คิวบิก 2
 • ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก
 • Lone Star Lycan (High Plains Shifters, #2)

Other Books in the Series

Lycan (5 books)
 • สัญญารัก Passion Bite (Lycan #2)
 • กับดักอสูร Love Trap (Lycan #3)
 • ความลับของป่าต้องห้าม The Blackwolf's Secret (Special Version) (Lycan #4)
 • มารยาตะวัน You are My Destiny 1-2 (Lycan #5)
กับดักอสูร Love Trap (Lycan #3) สัญญารัก Passion Bite (Lycan #2) มารยาตะวัน You are My Destiny 1-2 (Lycan #5) กุหลาบเหมันต์ Winter Love Song ความลับของป่าต้องห้าม The Blackwolf's Secret (Special Version) (Lycan #4)

Share This Book