Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)” as Want to Read:
ดั่งดวงหฤทัย (2 เล่มจบ)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ดั่งดวงหฤทัย (ดั่งดวงหฤทัย #1-2)

4.52  ·  Rating Details ·  357 Ratings  ·  24 Reviews
พระโอษฐแยมสดใสกับความทรงจำอันออนหวาน
‘เพลงนี’ รองประทานครังแรกในอุโมงคนำแขง เพลงทีออนหวานทีสุดของกาสิก
เพลงทีผูชายจะรองให ผูหญิงคนพิเศษสุด ฟัง
ตอนรับสังอยางนันยังเขาพระทัยวา ผูหญิงพิเศษสุด คือพระคูหมัน
และแลว กาลเวลาผานมา
ผูหญิงคนพิเศษสุด คือใครเลา?

“หมอมฉันไมเคยสาบาน เพราะศักดิแหงเจาหลวงยอมเหนือคำพูดใดใด
ทวาวันนี ทรรศิกา...ทรงฟังไว
หมอมฉันสาบาน...จะมีชีวิตเพือรอ...ฝาบาท...องคเดี
...more
Paperback
Published 2008 (first published 1991)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about ดั่งดวงหฤทัย, please sign up.

Be the first to ask a question about ดั่งดวงหฤทัย

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
PerjureG.
Aug 19, 2013 PerjureG. rated it it was amazing
Shelves: remember-of-me
ประทับใจตังแตตัวอักษรตัวแรกจนตัวอักษรสุดทาย
เธอมิใชสายนำ...แตเธอเยนฉำชืนหวาน
เธอมิใชลำธาร...แตเธอไหลผานเนือหัวใจ
ความรัก...เสลาสลัก สวยใส
งามใดเลา งามใด เทียบไดงดงาม
ความรัก...จรดลึกในความทรงจำ
ลึกลำ...ยำรอยสลัก
นิรันดรนัน...นานนัก
แตรักนี...นานกวานัน!
ทิวเขาสวยงดงามดังนามขาน อัญมณีแหงขุนเขา...กาสิก
อิสินธร คือ บาน หากแตจะเปนไดเชนนันฤเมือ
...วันนี พรุงนี หรือทีไหน
เมือดอกไมโรยหลนคนเหยียบยำ
ความรักจักมีเพียงสีดำ
นันคือ นาฏกรรมการอำลา...
เสนทางรักบนทางการเมืองนันเปนไดยากยิง
เสนทางระหวางเรามีแต...ความมืดดำ...
หากแต
...more
Awaree Jittsopa
Feb 26, 2014 Awaree Jittsopa rated it it was amazing
เมือกอนคลังไคลเรืองนีมากๆๆๆๆ ชอบสุดๆ เปนนิยายพาฝันในดวงใจ แตพอไดอานแนวเดียวกันเรืองอืนๆของผูอืน กลับพบวาเราชอบเรืองอืนมากกวา แตยังไงกให 5 ดาว เพราะเรายึดความรูสึกแรกอานเปนหลัก 555 ...more
ดินสอ สีไม้
เปนนอยเรืองของผูเขียนทานนีทีนิยายอานงาย ไมซับซอน (เทาไรนัก) ;P
แตความหวาน ความโรแมนติก และความสวยงามของฉากและเสือผา เตมอรรถรสคะ
อานสนุก รวดเดียว วางไมลงจนจบคะ สนุกมาก
...more
aida
Mar 12, 2011 aida rated it it was amazing  ·  review of another edition
Shelves: borrow, thai-novel
ไปยืมมาอานเพราะวาละครชองเจดมันไมไดดังดวงหฤทัย
นิยายจริงๆ นีสุดยอดไปเลย เลมนีเปิดศักราชการอานนิยายของเราเลยนะ
แตดันอานตอนทีละครกำลังฉาย ตลาดตองการสูง อานเลม 1 จบแลวแตใครยืมเลม 2 ไปกไมรู
ตามรานหนังสือกไมมีขาย แทบลงแดงตาย
...more
百合花 Lily
ชือเรือง - ดังดวงหฤทัย
ผูแตง - ลักษณวดี

ตัวละคร
เจาฟาหญิงทรรศิกากัญญาวดี (ทรรศิกา)
เจาหลวงรังสิมันตรัตน (รังสิมันต)

1/2546

เปนนิยายเรืองแรกทีอานในชีวิตเลย สมัยเรียนม.3 ^_^ และมีเรืองนีครอบครองเปนเรืองแรก ปัจจุบันเลมทังเกาและเหลืองมาก แตกรักมากมาย <3 เราชางเริมตนดวยเรืองทีภาษายากมาก แตกหวานและสนุกมากจริงๆ ชอบอะ อิอิ

Review Date แบบคราวๆ 16.15 น. Sat 21 May 2016
...more
จันทร์กวี
Apr 27, 2014 จันทร์กวี rated it it was amazing
ดูละครตังแตเวอรชัน หนุม ศรราม กับนัท มีเรีย ตังแตปี 2539 สมัยนันเรืองนีดังมาก มีแตคนรอดู ตอนนันติดละครเรืองนีมาก ดูทุกตอนไมพลาดเลย ไปโรงเรียนเพือน ๆ กคุยกันแตละครเรืองนี ใครไมดูคุยกับเคาไมรูเรืองจริง ๆ เพลงประกอบละครกเพราะมาก

