Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (Sing Mi Chiwit Thi Riak Wa Khon)” as Want to Read:
สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (Sing Mi Chiwit Thi Riak Wa Khon)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน)

4.27  ·  Rating Details ·  286 Ratings  ·  10 Reviews
"มิติใหมของงานเขียนรวมสมัย... สือเรืองราวและความคิดทีซับซอนลึกซึง"

หนึงในหนังสือดี 100 เลมทีเดกและเยาวชนควรอานจากสกว.

เรืองสันบางเรืองไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ ฝรังเศส ญีปุน เวียดนาม

"The originality of his style, language and subject matter
make his work refreshingly different." The Nation

"สรางสรรคเนือหาและรูปแบบโดยชัดเจน" ชัยสิริ สมุทวณิช
...more
Paperback, 352 pages
Published 1999 by 113
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
ดินสอ สีไม้
Mar 02, 2017 ดินสอ สีไม้ rated it it was amazing
Shelves: thai, 2017
เปนเรืองสันทีตบตีอารมณคนอานใหโลดขึนลิวลงตามแตผูเขียนจะบัญชาเลยคะ
ทีสุด (เกือบ) ทุกเรืองจริงๆ
(ยกเวนเรืองแรกไวเรืองนึง ไมชอบแนวนีคะ
จอดอยูทีเรืองแรกนานมาก แตพอผานแลวฉลุยคะ)
...more
Pimsmmy Jitrawishwesh
Jul 28, 2014 Pimsmmy Jitrawishwesh rated it it was amazing
ชอบเทคนิคการเลาเรืองของคุณวินทรในบทความและเรืองสันทีถูกมัดรวมมาเปนหนังสือสิงมีชีวิตทีเรียกวาคนคะ เนือหาในเรืองตางๆอานแลวไดสาระความรูเรืองรอบตัวตางๆมากมายคือถูกนำมายำกับเรืองแตงไดลงตัว และเมือเทียบกับงานเขียนของคุณวินนทรในปัจจุบันแลวกยิงพบวา นักเขียนคนนียังคงสาระประโยชนใหนักอานไดเสพกันอยู ชอบคะอานไปไดสาระ ทังการเมือง วิทยาศาสตร ปรัชญา ศาสนา กำเนิดของโลก ความเชือของคนบางกลุม หรือแมกระทังหลักทางการตลาดกยังมี สาระเลกนอยนีและมันคือสเนหทีผูเขียนมอบใหผูอานโดยเฉพาะ ...more
Kullaphut Sene
Sep 09, 2012 Kullaphut Sene rated it really liked it
ในแวดวงวรรณกรรม เรืองของ "คน" เปนสิงทีถูกนำมาเขียนมากทีสุด
ทังนีไมวาจะทางตรงและทางออม เรืองอะไรทีเกียวของกับคนกเลย
มีจำนวนมากทังปริมาณและคุณภาพ "สิงมีชีวิตทีเรียกวาคน"
ของวินทร เลียววาริณ กลายเปนหนึงในงานเขียนทีพูดถึงเรืองของ "คน"
หากเรามองขามความโดงดังของตราสัญลักษณการไดรับรางวัล
ทีมีชือเสียง ทีสำนักพิมพปัมอยูทีหนาปก วา "ซีไรต" แลวละมาพิจารณา
เนือหาของเรืองสันกวาสิบเรืองทีบรรจุอยูภายในแลว การนำความเปน "คน"
มาจับเพือเรียงรอยเรืองราว นับวามีความนาสนใจอยูไมนอย เนืองจาก
รูปแบบของการนำเสนอทีแปลก และแตกตาง
...more
Zeal Chaiwut Chaianuchittrakul
Aug 12, 2013 Zeal Chaiwut Chaianuchittrakul rated it really liked it
สนุกในแตละมุมมองของแตละบททีผูเขียนแยกเอาไว
แตทวาบางเรืองผมไมชอบวิธีการตัดจบแลวปลอยใหคิดตอ

