Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “บ่วงหงส์” as Want to Read:
บ่วงหงส์
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

บ่วงหงส์ (แก๊งสามหนุ่ม)

4.04  ·  Rating Details ·  203 Ratings  ·  11 Reviews
ชีวิตทีพลิกผันจากหนามือเปนหลังมือของ “พิมพลภัส”
แตแลวชีวิตหลอนกตองพบกับความเปลียนแปลงอีกครัง เมือมีผูวาจางใหทำภารกิจลับทีโรงแรมเชียงรายจารวี ดวยขอเสนอทีแสนเยายวน หญิงสาวจึงรับทำงานนัน และทีนันทำใหหลอนพบกับ “รเมศ” เจาของโรงแรมหนุมหลอทีเปรียบเสมือนกางชินโตของภารกิจลับ

งานทีหลอนคิดวางายๆ กลับไมใชอยางทีคิดซะแลว
...more
Paperback
Published by อรุณ (first published 1998)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about บ่วงหงส์, please sign up.

Be the first to ask a question about บ่วงหงส์

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Miki
Apr 16, 2015 Miki rated it really liked it
Shelves: th-novel
อานเลมนีแลวรูสึกวา บางทีคนเราเปนแบบไหนกขึนอยูกับสภาพทีโตมาเหมือนกันนะ
แตซึงนะวา รเมศรับพิมพลภัสได ไมวาจะเปนยังไง
ทีเคาทำลงไปเพียงแคหวังดีอยากใหพิมพเขากับคนอืนไดบาง
บางทีรายๆแรงๆ ไมไดแปลวาสันดานเคาราย
แตบางทีเงียบๆหงิมๆนะรายลึกกวาเยอะ ^^
...more
Nony
May 30, 2016 Nony rated it liked it
ให 3.8 คะแนน ชอบนางเอกทีเปนคนตรงๆ แตพลอตเรืองมันงีเงาไปนิด นิดเดียวตรงมุกนางเอกเขาใจพระเอกผิดเรืองคูหมัน ดูมันเนาไปนิด แตเพราะความนารัก เขมแขงของนางเอกมันโดนใจมากเลยกลบๆไปได และอีกอยางตอนจบมันนาจะมีบทหวานๆอีกหนอย อุตสาหลุนมาตังครึงคอนเลม ตอนแรกๆกอานๆวางๆ อยูตงสามวัน จนนางเอกมาเปนเดกเสิรฟถึงเริมสนุก จบเรวไปครายังไมฟินเลย แตทังเรืองอานไดเพราะชอบนางเอกคนเดียวเลย ชีเปนนางเอกในฝันทีมีตัวตน ไมนุมนิม ไมเพอรเฟค ยกเวนเรืองสวยนะ กนางเปนนางแบบ แตนิสัยนางนี นารัก สมจริง และเปนนางเอกในฝันเลย ไมไดแสนดี ไปทุกเ ...more
百合花 Lily
ชือเรือง - บวงหงส
ผูแตง - กิงฉัตร

ตัวละคร
พิมพลภัส (พิมพ)
รเมศ (เมศ)

รีวิวหลังอาน

17/2546

อานไปหมันไสพิมพลภัสมากๆ เปนนางเอกทีนาหมันไสพอๆ กับคุณนายอลิน ฮาๆ แตกแอบสงสารนิดๆ ตอนทีตองทำงานใชหนีใหพระเอก แลวกชอบตอนทายทีสามารถแกเผดอดีตแมเลียงนางเอกได เราจำไดวาแอบเปิดดูตอนจบเวอรชันทีหนอย บุษกรแสดงอะ ทำเหมือนในนิยายเลยอะ เราชอบเพลงประกอบเวอรชันนีดวย รองทอนฮุคได เพราะดี อิอิ จำไดวามีหนูนาเปนคนทำใหพิมพลภัสเขาใจผิด คิดวาเปนคูหมันของรเมศ เพราะไดยินวาเปนคูหมันของเจาของโรงแรม (นายสิงหเปนหุนสวนกันกับรเมศ)