อยากอานมานานแลว ตังแตตอนนัน ผานมา 20 ปี เพิงไดฤกษซือมาอาน
...more
Spyairy
Nov 03, 2013 Spyairy rated it it was amazing
นิยายรักโรแมนติกทีนักอานไมควรพลาด
ภาษาสละสลวย แถมดวยบทกลอนหวานๆ
เปนหนังสือทีสนุกวางไมลง ตองอานซำหลายรอบ

พระเอกแนวปากแขงแตใจดี และชอบแหยนางเอกตลอดเวลา มักมีประโยคเดดๆ ไวหยอดนางเอกเรือยๆ เชน "นิรันดรนันนานนัก แตรักนีนานกวานัน"
...more
Vane
Oct 29, 2013 Vane rated it it was amazing
4.5
ไดเพลินๆ แมจะมีราชาศัพทเตมไปหมด แอบเชงทีโฟกัสแตพระ-นาง สภาพทีอืนเลยไมรูเลย
ไมเปนไรความนารักของเจาหลวงชวยได คนอะไรนิสัยเหมือนเดกเลย ออนตลอดๆ ^^//
อานแลวชอบนะ ไมเสียดายเงินกับผลงานคุณภาพอยางนี
นุมนวล อบอุน ชอบนิยายแบบนีจัง
ปล แอบงงไกออกไขเปนทอง ถามอากูเลยรู^^
...more
Lady
Sep 24, 2010 Lady marked it as to-read
i love this novel very sweet story
ถิรพร ทองพิมพ์
ดีมากเลยคะ ...more
Pawarisa
Dec 13, 2013 Pawarisa rated it it was amazing
ตองบอกวาหนังสือเลมนีเปนหนึงในหนังสือในดวงใจไมเสือมคลาย ดวยเหตุทีวาเรืองราวทีดำเนินนันนาติดตาม แถมยังเปนใหความรูสึกถึงความรักทียากจะบรรยาย ...more
Dreamy
Jul 19, 2015 Dreamy added it
One of my flavor.
Krittayakan
Oct 01, 2011 Krittayakan rated it really liked it
งานสรางสรรคทีลึกซึงกินใจ
...more
yoksan
Jan 13, 2012 yoksan rated it it was amazing
ชอบทีสุด ...more
Jidapa
Apr 17, 2011 Jidapa rated it liked it
The plot is so predictable!
Yet, I completely enjoyed it.
A nice and easy read for those that want to relax with a bit of melodrama.

Ps. The author's language is astonishing as always.
Kg Tarika
Jan 05, 2013 Kg Tarika rated it it was amazing  ·  review of another edition
ดี
Pumsish
May 15, 2009 Pumsish rated it it was ok
Shelves: thai, fiction
ตอนนันยังอานหนังสือแทบไมเปนเลย
แตอานเพราะซือเปนของขวัญวันเกิดใหปุก เลยอยากลองอานดูกอน
ฉากพรรณนาถึงขุนเขานีแทบฆาเรา สวนฉากกุกกิกตอนนันกไมเขาใจแมแตนอย
...more
Por
Jan 14, 2008 Por rated it it was amazing  ·  review of another edition
I
Thanaphon Buranaosot
Thanaphon Buranaosot rated it really liked it
Jan 01, 2015
Qiu
Qiu rated it it was amazing
Jul 01, 2013
Thananya
Thananya rated it it was amazing
May 01, 2013
Bowtje
Bowtje rated it really liked it
Feb 14, 2014
Nicha Mahahong
Nicha Mahahong rated it liked it
Sep 20, 2014
O Man
O Man rated it it was amazing
Apr 27, 2016
Patrapim
Patrapim rated it it was amazing
Jan 08, 2017
Beau
Beau rated it did not like it
Jun 09, 2010
Jidapa Mai
Jidapa Mai rated it it was amazing
Sep 28, 2013
onmerryday
onmerryday rated it really liked it
Jun 06, 2011
Namtarn Chawanrat
Namtarn Chawanrat rated it it was amazing
Sep 28, 2015
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • สูตรเสน่หา
 • ทวิภพ (2 เล่มจบ)
 • จันทราอุษาคเนย์ (2 เล่มจบ)
 • ปริศนา
 • เพชรพระอุมา (ตอน 03) จอมผีดิบมันตรัย (4 เล่มบรรจุกล่อง)
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2
 • Hunting The Lion (Cinderella, #2)
 • ฟ้าจรดทราย เล่ม 1-2
 • ของขวัญวันวาน
 • บุพเพสันนิวาส

Other Books in the Series

ดั่งดวงหฤทัย (3 books)
 • ดั่งดวงหฤทัย เล่ม 1
 • ดั่งดวงหฤทัย เล่ม 2

Share This Book