Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2 ” as Want to Read:
ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2

4.01  ·  Rating Details  ·  302 Ratings  ·  23 Reviews
นวนิยายแหงความรัก เกิดขึนทามกลางดวงอาทิตยทีแผดกลารอนแรง และผืนทรายอันละเอียดออน ทอดยาวกวางไกลสุดสายตา

หนังสือเลมนีจะพาคุณผูอานไปสัมผัสกับสุดยอดนวนิยายโรแมนติก สุดแสนประทับใจ "ฟาจรดทราย" นวนิยายซึงถือไดวาเปนบทประพันธชินเยียมของ “โสภาค สุวรรณ” เตมไปดวยความสนุกสนานหลากหลายอารมณ ทุกฉากเตมไปดวยเรืองราวทีนาติดตาม ทังภูมิประเทศและวัฒนธรรมประเพณีทีไดสอดแทรกไวอยางลงตัว ผูอานทีชืนชอ
...more
Published 1997 (first published 1974)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2, please sign up.

Be the first to ask a question about ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 1,335)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
KawaiiSusu
Sep 04, 2013 KawaiiSusu rated it liked it
Shelves: romance, thai-novel
เรียกวาเกาะกระแสละครกไดมัง เหนวาเปนนิยายแนวทะเลทรายแบบอาหรับในตำนานสำหรับใครหลาย ๆ คน กเลยลองซือมาอานดูสักรอบ

ภาษาของผูเขียน ถือวาสละสลวยสวยงามตามแบบฉบับนักเขียนชันครูสมัยกอน การบรรยายในแตละสวนถือวาคอนขางละเอียด แตถามวาเยินเยอหรือยืดเยือมัย สำหรับเราทีผานนิยายภาษาอังกฤษยอนยุคประเภททีมีประโยคซอนประโยคขยายประโยคแลวซอนประโยคอีกที เรืองนีถือวาอยูในระดับปานกลาง คอนขางกระชับไดใจความทีเดียว แตถาเทียบกับของทมยันตี (และบรรดางานเขียนของทานในนามปากกาตาง ๆ) กคงเรียกไดวาคอนขางยาวพอสมควรคะ

จุดขายของเรืองนีทีสำค
...more
Manna
Nov 20, 2015 Manna rated it really liked it
Shelves: thai-novels
เรืองราวในทะเลทราย ระหวางหญิงสาวลูกครึงทีครอบครัวไมยอมรับ ถูกผลักไสแตเลกใหไปอยูในอาราม แตจับพลัดจับผลู ถูกคลืนอารมณแสนรายพัดใหเขาไปสูเหตุการณรวมเปนรวมตายกับแพทยทหาร ผูมียศเปนองครักษของกษัตริยผูถูกโคนอำนาจ...

ไดยินกิตติศัพทเรืองนีมานานมาก อานจบดวยความรวดเรว นาติดตามดีเหมือนกันเพราะอยากจะรูวาจะเปนไงบางนา ทีนาติดตามคือเรืองการเมืองและเรืองผจญภัยของพระ-นางกลางทะเลทราย

เสียดาย รูสึกวามีหลายปมทีเลนได อยางแคชฟียา เพือนนางเอก โผลมารายแคตอนแรก แลวหายเขากลีบเมฆไปเลย อุตสาหรอ นึกวานางจะมีมาแผลงฤทธิอีก
แลวก
...more
Kugkik
Jun 06, 2014 Kugkik rated it did not like it
Shelves: thailand-novel
นีเปนหนึงในนิยายทีนาเบือทีสุดเทาทีเคยอานมาในชีวิต ใชเวลาอานนานกวาสามเดือน พยายามแลวพยายามอีก เสียดายเงินอุตสาหซือมา นาเบือพอ ๆ กับ the lost symbol ของแดนบราวน เลมนันถาเปนของตัวเองซือมาคงเอาไปเผานานแลว ...more
Oh Lala
May 07, 2015 Oh Lala rated it really liked it
ชอบมากเลยคะเรืองนี อานซำหลายรอบมาก ...more
Abc
Nov 06, 2013 Abc rated it did not like it
มีหลายคนเลยทีชอบเรืองนี จำไดวาอานครังแรกตอนเดกมาก ไมชอบเลย ไมเขาใจอะไรสักอยาง จินตนาการถึงทะเลทรายไมออกดวยซำ
สองปีกอนกมีโอกาสไดอานซำอีกครัง โตขึน รูจักทะเลทราย และวัฒนธรรมของประเทศทีมีทะเลทรายมากขึน แตไมอินขึนแฮะ กยังคงไมชอบเหมือนเดิม
ในความคิดเรา ไมเหนจะสนุก ไมโรแมนติก ไมนาตืนเตน ออกจะนาเบือดวยซำ
...more
PeaR L
Jan 09, 2015 PeaR L rated it did not like it
Shelves: thai-novel
เคยอานนานแลว
แปลกใจทีทำไมใครๆชอบมาก กรีดกราดกันใหญ
แตเราไมชอบเลย
ไมชอบสำนวน ไมชอบคาแรกเตอรตัวละคร
แลวกไมชอบองคประกอบตางๆทีรวมกันเปนนิยายเรืองนีดวย

