Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ทวิภพ(2 เล่มจบ)” as Want to Read:
ทวิภพ(2 เล่มจบ)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ทวิภพ(2 เล่มจบ)

4.41  ·  Rating Details  ·  450 Ratings  ·  41 Reviews
เจาของหองยังแตงตัวไมครบเครือง หากเมืออยูในชุด 'กางเกงฝรัง' กำมะหยีสีดำ เสือขาวอกแขงเรียบ เขากไมดูแปลกตาสำหรับเธอตอไป แตบัดนี ตาของมณีจันทรจะเปนอยางไรกสุดรู
คุณหลวงนุงผามวงสวยกวา
ทาทียืนคอยเธอขางฉากไม ตัวตรง สุภาพ ดวงตาใหญ เปลือกตาซอนขยายกวางกวาเดิมเลกนอย ริมฝีปากหนาไดรูปโคงหยัก ยักเยือนแยมละไมในที
อากัปกิริยาเชนนันทำใหมณีจันทรตัวแขง กาวขาไมออก
มือใหญเอือมออกมา ทอดใหเธอแตะแตปลา
...more
Paperback, 678 pages
Published December 2008 by ณ บ้านวรรณกรรม
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ทวิภพ, please sign up.

Be the first to ask a question about ทวิภพ

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 1,497)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Srisurang
ผานไปสิบกวาปี หยิบเรืองนีมาอานอีกครัง ไมไดคาดหวังวาจะรูสึกสนุกมากเหมือนครังแรกๆ ทีอาน (คิดวาสมัยนันนาจะอานไปแลวไมตำกวาสามรอบ) แตปรากฏวา สนุกมากมาย...อา หลงรักคุณหลวงใหมอีกครังนึง เปนคนทีแทบไมดูหนัง ดูละคร หรืออะไรกตามทีทำออกมาเลย ชอบอานจากหนังสือมากกวา เคยดูหนังรุนแรกๆ แบบแวบๆ ไมไดดูตลอด แลวกดูละครเพลง ยังไงกรักแมมณีกับคุณหลวงในหนังสือมากทีสุดคะ เรืองนีดำเนินเรืองเรวมากนะ เทียบกับนิยายสมัยเดียวกัน บทสนทนานีเหมือนเลือกเอามาแตตอนเดดๆ สันๆ กลอนประกอบ บทกวี เพลง ทานผูแตงชางไปเลือกสรรมาจากบทเพราะๆ สม ...more
LookPla
Apr 24, 2012 LookPla rated it liked it
ตองยอมรับวาเชยมากคะ เพราะเพิงไดอานเรืองนีเปนครังแรก
สวนภาคหนังหรือละครไมตองพูดถึง ไมเคยดู 555555
แตเคยไดยินเรืองราว ไดยินคนพูดถึง เรืองยอพอไดรูมาบางเทานันเอง
เลมนีกใชวาซือมานะคะ รุนนองใหยืมมาอาน
ตองบอกวาอานไดเพลินดีคะ หรือเปนเพราะอยากรูวาสุดทายนางเอกจะไดอยูทีไหน
ทีสำคัญคือ ปกติจะหงุดหงิดกับสำนวนภาษาของคุณทมยันตี
แตเลมนีไมเปนคะ มีสะดุดในเรืองภาษาเกาบางกแคนิดหนอย
มีแอบสะดุดใจเลกๆ ในเรืองความไมรูของนางเอก ในเรืองพืนๆ
เชน เรืองยาพาราทีกินเพือลดไข แตนางเอกทำเหมือนไมรูจัก
นิยายเขียนใหยุคนางเอกเปนปี 29 ตอนนันเร
...more
Je Taews
Jul 16, 2015 Je Taews rated it it was amazing
ฟินนนนนนแลวฟินอีก คือมันใหอารมณคนอานแบบ...เหย มันมีอยูจริง เหมือนหลุดเขาไป รักกรักสุดๆ บทจะเศรากเศราสุดๆเชนกัน 555 สนุกๆ หนังสือสนุกมาก เอามาสรางเปนละครพระนางเปะมาก ดูเกิน 10 รอบ คุณหลวง แมมณี แอรยยยยยย!!! ...more
ดินสอ สีไม้
Jan 02, 2015 ดินสอ สีไม้ rated it it was amazing
Shelves: thai
เรามักหาประวัติศาสตรสนุกๆ อานไดจากในนิยาย
ทวิภพกเปนอีกเรือหนึง