Review Date
...more
Arisa
Jun 16, 2013 Arisa rated it really liked it  ·  review of another edition
Shelves: thai-novels, thai
อานแรกๆกแอบหมันไสพิมพลภัส นางเอกของเรือง
ไปๆมากมีพัฒนาการ จากหงสฟา คุณหนูจอมเหวียง ตกอับเลยตองมารับจางไปขโมยเทปจาก รเมศ เจาของโรงแรมทีเชียงราย ถูกเคาจับได ไอคนวาจางกหายไป ไมมีเงินมาจายคาโรงแรม เลยตองทำงานงกๆใชหนีเปนเดกเสิรฟ พระเอกนีกหวังดี อยากดัดนิสัย แตใจรายมาก :( โผลมาหลักๆแคตนๆกะทายๆเรือง ตอนกลางเปนผูสังเกตการณอยางเดียวเลย
...more
Mimna
Mar 12, 2012 Mimna rated it it was amazing
Shelves: thai
นางเอกออกเเนวสวยเริดเชิดหยิง
ตอนแรกอานแลวหมันไสเธอมากๆ
แตตอนจบเรารองไหเหนใจเธอเลยคะ
ชอบมากๆ เลย
...more
ผึ้ง น้อย
อานยังไง อยากอาน ...more
Spyairy
Nov 06, 2013 Spyairy rated it it was amazing
ผูเขียนแตงไดดีมาก พอไดอานแลวรูสึกมีสวนรวมกับตัวละครไปดวย
สามารถทำใหเรารูสึก หมันไส สงสาร เอาใจชวย และหลงรักนางเอกได
สนุกมากคะ
...more
Natyada Srisuthisa-ard
Natyada Srisuthisa-ard rated it really liked it
Nov 21, 2016
Kan Patta
Kan Patta rated it really liked it
Apr 09, 2015
Risada
Risada rated it really liked it
Jan 21, 2017
Napassawan Kongmak
Napassawan Kongmak rated it it was amazing
Apr 01, 2017
Gam
Gam rated it it was amazing
May 24, 2017
Kittiya Deer
Kittiya Deer rated it it was amazing
Apr 12, 2017
Merin
Merin rated it really liked it
Jun 02, 2014
Parie Niamnarong
Parie Niamnarong rated it it was amazing
Dec 22, 2015
Rawi Sara
Rawi Sara rated it liked it
Jun 04, 2017
Snook Favourite
Snook Favourite rated it it was ok
Sep 29, 2016
NuNa-Rattana Jaiyawong
NuNa-Rattana Jaiyawong rated it it was amazing
Jul 19, 2015
Mam
Mam rated it it was amazing
Feb 02, 2014
Chuta Rat
Chuta Rat rated it it was amazing
Jul 19, 2013
Kwang
Kwang rated it really liked it
Jun 11, 2015
Raena
Raena rated it it was amazing
Nov 27, 2015
Imm Chutikorn
Imm Chutikorn rated it it was amazing
Jul 07, 2016
Peng
Peng rated it really liked it
Aug 14, 2015
Ramita K.
Ramita K. rated it liked it
Mar 09, 2015
Hisocity.net
Hisocity.net rated it really liked it
Feb 05, 2014
Yhumbhorn Aolee
Yhumbhorn Aolee rated it really liked it
Feb 21, 2017
Dsiwika Vong
Dsiwika Vong rated it it was amazing
Jan 24, 2014
Chawisa
Chawisa rated it really liked it
May 14, 2012
« previous 1 3 4 5 6 7 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
2936062
กิงฉัตร เปนนามปากกา ปาริฉัตร ศาลิคุปต (ปุย) เปนบุตรของ พล.ร.อ.วิเชียร และ องุน ศาลิคุปต จบมัธยมทีโรงเรียนสตรีวิทยา และจบปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึง) จากคณะวารสารศาสตรและสือสารมวลชน สาขาหนังสือพิมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณปุยริมอานหนังสือตังแตเรียนมัธยมตน รักการอานและอานหนังสือไดแทบทุกประเภท จึงเกิดความรูสึกอยากจะเขียนหนังสือใหผูอืนอาน และมีอารมณรวมทังหัวเราะและรองไหไปกับตัวละ
...more
More about กิ่งฉัตร...

Other Books in the Series

แก๊งสามหนุ่ม (3 books)
  • ตามรักคืนใจ
  • ด้วยแรงอธิษฐาน เล่ม1-2

Share This Book