Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2 ” as Want to Read:
ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2

4.0 of 5 stars 4.00  ·  rating details  ·  260 ratings  ·  21 reviews
นวนิยายแหงความรัก เกิดขึนทามกลางดวงอาทิตยทีแผดกลารอนแรง และผืนทรายอันละเอียดออน ทอดยาวกวางไกลสุดสายตา

หนังสือเลมนีจะพาคุณผูอานไปสัมผัสกับสุดยอดนวนิยายโรแมนติก สุดแสนประทับใจ "ฟาจรดทราย" นวนิยายซึงถือไดวาเปนบทประพันธชินเยียมของ “โสภาค สุวรรณ” เตมไปดวยความสนุกสนานหลากหลายอารมณ ทุกฉากเตมไปดวยเรืองราวทีนาติดตาม ทังภูมิประเทศและวัฒนธรรมประเพณีทีไดสอดแทรกไวอยางลงตัว ผูอานทีชืนชอ
...more
Published 1997 (first published 1974)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2, please sign up.

Be the first to ask a question about ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 1,210)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
KawaiiSusu
เรียกวาเกาะกระแสละครกไดมัง เหนวาเปนนิยายแนวทะเลทรายแบบอาหรับในตำนานสำหรับใครหลาย ๆ คน กเลยลองซือมาอานดูสักรอบ

ภาษาของผูเขียน ถือวาสละสลวยสวยงามตามแบบฉบับนักเขียนชันครูสมัยกอน การบรรยายในแตละสวนถือวาคอนขางละเอียด แตถามวาเยินเยอหรือยืดเยือมัย สำหรับเราทีผานนิยายภาษาอังกฤษยอนยุคประเภททีมีประโยคซอนประโยคขยายประโยคแลวซอนประโยคอีกที เรืองนีถือวาอยูในระดับปานกลาง คอนขางกระชับไดใจความทีเดียว แตถาเทียบกับของทมยันตี (และบรรดางานเขียนของทานในนามปากกาตาง ๆ) กคงเรียกไดวาคอนขางยาวพอสมควรคะ

จุดขายของเรืองนีทีสำค
...more
Manna
เรืองราวในทะเลทราย ระหวางหญิงสาวลูกครึงทีครอบครัวไมยอมรับ ถูกผลักไสแตเลกใหไปอยูในอาราม แตจับพลัดจับผลู ถูกคลืนอารมณแสนรายพัดใหเขาไปสูเหตุการณรวมเปนรวมตายกับแพทยทหาร ผูมียศเปนองครักษของกษัตริยผูถูกโคนอำนาจ...

ไดยินกิตติศัพทเรืองนีมานานมาก อานจบดวยความรวดเรว นาติดตามดีเหมือนกันเพราะอยากจะรูวาจะเปนไงบางนา ทีนาติดตามคือเรืองการเมืองและเรืองผจญภัยของพระ-นางกลางทะเลทราย

เสียดาย รูสึกวามีหลายปมทีเลนได อยางแคชฟียา เพือนนางเอก โผลมารายแคตอนแรก แลวหายเขากลีบเมฆไปเลย อุตสาหรอ นึกวานางจะมีมาแผลงฤทธิอีก
แลวก
...more
Kugkik
นีเปนหนึงในนิยายทีนาเบือทีสุดเทาทีเคยอานมาในชีวิต ใชเวลาอานนานกวาสามเดือน พยายามแลวพยายามอีก เสียดายเงินอุตสาหซือมา นาเบือพอ ๆ กับ the lost symbol ของแดนบราวน เลมนันถาเปนของตัวเองซือมาคงเอาไปเผานานแลว ...more
Oh Lala
ชอบมากเลยคะเรืองนี อานซำหลายรอบมาก ...more
Abc
มีหลายคนเลยทีชอบเรืองนี จำไดวาอานครังแรกตอนเดกมาก ไมชอบเลย ไมเขาใจอะไรสักอยาง จินตนาการถึงทะเลทรายไมออกดวยซำ
สองปีกอนกมีโอกาสไดอานซำอีกครัง โตขึน รูจักทะเลทราย และวัฒนธรรมของประเทศทีมีทะเลทรายมากขึน แตไมอินขึนแฮะ กยังคงไมชอบเหมือนเดิม
ในความคิดเรา ไมเหนจะสนุก ไมโรแมนติก ไมนาตืนเตน ออกจะนาเบือดวยซำ
...more
PeaR L
เคยอานนานแลว
แปลกใจทีทำไมใครๆชอบมาก กรีดกราดกันใหญ
แตเราไมชอบเลย
ไมชอบสำนวน ไมชอบคาแรกเตอรตัวละคร
แลวกไมชอบองคประกอบตางๆทีรวมกันเปนนิยายเรืองนีดวย