ประวัติศาสตร ทีผสมผสานจินตนาการบรรเจิด
เรืองราวทีเราๆ ทานๆ ตางกเคยคิดฝัน .. การยอนเขาไปในอดีตเพือแกไขขอผิดพลาด
มณีจันทรเองกเฝาคิดมาตลอด .. หากเธอมีโอกาสยอนกลับไปในอดีต
เธอจะทำใหดีกวาทีบรรพบุรุษของพวกเราเคยทำ
แตใครเลาจะรู .. คนในแตละยุคสมัย กลวนแตทำดีสุดความสามารถแลว
ควรฤา .. ทีจะใชบรรทัดฐานของคนในยุคปัจจุบันไปตัดสินอดีต

ทวิภพใหแงคิดแกคนทีอยูในประเทศทีมีประวัติศาสตรอันยาวนาน
เปนสวนผสมทีลงตัวอยางพอเหมาะพอเจาะระหวางประวัติศาสตรและจินตนาการ
ทวิภพจ
...more
Bird Chanthorn
Jul 26, 2015 Bird Chanthorn rated it it was amazing
ตนแบบนวนิยายรักยอนเวลาของเมืองไทย จะหยิบมาอานกีครังกยังสรางความประทับใจใหผูอานเสมอ เนือเรืองสอดแทรกประวัติศาสตร วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยรัชกาลที 5 ไดอยางแนบเนียน ...more
Aimmy
Jun 13, 2014 Aimmy rated it it was amazing
Shelves:
สนุกมากหลงรักคุณหลวงหมดใจรูสึกเปนผูชายในอุดมคติทีสมัยนีหายากมาแลว?
และยังประทับในการเขียนของคุณทมยันตีทีเขียนดีมากๆ
...more
Peach
Mar 31, 2015 Peach rated it it was amazing
Shelves: love
ชอบเรืองนีมากๆ ดูละครไปเปนสิบครังแลว ดูไดไมเคยเบือเลยทีออมกับแพนเคกเลน สนุกมากกๆๆๆๆๆๆคะ ...more
Phatsawee Kannathep
Jan 18, 2016 Phatsawee Kannathep rated it it was amazing
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Abc
Jun 16, 2014 Abc rated it it was amazing
หาดาวเนนๆ มอบแดคุณหลวงคนเดียวคะ
เปนหนึงในพระเอกในฝันตลอดกาลมายีสิบปีแลวคะ จบนะ 55555555
...more
Pinkan Sirivadha
Jun 20, 2015 Pinkan Sirivadha rated it it was amazing
เรืองสนุกมาก กลอนเยอะดี เปนวรรณกรรมทีทรงคุณคา ใชภาษาสูงดี โดยรวมชอบมาก ...more
Jiravadee Tazz jang
Nov 09, 2014 Jiravadee Tazz jang rated it really liked it
เคยอานเปนสิบๆปีมาแลว จนกระทังตอนนี อารมณความรูสึกยังคงประทับใจไมรูลืม ...more
Pu
Aug 28, 2014 Pu rated it it was amazing
อานกีครังกไมมีเบือเลย หนึงในดวงใจจริงๆ ...more
PeaR L
Jan 11, 2015 PeaR L rated it it was amazing
Shelves: thai-novel
นิยายแนวยอนอดีตทีคลาสสิคตลอดกาล ...more
Pizpchiiz Wardolf
Dec 11, 2015 Pizpchiiz Wardolf rated it it was amazing
My fav of all the time ...more
Chalida Litdet
Apr 01, 2014 Chalida Litdet rated it it was amazing
Shelves:
This book is precious
สิริวรรณ
Oct 11, 2015 สิริวรรณ rated it liked it
Shelves:
ขอบคุณมากคะ
กระต่าย
Jan 20, 2015 กระต่าย marked it as to-read
Shelves: ทว-ภพ
อานยังไงคะ ...more
Neeneestarii Sermon
Aug 26, 2015 Neeneestarii Sermon rated it did not like it
Shelves:
ชอบสุดๆ
Saifon Kaensaeng
Dec 09, 2014 Saifon Kaensaeng marked it as to-read
good
Byubyu03
Aug 08, 2011 Byubyu03 rated it it was amazing
Shelves:
เปนนิยายทีอานแลวชอบมากๆเลยคะ
คุณหญิงวิมลทานแตงถึงเรืองการเมืองในสมัย รศ112

