Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ยังมีรักที่อฮัคการ์ ” as Want to Read:
ยังมีรักที่อฮัคการ์
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ยังมีรักที่อฮัคการ์

4.33  ·  Rating Details ·  69 Ratings  ·  9 Reviews
โปรยปกหลัง

“มาดมัวแซล จะมีทางไหมทีความแตกตางรอยสีพันอยางของคนจะถูกหลอหลอมใหกลมกลืน เพียงเพราะวา เราเปนมนุษย...เปนคน...เปนสัตวโลกเหมือนกัน...”
…………

“การทีคนสองคน ทีแตกตางกันมากๆ จะอยูดวยกัน มันตองใชอะไรหลายอยางมากมายหาศาลเหลือเกิน ตองเสียสละ ตองมีกฎเกณฑ... แลวการอยูดวยกันอยางดีนี
มันตองมีความพอเหมาะ พอเจาะ.. พอดี ไมวาจะเปนฐานะทางสังคม ความรู ไอทีตางๆกันมากมาย ปัญหามันกมากเปนเงา
...more
Paperback, พิมพ์ครั้งที่ 7, 678 pages
Published 2006 by ศิลปาบรรณาคาร (first published 1983)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about ยังมีรักที่อฮัคการ์

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Polyj
Apr 15, 2014 Polyj rated it it was amazing
ชอบมากคะ รามเรน นารักมาก เปนชายหนุมทีถูกมองจากคนอืนวาตำตอยเพียงเพราะเปนชนเผาวาตาเรคซึงยากจนเรรอนอยูกลางทะเลทราย แตเขากลับทะนงตนในเกียริตและศักดิศรีแหงสายเลือดนักรบทะเลทราย เมือมาพบกับ สลิลา สาวไทยผูรักอิสระ เธอโหยหาความรัก แตแผลใจจากวัยเดกทำใหกลัวการผูกพัน รามเรนตองฝาฟันอุปสรรคความรักทีมีความแตกตางกางกันทังเชือชาติ ฐานะ สภาวะทางสังคมวัฒนธรรม และทียิงใหญกวานันคือ กำแพงในใจของเธอ
อานจบเทใจใหรามเรนไปทังดวงเลยคะ นารักนาสงสารเปนทีสุด
...more
Hisocity.net
Mar 28, 2014 Hisocity.net rated it it was amazing
เปนนิยายเลมโปรดในดวงใจ ถึงจะอานจบแลวกยังหยิบมาอานซำแบบไมเคยเบือ ประทับใจในความรักของรามเรน... เปนความรักทีพยายามสรางตัวเองใหเปนผูชายทีคูควรกับผูหญิงทีตัวเองรัก...ในชวงกลางเรืองจนถึงทายเรืองเหนใจรามเรนมาก พยายามทำยังไงนางเอกกยังไมยอมเปนแฟนซักที ถาตอนจบจะมีความหวานระหวางพระเอกกับนางเอกเพิมอีกนิดคงจะฟินสุดๆ ...more
Pattra Suppakijjanont
Jan 12, 2014 Pattra Suppakijjanont rated it it was amazing
ปกติเปนคนไมอานนิยายไทย โดยเฉพาะนิยายทะเลทราย แตไดอานเลมนีดวยความบังเอิญ คนเขียนบรรยายความรูสึกของตัวละครเกงมาก ชวงทายเลมทำเอาสงสาร ใจจะขาดตามรามเรนไปเลยทีเดียว อานจบแลวกยังหยิบมาอานอีกไดไมเบือเลย ...more
Pang Ratawan
Jun 04, 2016 Pang Ratawan rated it it was amazing
เรืองนีสนุกมาก ในความคิดคือ อานงายกวาเรืองอืนๆ ของโสภาค สุวรรณ นะคะ คือบทพรรณนาอะไรกไมเยินเยอมาก พระเอกนารักมากกกกก แอบหมันไสนางเอกในบางครัง ทีมีกำแพงอะไรมากมาย พระเอกอุตสาหทำอะไรมากมายเพือใหคูควรกับคนทีเคารัก กยังใจแขงอยูได ...more
Pakamart
Jun 16, 2015 Pakamart rated it it was amazing
Shelves: โสภาค