ตอนแรกไมกลาบอกใคร
กลัวคนอืนวาแปลก หรืออานนิยายไมแตกไรงี
แตพอเหนคอมเมนตทีนีเคยโลงใจ
เรามีเพือนแลว

การใหดาวของเราไมไดตัดสินวาเรืองไหนเขียนดีเรืองไหนเขียนแยนะคะ
เพียงแตเปนการบอกระดับความชอบไมชอบของเราเทานัน

เรืองทีเราชอบอาจไมใชเรืองทีเขียนดี
เรืองทีเขียนดีเราอาจไมชอบกได
...more
Kanyawan
Jun 04, 2016 Kanyawan rated it it was amazing
เปนนิยายเลมแรกของคุณโสภาค สุวรรณ ทีไดอาน และทำใหไปตามอานงานเลมอืนๆ สนุกมาก ชอบคาแรกเตอรพระเอก ฉลาด เปนผูนำ ;) ...more
Pakamart
Jun 11, 2015 Pakamart rated it it was amazing
อมตะไพรัชนิยาย ทีอานมากกวา 3 รอบ กยังหลงรักชารีฟ และการเดินทางในทองทะเลทราย (จิตนาการ) ...more
Phurinee Chinakathum
Jun 11, 2016 Phurinee Chinakathum rated it it was ok
Shelves: thai-novel
ยืดเยือแบบนาเบือ นาอึดอัด ...more
Daranee Akaakara
ชอบเรืองนีคะ สนุกมาก ...more
Momay
Mar 24, 2014 Momay rated it it was amazing  ·  review of another edition
good
Aijou
Nov 21, 2013 Aijou rated it liked it
เคยอานผลงานอืนๆ ของคุณโสภาค สุวรรณ รูสึกวาเรืองนีสำนวนอานงายกวาเรืองอืนๆ นะคะ
แตทีรับไมได... ไมสิ ขำ? เหลือเชือ? อืม...บรรยายไมถูก กับเรืองพาฝันทีพระเอกนางเอกในสภาพเยินจะมีอะไรกันในทะเลทรายเนีย
ไมไหวนะ ไมโรแมนซอะ ดับฝันสุดๆ
...more
Ganjana K
Sep 19, 2013 Ganjana K rated it liked it
แปลกใจตัวเองเหมื อนกันทีเฉย ๆกับเรืองนีทังๆทีใคร ๆกชอบกัน รูสึกวานางเอกดูแขงๆไปหนอยคะ ...more
규
Aug 27, 2013 rated it really liked it
Real Love is your destiny.
Katinan Pharin
Aug 19, 2013 Katinan Pharin rated it it was amazing
I'm very impressed.
Luechanya Thana
I like it
Pranai
Dec 12, 2012 Pranai added it
lovw this
Mamam
Aug 25, 2013 Mamam added it
ชอบมากคะ ...more
Nip
Aug 22, 2013 Nip rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves:
i like
Taln
Aug 21, 2013 Taln marked it as to-read
99
Phu Kantaporn
Aug 20, 2013 Phu Kantaporn rated it did not like it
Shelves:
จะดีไหม
Khwan Anisara
Aug 14, 2013 Khwan Anisara marked it as to-read
good
Mint
Aug 14, 2013 Mint added it
Comment
Aumaimz
Aug 14, 2013 Aumaimz rated it it was amazing
Shelves: 123
:))
Kaw_econ
Kaw_econ rated it really liked it
Jul 21, 2016
กานดา
กานดา marked it as to-read
Jul 21, 2016
Oouumm
Oouumm marked it as to-read
Jul 16, 2016
Shimminna NAT
Shimminna NAT rated it liked it
Jul 08, 2016
Boonyaporn
Boonyaporn marked it as to-read
Jul 07, 2016
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 44 45 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2
 • เสราดารัล
 • ปริศนา
 • ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
 • เพชรพระอุมา (ตอน 01) ไพรมหากาฬ (4 เล่ม บรรจุกล่อง)
 • คู่กรรม (2 เล่มจบ)
 • จันทราอุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • ของขวัญวันวาน
 • ข้างหลังภาพ
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับแหวนแห่งปราชญ์ (The Thief of Baramos, #3)
 • ดาวเกี้ยวเดือน
 • เดือนช่วงดวงเด่นฟ้า ดาดาว (Duean Chuang Duang Den Fa Da Dao)
1421091
โสภาค สุวรรณ นามปากาของ รำไพพรรณ สุวรรณสาร (ปัจจุบัน ใชนามสกุล ศรีโสภาค ตามสามี) นักเขียนนวนิยาย เชน ฟาจรดทราย

เปนลูกสาวของ สุนทร สุวรรณสาร และ จำนรรจ (วสันตสิงห) สุวรรณสาร จบมัธยมศึกษาปีที 6 ทีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต จบมัธยม 8 ทีโรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต จบปริญญาตรี ทีมหาวิทยาลัยเวียนนา ออสเตรีย แตงงานกับนายแพทยมงคล ศรีโสภาค มีบุตร 3 คน คือ "เกา" ชิดศุภางค วีคส , "ฟาง" อภิรมยรัช โรสแลนสกี และ "นก"
...more
More about โสภาค สุวรรณ...

Share This Book