Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ยังมีรักที่อฮัคการ์ ” as Want to Read:
ยังมีรักที่อฮัคการ์
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ยังมีรักที่อฮัคการ์

4.31 of 5 stars 4.31  ·  rating details  ·  54 ratings  ·  7 reviews
โปรยปกหลัง

“มาดมัวแซล จะมีทางไหมทีความแตกตางรอยสีพันอยางของคนจะถูกหลอหลอมใหกลมกลืน เพียงเพราะวา เราเปนมนุษย...เปนคน...เปนสัตวโลกเหมือนกัน...”
…………

“การทีคนสองคน ทีแตกตางกันมากๆ จะอยูดวยกัน มันตองใชอะไรหลายอยางมากมายหาศาลเหลือเกิน ตองเสียสละ ตองมีกฎเกณฑ... แลวการอยูดวยกันอยางดีนี
มันตองมีความพอเหมาะ พอเจาะ.. พอดี ไมวาจะเปนฐานะทางสังคม ความรู ไอทีตางๆกันมากมาย ปัญหามันกมากเปนเงา
...more
Paperback, พิมพ์ครั้งที่ 7, 678 pages
Published 2006 by ศิลปาบรรณาคาร (first published 1983)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about ยังมีรักที่อฮัคการ์

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 142)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Polyj
ชอบมากคะ รามเรน นารักมาก เปนชายหนุมทีถูกมองจากคนอืนวาตำตอยเพียงเพราะเปนชนเผาวาตาเรคซึงยากจนเรรอนอยูกลางทะเลทราย แตเขากลับทะนงตนในเกียริตและศักดิศรีแหงสายเลือดนักรบทะเลทราย เมือมาพบกับ สลิลา สาวไทยผูรักอิสระ เธอโหยหาความรัก แตแผลใจจากวัยเดกทำใหกลัวการผูกพัน รามเรนตองฝาฟันอุปสรรคความรักทีมีความแตกตางกางกันทังเชือชาติ ฐานะ สภาวะทางสังคมวัฒนธรรม และทียิงใหญกวานันคือ กำแพงในใจของเธอ
อานจบเทใจใหรามเรนไปทังดวงเลยคะ นารักนาสงสารเปนทีสุด
...more
Pakamart
กำลังจะเดินทางทองเทียวไปในทะเลทราย ทีรอนละอุ แตเตมไปดวย ความรักทีอบอุน ของรามเรนกับสลิลา... (ไปอานตอกอนนะ) .... จบแลว นารัก เปนความรัก จากมิตรภาพ ความเอือเฝือ อบอุน ...more
Malinmay
I like this book so so so much
Jib Suppakijjanont
ปกติเปนคนไมอานนิยายไทย โดยเฉพาะนิยายทะเลทราย แตไดอานเลมนีดวยความบังเอิญ คนเขียนบรรยายความรูสึกของตัวละครเกงมาก ชวงทายเลมทำเอาสงสาร ใจจะขาดตามรามเรนไปเลยทีเดียว อานจบแลวกยังหยิบมาอานอีกไดไมเบือเลย ...more
Hisocity.net
เปนนิยายเลมโปรดในดวงใจ ถึงจะอานจบแลวกยังหยิบมาอานซำแบบไมเคยเบือ ประทับใจในความรักของรามเรน... เปนความรักทีพยายามสรางตัวเองใหเปนผูชายทีคูควรกับผูหญิงทีตัวเองรัก...ในชวงกลางเรืองจนถึงทายเรืองเหนใจรามเรนมาก พยายามทำยังไงนางเอกกยังไมยอมเปนแฟนซักที ถาตอนจบจะมีความหวานระหวางพระเอกกับนางเอกเพิมอีกนิดคงจะฟินสุดๆ ...more
Pichayaratna
อานีรีวิวทีีนีคะ
http://www.bloggang.com/viewdiary.php...
...more
Noos Yo
ชอบเรืองนีมากคะ...เหมือนไดเดินทางทองเทียวไปดวยเเละชอบรามเรนมากคะโดยเฉพาะตอนปิดหนานารักมากคะ ...more
Nukki Sooksaeng
Nukki Sooksaeng marked it as to-read
Nov 16, 2015
Chiraphat Maksuwan
Chiraphat Maksuwan marked it as to-read
Oct 10, 2015
Kulitsara Mungsakun
Kulitsara Mungsakun marked it as to-read
Oct 06, 2015
Narutaporn Kordtharin
Narutaporn Kordtharin marked it as to-read
Sep 12, 2015
Falling Slowly
Falling Slowly marked it as to-read
Aug 23, 2015
Sureeratp503hotmail.Com
Sureeratp503hotmail.Com marked it as to-read
Aug 02, 2015
Supamas saithong
Supamas saithong marked it as to-read
Apr 22, 2015
Pasawee Pat
Pasawee Pat marked it as to-read
Apr 21, 2015
Opallary
Opallary marked it as to-read
Mar 26, 2015
« previous 1 3 4 5 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
1421091
โสภาค สุวรรณ นามปากาของ รำไพพรรณ สุวรรณสาร (ปัจจุบัน ใชนามสกุล ศรีโสภาค ตามสามี) นักเขียนนวนิยาย เชน ฟาจรดทราย

เปนลูกสาวของ สุนทร สุวรรณสาร และ จำนรรจ (วสันตสิงห) สุวรรณสาร จบมัธยมศึกษาปีที 6 ทีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จบมัธยม 8 ทีโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต จบปริญญาตรี ทีมหาวิทยาลัยเวียนนา ออสเตรีย แตงงานกับนายแพทยมงคล ศรีโสภาค มีบุตร 3 คน คือ "เกา" ชิดศุภางค วีคส , "ฟาง" อภิรมยรัช โรสแลนสกี และ "นก"
...more
More about โสภาค สุวรรณ...

Share This Book