Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “สะพานอธิษฐาน” as Want to Read:
สะพานอธิษฐาน
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

สะพานอธิษฐาน

3.95 of 5 stars 3.95  ·  rating details  ·  56 ratings  ·  5 reviews
ถึงแม "สะพานอธิษฐาน"จะเปนเรืองสมมุติ แตขอมูลสวนใหญมาจากเรืองจริง เพราะฉะนัน ใครทีสนใจดานศิลปะและกำลังหาทีเรียนอยู อานเรืองนีจบลงอาจจะตัดสินใจไปเรียนตอทีเมืองฟลอเรนซ ประเทศอิตาลี หรือหากชอบบรรยากาศโรแมนติก จะไปยืนอธิษฐานขออะไรทีเกียวเนืองกับความรัก ณ สะพานใดสะพานหนึงในเวนิสกเปนได เพราะไมวาจะการเรียนหรือความรัก หากควบคุมใหอยูในรองในรอยไดกจัดวาเปนเรืองดีทังนัน
คนบางคนเมือเสียร
...more
Paperback, 245 pages
Published 2007 by อรุณ
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about สะพานอธิษฐาน, please sign up.

Be the first to ask a question about สะพานอธิษฐาน

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 87)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Rabbittÿ
นิยายรักรสขมๆ ทังเศรา ทังซึง อานแลวนำตาหยดแหมะๆ ...more
Hisocity.net
ชอบนิยายเรืองนีมากคะ เปนนิยายของคุณกิงฉัตรทีถือวาเลมบางมากเมือเทียบกับอีกหลายๆเรืองทีเคยอานมา ภาษาทีใชนารัก ฉากของเรืองกทำใหรูสึกเพลิดเพลินเหมือนไดมีสวนรวมในการทองเทียวไปกับตัวละคร เมืองแหงศิลปะอยางฟลอเรนซเขากันไดดีจริงๆกับคนทีมีหัวใจเปนศิลปิน อานแลวหลงรักลีโอ แอบคิดไปเองวาถามีฉากหวานๆของเจาหญิงนีนากับลีโอมากกวานีอีกนิดจะดีขนาดไหนนาาา สงสัยคงจะทำใหเพอไปอีกหลายวัน อานรวดเดียวจบและอดไมไดทีจะหยิบมาอานซำอีกยามคิดถึงความโรแมนติกทีเกิดขึนบนสะพานอธิษฐาน ...more
Mimna
เลมเลกอานงายรวดเดียวจบ
อานแลวรองไหนำตาหยดแหมะๆ

พระนางปากแขงทังคู ไมเปิดใจคุยกันจนตองพลัดพราก
แตชอบคะ ออนหวานมากมาย
...more
Jularat Sunburut
ซึงจนรองไหเลย ชอบทีสุดคือภาพบนสะพานอธิษฐานทีพระเอกวาดกับความหมาย... ...more
PerjureG.
อานจบแลวบางที
ทำใหเกิดอารมณอยากบอกรัก
ทังทีนำตายังไมแหง:)
...more
Bbk Love
Bbk Love marked it as to-read
Apr 15, 2015
Notie
Notie marked it as to-read
Mar 09, 2015
Glao Tonkla
Glao Tonkla marked it as to-read
Feb 05, 2015
Kathi
Kathi added it
Jan 08, 2015
Chanya Bieber's
Chanya Bieber's marked it as to-read
Nov 24, 2014
Wachira Sittichinda
Wachira Sittichinda marked it as to-read
Oct 08, 2014
Nattha Auaypornsong
Nattha Auaypornsong marked it as to-read
Oct 01, 2014
Jerry
Jerry marked it as to-read
Apr 18, 2014
Chalanda Jang
Chalanda Jang marked it as to-read
Apr 18, 2014
« previous 1 3 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
2936062
กิงฉัตร เปนนามปากกา ปาริฉัตร ศาลิคุปต (ปุย) เปนบุตรของ พล.ร.อ.วิเชียร และ องุน ศาลิคุปต จบมัธยมทีโรงเรียนสตรีวิทยา และจบปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึง) จากคณะวารสารศาสตรและสือสารมวลชน สาขาหนังสือพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณปุยริมอานหนังสือตังแตเรียนมัธยมตน รักการอานและอานหนังสือไดแทบทุกประเภท จึงเกิดความรูสึกอยากจะเขียนหนังสือใหผูอืนอาน และมีอารมณรวมทังหัวเราะและรองไหไปกับตัวละ
...more
More about กิ่งฉัตร...
เสราดารัล ตามรักคืนใจ สูตรเสน่หา มนต์จันทรา มายาตวัน เล่ม1-2

Share This Book