Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “มนตร์จันทรา” as Want to Read:
มนตร์จันทรา
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

มนตร์จันทรา (Lycan #1)

4.55 of 5 stars 4.55  ·  rating details  ·  107 ratings  ·  13 reviews
ลึก ลงไปในดินแดนทีปกคลุมดวยหิมะอันหนาวเหนบ พวกเขาคือมนุษยหมาปาเผาพันธุสุดทายในโลก สายพันธุทีดำรงชีวิตยาวนานเหนือกาลเวลา เคลือนไหวรวดเรว แขงแรงและคงทนไดในทุกสภาพอากาศ
รักแรกพบ... ควิลล.... จาฝูงแหงปาตองหาม ในบรรดานักรบแหงเผาพันธุอันเกาแก เขาเปนตัวอันตรายทีดุรายและเคลือนไหวรวดเรวทีสุด เขาผูซึงใครตอใครตางหวาดกลัวในความดุและเดดขาด กลับยอมถอดดวงใจวางไวแนบเทาเธอเพียงไดยลแครูปภาพ
...more
Hardcover, 955 pages
Published August 2009 (first published 2009)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 333)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Srisurang
รีวิวจากบันทึกของตัวเองทีเขียนไวเมือปี 52 คะ เพราะอานนานแลว จำไมคอยไดตองรือฟืนนิดนึง ชอบนะคะ สนุก เรืองราวซับซอน มุขเยอะ ทราบมาวามีนักเขียนเปนนักศึกษาตางชาติหลายคนชวยกันเขียน นักเขียนชายเขียนตัวผูชาย นักเขียนหญิงเขียนตัวผูหญิง อะไรแบบนี ทำใหคาแรกเตอรคอนขางชัดเจน ใครกเขียนคนนันไปเรือยๆ ควิลลนารักมาก ราเริงดี มีมุมแอบโหดบางหนเหมือนกัน อานแลวตกใจนิดหนอยทีดูเหมือนจะยอมรับพลอตบังคับผูหญิงได นักเขียนอเมริกันทีเคยอานมาหลายคนจะไมไดเลยนะ แตควิลลบังคับธัญญาดวยกำลังหลายครังอยูเหมือนกัน(ชวงแรกๆ ของเรือง)
จุ
...more
Miki
เปนหนังสือทีพาเราขึนๆลงๆตลอดเวลา เดียวบีบคัน เดียวแฮปปี เพียงแคพลิกไปอีกหนาเทานัน ลุนกับความสัมพันธของคนแตละคู ทีหักดาวไวเพราะชือตัวละครเยอะมาก และตองแบงหนาหนังสือใหกับตัวละครนันนีนูนเยอะเกิน ^^ ...more
THEBEAM
สนุกมากกก
ชอบสไตลการเขียนคะ มีหลากหลาย
เปนแนว Paranormal Romance
ตัวละครดูมีชีวิตจริงๆ

ชอบในเรืองขอคิดขอเทจจริงเกียวกับเรือง ความโลภ ทรยศ หักหลัง ของมนุษย
มีอารมณบีบคันหัวใจ หัวเราะ สงสาร หมันไส
...more
Namtarn Chawanrat
ไมคิดวาจะติดคะ บองตง 5555 เราเปนคนไมคอยถนัดนิยายรักคะ อานนิยายรักแลวจะพาลเบือเอางายๆ เลมนีซือมาดองนานแลว แตไมเคยคิดจะหยิบมาอานเลย พอไดอานเทานันละคะ! หึหึ.. ชอบความนารักของหมา หมานารักทุกตัวเลย ชอบภาษาของนักเขียน สำนวนอานงาย สนุก นาติดตามมากเลย :) ปกติแลว เราไมชอบคาแลคเตอรนิยายรักของนักเขียนไทยคะ ไมชอบพลอตและสำนวนเขียนดวยเชนกัน แตขอยกเวนเลมนีไวเลย 5555 ทุกคาแลคเตอรเปนสีสันและลงตัวมาก ชอบบบ โดยสวนตัว ชอบเฟธคะ ถึงฮีจะรักงายหนายเรวไปหนอยกตาม ทีชอบอีกคนคงเปนเลโอ/แดนนี ดูโอนารักอะ! อีกอยางหนึง เราไมมี ...more
Sopin Siri
ชอบคะ. อานแลวอานอีก. อานจบ ไมมีอะไรอานตอ กหยิบมาอานอีกหลายรอบ สนุกดี พระเอกโกรธกโหดนะ แตยังไงกรักนางเอกมากกก ชอบ. ...more
J.wanderlust
ขอเอาควิลลกับธัญญาขึนหิงนะฮรัฟ

จำไดตอนอานอยู ป.6 ตอนนันอานแลวรูสึกแกแดดมาก

...more
Nan Sutida
ตลก เสียว เสียว มันส สนุกผอนคลาย ติดงอมแงม ...more
Yu
หามานานมาก
Prim Saen
Apr 08, 2015 Prim Saen marked it as to-read
Ok
Porpa
Jul 08, 2013 Porpa added it
Do u have in English? If have, where could I get it? Or how?
Mika Yota
Aug 14, 2013 Mika Yota marked it as to-read
How can I get the whole series of Lycan series? Thanks.
Ply
สนุกแบบวางไมลงเลยอานหลายรอบกยังไมเบือ ...more
Amildz
สนุกมากกกก แตหาซือหนังสือรวมยากมากๆ ...more
Nok
Love it.
Pee Siriporn
Pee Siriporn marked it as to-read
Aug 19, 2015
Wimolrat Noinam
Wimolrat Noinam marked it as to-read
Aug 18, 2015
Ruk
Ruk is currently reading it
Aug 09, 2015
Parinee
Parinee marked it as to-read
Aug 07, 2015
A_ink
A_ink marked it as to-read
Jul 29, 2015
Artitaya Injan
Artitaya Injan marked it as to-read
Jul 27, 2015
Naniichan
Naniichan marked it as to-read
Jul 27, 2015
Aun'Un Suteeranun
Aun'Un Suteeranun marked it as to-read
Jul 21, 2015
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • จันทรา อุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • มนต์จันทรา
 • Bloodhound (Cinderella, #1)
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับดาบแห่งกษัตริย์ (The Thief of Baramos, #4)
 • ปริศนา
 • ลมซ่อนรัก
 • บุพเพสันนิวาส
 • The Famous Heroine (Stapleton-Downes, #5)
 • คิวบิก 2
 • เสี่ยงรักซาตาน - APassionate Intruder
 • เรื่องของน้ำพุ
 • Lone Star Lycan (High Plains Shifters, #2)
 • Call of Temptation (Call of the Lycan #3)
 • The Lycan Moon (Wild Magick, #1)
 • Nine Lives
 • Lycan It (Lycan, #3)
 • Lycan's Surrender
 • Feral (Lycan Warriors, #1)

Other Books in the Series

Lycan (5 books)
 • สัญญารัก Passion Bite (Lycan #2)
 • กับดักอสูร Love Trap (Lycan #3)
 • ความลับของป่าต้องห้าม The Blackwolf's Secret (Special Version) (Lycan #4)
 • มารยาตะวัน You are My Destiny 1-2 (Lycan #5)
กับดักอสูร Love Trap (Lycan #3) สัญญารัก Passion Bite (Lycan #2) มารยาตะวัน You are My Destiny 1-2 (Lycan #5) กุหลาบเหมันต์ Winter Love Song ความลับของป่าต้องห้าม The Blackwolf's Secret (Special Version) (Lycan #4)

Share This Book