ตอนแรกไมกลาบอกใคร
กลัวคนอืนวาแปลก หรืออานนิยายไมแตกไรงี
แตพอเหนคอมเมนตทีนีเคยโลงใจ
เรามีเพือนแลว

การใหดาวของเราไมไดตัดสินวาเรืองไหนเขียนดีเรืองไหนเขียนแยนะคะ
เพียงแตเปนการบอกระดับความชอบไมชอบของเราเทานัน

เรืองทีเราชอบอาจไมใชเรืองทีเขียนดี
เรืองทีเขียนดีเราอาจไมชอบกได
...more
Pakamart
อมตะไพรัชนิยาย ทีอานมากกวา 3 รอบ กยังหลงรักชารีฟ และการเดินทางในทองทะเลทราย (จิตนาการ) ...more
Daranee Akaakara
ชอบเรืองนีคะ สนุกมาก ...more
Aijou
เคยอานผลงานอืนๆ ของคุณโสภาค สุวรรณ รูสึกวาเรืองนีสำนวนอานงายกวาเรืองอืนๆ นะคะ
แตทีรับไมได... ไมสิ ขำ? เหลือเชือ? อืม...บรรยายไมถูก กับเรืองพาฝันทีพระเอกนางเอกในสภาพเยินจะมีอะไรกันในทะเลทรายเนีย
ไมไหวนะ ไมโรแมนซอะ ดับฝันสุดๆ
...more
Ganjana K
แปลกใจตัวเองเหมื อนกันทีเฉย ๆกับเรืองนีทังๆทีใคร ๆกชอบกัน รูสึกวานางเอกดูแขงๆไปหนอยคะ ...more
규
Real Love is your destiny.
Katinan Pharin
I'm very impressed.
Luechanya Thana
I like it
Pranai
Dec 12, 2012 Pranai added it
lovw this
Mamam
Aug 25, 2013 Mamam added it
ชอบมากคะ ...more
Taln
Aug 21, 2013 Taln marked it as to-read
99
Phu Kantaporn
จะดีไหม
Khwan Anisara
Aug 14, 2013 Khwan Anisara marked it as to-read
good
Mint
Aug 14, 2013 Mint added it
Comment
Aumaimz
Aug 14, 2013 Aumaimz rated it 5 of 5 stars
Shelves: 123
:))
Phonaphat Jiraprasertsuk
Phonaphat Jiraprasertsuk marked it as to-read
Nov 09, 2015
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 40 41 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2
 • เสราดารัล
 • ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
 • ปริศนา
 • เพชรพระอุมา (ตอน 01) ไพรมหากาฬ (4 เล่ม บรรจุกล่อง)
 • ทวิภพ(2 เล่มจบ)
 • จันทรา อุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • ข้างหลังภาพ
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับแหวนแห่งปราชญ์ (The Thief of Baramos, #3)
 • คุณชายปวรรุจ (สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ,#2)
 • บุพเพสันนิวาส
 • ผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 1
 • รอยรัก หักเหลี่ยมตะวัน (The Rising Sun, #1)
1421091
โสภาค สุวรรณ นามปากาของ รำไพพรรณ สุวรรณสาร (ปัจจุบัน ใชนามสกุล ศรีโสภาค ตามสามี) นักเขียนนวนิยาย เชน ฟาจรดทราย

เปนลูกสาวของ สุนทร สุวรรณสาร และ จำนรรจ (วสันตสิงห) สุวรรณสาร จบมัธยมศึกษาปีที 6 ทีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จบมัธยม 8 ทีโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต จบปริญญาตรี ทีมหาวิทยาลัยเวียนนา ออสเตรีย แตงงานกับนายแพทยมงคล ศรีโสภาค มีบุตร 3 คน คือ "เกา" ชิดศุภางค วีคส , "ฟาง" อภิรมยรัช โรสแลนสกี และ "นก"
...more
More about โสภาค สุวรรณ...

Share This Book