นอกจากนันยังนาประทับดวยเรืองราว
ความรักของแมกับลูก ..ซึงตอนจบเมือแมมณีไดแตงงานกับหลวงเทพแลว
แมของแมมณีได กรวดนำลงพืนดินให เปรียบเสมือนหลังนำพระพุทธมนตให

จำไดวาอานตอนอยูมัธยมเปนหนังสืออานนอกเวลาคะ
แตตอนนีเรียนจะจบแลว ยังจำความนารักของเรืองนีไดอยูเลยคะ
...more
 Kürbis
Jan 11, 2010 Kürbis rated it it was amazing
นวนิยายเรืองนีเปนเรืองแรกทีไดอานผลงานของทมยันตีและรูสึกประทับใจ เปนหนังสือทีอานและวางไมลงจริงๆ ชอบคุณหลวงอัครเทพวรากรจริงๆ เรืองนีขอชมวาแตงเนือเรืองไดชวนนาติดตาม แตมีบางสวนของภาษาทียังไมคอยถูกใจเทาไร ชอบประโยคทีวา "ถึงจะจีบพลูไมสวย แตคาตัวเธอกเกินแลว" ...more
Sherlockvolro Riddle
Jan 13, 2014 Sherlockvolro Riddle rated it really liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Spyairy
Nov 10, 2013 Spyairy rated it it was amazing
อานทถกครังกสนุกทุกครัง. นิยายสามารถนำประวัติศาสตรมาผูกเปนเนือเรืองไดอยางแยบยล ไมนาเบือ สนุก นอกจากความรักของคุณหลวงกับแมมณีทีหวานกันแลวยังทำใหคนอานรูสึกรักชาติมากขึนดวยคะ ...more
Jidapa Mai
Dec 19, 2013 Jidapa Mai rated it it was amazing
Shelves: thai-novels
รักนิยายเรืองนีมากมาย ประทับใจสุด ๆ กับความรักของคุณหลวง ความละเมียดละไมของบรรยากาศเกาๆในสมัยกอนทีผูเขียนไดถายทอดออกมาไดอยางดียิง อานซำตังหลายรอบแลวคะ ...more
Gamaui Nobi
Mar 13, 2013 Gamaui Nobi marked it as to-read
จะอานไดจากทีไหนครับ อยากอานมาก ในแอพนีอะครับ ใครรูวิธีหรือแหลงชวยบอกทีครับ ...more
Bsmirai
Aug 12, 2011 Bsmirai rated it it was amazing
อานแลวออนหวาน และอยากยอนเวลากลับไปสมัยเจาคุณอยางทีสุด!!

...more
Thunya Kraungthip
เปนนิยายเรืองของไทยทีอานแลววางไมลง ...more
Nininoona J.
Nov 28, 2015 Nininoona J. rated it it was amazing
Shelves: favorites
เปนอีกหนึงเรืองในดวงใจทีรักมากๆ ...more
Iawwai
Jul 10, 2010 Iawwai added it
ลึกซึงตรึงใจกับสไตลของทมยันตี... ...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 49 50 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
 • จันทราอุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • สูตรเสน่หา
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2
 • เพชรพระอุมา (ตอน 01) ไพรมหากาฬ (4 เล่ม บรรจุกล่อง)
 • ของขวัญวันวาน
 • Hunting The Lion (Cinderella, #2)
 • ปริศนา
 • บุพเพสันนิวาส
 • ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2
 • ข้างหลังภาพ
 • ผู้ชายคนที่ตามรักเธอทุกชาติ พิมพ์ครั้งที่ 85 (Phu Chai Khon Thi Tam Rak Thoe Thuk Chat Phim Khrang Thi Paet Sip Ha)
 • แอบรักออนไลน์

Share This Book