Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “แม่เบี้ย” as Want to Read:
แม่เบี้ย
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

แม่เบี้ย

4.16  ·  Rating Details ·  32 Ratings  ·  4 Reviews
แม เบีย เปนนวนิยายทีมีมนตรายัวเยา ใหอารมณความรูสึกตรึงใจไดกลินอายบรรยากาศเรือนไทยริมนำ เพลงไทย วรรณคดีไทย ศิลปวัฒนธรรม ขนบ ประเพณี และจิตสำนึกไทย ซึงผสานกันไวอยางลงตัว ละเอียด เนียน มีพลังสะกดใหอานอยางวางไมลง

เหนือสิงอืนใดคือความผูกพันระหวางองคประกอบหลัก สายนำ ความหลัง ชายหนุม หญิงสาว และงู ทีเกียวกระหวัดรอยรัดเปนเรืองราวนับแตกอเกิดจวบจนกลืนกลายสลายไปใน ทีสุด

แมเบีย ไดรับการ
...more
Paperback, 380 pages
Published by มติชน
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
ดินสอ สีไม้
เปนอีกเรืองทีขัดใจเจคะ 555
เรืองราวของชนะชล ชาย (ไมคอย) หนุม ทีแตงงานแลว
กับเมขลา หญิงสาวรักสนุก ทีมีงูเปนพลอตเสริมทีนาสนใจ
ชายหนุมกับชูสาวทีรักกันมากเหลือเกิน
รักแสนบริสุทธิ จนภรรยาทีเคยแสนดี แตวันนีกลับกาวราว หึงหวง หยาบคาย
กลายเปนนางรายไป
อานๆ ไปแลวรูสึกเลยวาตัวละครแตละตัวตางคิดถึงแตในมุมของตัวเอง
แลวกจูงมือพากันพาสถานการณลงเหวไป
อานเรืองนีไมเชียรทังพระเอก นางเอก และภรรยาพระเอกคะ
ขาพเจาเชียรงู 555
อยากใหเขากัดใครตายสักคนเถอะ นาหมันไส ไมไดดังใจสักคน!
...more
Bird Chanthorn
Dec 15, 2015 Bird Chanthorn rated it it was amazing
470 หนาของหนังสือเลมนีคือเรืองราวความรักนอกศีลธรรมของชนะชล สุพรรณภูมิ และ เมขลา พลับพลา ทีเกิดขึนโดยมีฉากหลังเปนเรือนไทยริมแมนำทีจังหวัดสุพรรณบุรีและงูเหาเจาบานเจาเรือนทีทำหนาทีเหมือนจะคอยขัดขวางความรักของคนทังคู การตองการตามหาเรือนไทยสักหลังดูเหมือนจะเปนบางอยางทีอยูภายใตจิตสำนึกของชนะชลพรอมๆ กับอาการกลัวนำ เขารูสึกสนใจเรือนไทยของเมขลาทันทีทีไดเหนและยิงไปกวานันเจาของบานกมีทาทียัวยวนเชือเชิญอยางเปิดเผยใหกับเขาดวย ไมวาผูชายคนไหนกคงถอนตัวไปจากผูหญิงทีสวยและมีเสนหอยางเมขลาไปไดยาก รวมถึงเสียพจนคนดังใ ...more
Paweena Yui
Sep 25, 2015 Paweena Yui rated it really liked it
บทวิจารณนีตรงใจ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?...
...more
Pattarapong Chaiphrom
Pattarapong Chaiphrom rated it it was amazing
Jul 18, 2016
Ning
Ning rated it really liked it
Oct 11, 2010
Kotchpon Jungpaewtrakul
Kotchpon Jungpaewtrakul rated it really liked it
Nov 20, 2015
Chayaroek Hanon
Chayaroek Hanon rated it liked it
Oct 13, 2011
Mam Thailand
Mam Thailand rated it really liked it
Sep 04, 2009
'Pong Suwannapha
'Pong Suwannapha rated it liked it
Dec 01, 2012
Wiphansa
Wiphansa rated it it was amazing
Oct 09, 2012
Jay
Jay rated it liked it
Apr 16, 2013
Toey Pheangjam
Toey Pheangjam rated it really liked it
Sep 17, 2016
Katkanok
Katkanok rated it it was amazing
May 22, 2015
Peeriya
Peeriya rated it really liked it
Oct 28, 2012
Siriwit Maphao
Siriwit Maphao rated it it was amazing
Mar 22, 2016
Khimmiiz
Khimmiiz rated it liked it
Sep 22, 2015
Butsayarin Promsabut
Butsayarin Promsabut rated it really liked it
Jun 25, 2015
Thitiya
Thitiya rated it really liked it
Aug 15, 2015
Tipparat Jiwpanya
Tipparat Jiwpanya rated it it was amazing
Jan 05, 2016
Srisurang
Srisurang rated it really liked it
Aug 29, 2009
Narumon Thahin
Narumon Thahin rated it it was amazing
Aug 14, 2015
Pond Thanaporn
Pond Thanaporn rated it it was amazing
Feb 23, 2015
Themay
Themay rated it really liked it
Apr 05, 2013
Waranya Tang
Waranya Tang rated it really liked it
Aug 19, 2013
« previous 1 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
3046500
เกิดเมือวันที 9 สิงหาคม พ.ศ. 2491 เปนคนจังหวัดสุพรรณบุรี จบการศึกษาจาก คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานมากมาย เริมมีชือเสียงจากการเขียนบทความ ชือ "จดหมายถึงเพือน" ตีพิมพเปนประจำในนิตยสารลลนาระหวางเดินทางไปศึกษาตอทีสหรัฐอเมริกา ผลงานทีมีชือเสียงอีกเรือง คือ นวนิยายเรือง แมเบีย ตีพิมพในนิตยสารลลนา เมือนำมารวมเลมกไดรับความนิยม และถูกนำมาสรางเปนภาพยนตรหลายครัง

วาณิช จรุงกิจอ
...more
More about วาณิช จรุงกิจอนันต์...

Share This Book