กำลังจะเดินทางทองเทียวไปในทะเลทราย ทีรอนละอุ แตเตมไปดวย ความรักทีอบอุน ของรามเรนกับสลิลา... (ไปอานตอกอนนะ) .... จบแลว นารัก เปนความรัก จากมิตรภาพ ความเอือเฝือ อบอุน ...more
Pichayaratna
Jan 06, 2013 Pichayaratna rated it it was amazing
อานีรีวิวทีีนีคะ
http://www.bloggang.com/viewdiary.php...
...more
Noos Yo
Oct 27, 2013 Noos Yo rated it it was amazing
ชอบเรืองนีมากคะ...เหมือนไดเดินทางทองเทียวไปดวยเเละชอบรามเรนมากคะโดยเฉพาะตอนปิดหนานารักมากคะ ...more
nanziiy
Mar 05, 2016 nanziiy rated it it was amazing
พระเอกนารักจริงๆ ทำจนนางเอกกลับมา ...more
Malinmay
I like this book so so so much
Zonya Tharynee
Zonya Tharynee rated it it was amazing
Feb 12, 2014
Starcatcher
Starcatcher rated it liked it
Aug 19, 2009
Sulee-bt
Sulee-bt rated it really liked it
Apr 14, 2014
KorBua Bao
KorBua Bao rated it liked it
Aug 07, 2015
Surisa
Surisa rated it it was amazing
Jun 03, 2014
จันทร์กวี
จันทร์กวี rated it it was amazing
Feb 15, 2015
Muchi Muchima
Muchi Muchima rated it liked it
Jul 07, 2016
Camille Rose
Camille Rose rated it it was amazing
Mar 27, 2013
Padme159
Padme159 rated it it was amazing
Apr 27, 2016
Saranya
Saranya rated it it was amazing
Aug 09, 2015
Suriya
Suriya rated it liked it
Sep 21, 2013
Veetip Suwannakij
Veetip Suwannakij rated it really liked it
Nov 02, 2013
JiRaWan
JiRaWan rated it it was amazing
Jan 04, 2009
Nattapan
Nattapan rated it liked it
Sep 15, 2013
Warangluk Tor
Warangluk Tor rated it it was amazing
Aug 13, 2013
Srisurang
Srisurang rated it really liked it
Jun 05, 2009
Rabbittÿ
Rabbittÿ rated it it was amazing
Jul 28, 2014
133113
133113 rated it really liked it
Oct 02, 2013
Nudoyhotmail.com
Nudoyhotmail.com rated it really liked it
Apr 02, 2014
Vor
Vor rated it really liked it
Sep 22, 2015
Pingping Pakwan
Pingping Pakwan rated it really liked it
Oct 06, 2013
« previous 1 3 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
1421091
โสภาค สุวรรณ นามปากาของ รำไพพรรณ สุวรรณสาร (ปัจจุบัน ใชนามสกุล ศรีโสภาค ตามสามี) นักเขียนนวนิยาย เชน ฟาจรดทราย

เปนลูกสาวของ สุนทร สุวรรณสาร และ จำนรรจ (วสันตสิงห) สุวรรณสาร จบมัธยมศึกษาปีที 6 ทีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จบมัธยม 8 ทีโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต จบปริญญาตรี ทีมหาวิทยาลัยเวียนนา ออสเตรีย แตงงานกับนายแพทยมงคล ศรีโสภาค มีบุตร 3 คน คือ "เกา" ชิดศุภางค วีคส , "ฟาง" อภิรมยรัช โรสแลนสกี และ "นก"
...more
More about โสภาค สุวรรณ...

Share This Book