บทความสวนใหญอาจจะเปนเพราะวาหนังสือเขียนขึนมานานพอสมควรแลว
ผมเคยอานเรืองแนวคิดคลายๆกันบางแลวทำใหไมคอยแปลกใจหรือสนุกกับมันไดเทาไร
แตผมกยังถือวาเปนหนังสือทีดีเลมหนึงเชนกันจึงให สีดาวครับ
...more
Tassanee
Sep 01, 2012 Tassanee rated it it was amazing
รักหนังสือเลมนีมาก อานแลวไดอะไรจากหนังสือเลมนีเยอะ รูสึกวาไดมอง"คน"ในรูปแบบทีเราไมเคยมอง บางครังเรืองเหลานีกนาหัวเราะ บางครังกนาสังเวช แตทังหมดคือเรืองราวความเปนจริงของสิงมีชีวิตทีเรียกวา "คน" ถือเปนหนังสือดีทีควรคาแกการอานยิง ...more
Komkrich Nakpant
Nov 11, 2014 Komkrich Nakpant marked it as to-read
จะทำการบานครับ ...more
Kit
Nov 08, 2010 Kit rated it really liked it
ชอบ "คำสารภาพของชางเทาหลัง" ...more
Sarawut Watpana
Oct 20, 2016 Sarawut Watpana rated it it was amazing
ไมใชงานสมบูรณแบบผมอานแลวติดใจตังแตเกือบยีสิบปีกอนตอนทีหนังสือเลมนีไดรางวัลครังแรก หยิบมาอานอีกครังหวนรำลึกทำใหอยากเขียนถึงและแนะนำใหเดกรุนใหมไดอานกัน ...more
Un's Werakul
Un's Werakul rated it it was amazing
Nov 08, 2011
S-toshix
S-toshix rated it really liked it
Apr 22, 2014
Sila
Sila rated it it was amazing
Jul 23, 2008
Mile Khattiyasuwong
Mile Khattiyasuwong rated it really liked it
Jan 12, 2017
Tivawarin
Tivawarin rated it really liked it
Oct 20, 2012
Pawaris Wongprayoon
Pawaris Wongprayoon rated it it was amazing
Aug 01, 2012
Pixie Sujira
Pixie Sujira rated it it was amazing
Jun 25, 2016
I'Am Payanid
I'Am Payanid rated it it was amazing
Apr 08, 2015
Ing
Ing rated it it was amazing
Apr 10, 2014
Green Please!
Green Please! rated it really liked it
Apr 18, 2010
Thesupawilch
Thesupawilch rated it liked it
Apr 18, 2015
Sitthichoke Mumanajit
Sitthichoke Mumanajit rated it it was amazing
Sep 09, 2014
Ton
Ton rated it it was amazing
Aug 23, 2010
Eakkarat Petrak
Eakkarat Petrak rated it liked it
Oct 30, 2016
Kapoh20
Kapoh20 rated it really liked it
Apr 07, 2013
Papope Mueanpaopong
Papope Mueanpaopong rated it liked it
Sep 04, 2011
Pat Hornchaiya
Pat Hornchaiya rated it it was amazing
Jun 07, 2013
Best
Best rated it it was amazing
Oct 19, 2010
Ning
Ning rated it liked it
Oct 12, 2010
Kasama Montra
Kasama Montra rated it really liked it
Aug 31, 2015
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 10 next »
topics  posts  views  last activity   
อ่านคาไว้ หลายเดือนแล้ว 1 13 Jan 24, 2010 10:37PM  
 • สี่แผ่นดิน เล่ม 1-2
 • พันธุ์หมาบ้า (Mad Dog & Co.)
 • ข้างหลังภาพ
 • เพชรพระอุมา (ตอน 01) ไพรมหากาฬ (4 เล่ม บรรจุกล่อง)
 • เจ้าหงิญ
 • The Happiness of Kati
 • ความน่าจะเป็น
 • ฉันอยู่นี่...ศัตรูที่รัก
 • รัตนาวดี
 • ลูกอีสาน
 • คู่กรรม
 • โลกจิต
 • แผ่นดินอื่น
 • เรื่องเล่าจากร่างกาย
 • เรื่องของน้ำพุ
 • คนอยู่วัด
 • Nine Lives
1399919
วินทร เลียววาริณ เกิดปี พ.ศ. 2499 ทีอำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เดิมชือ สมวินทร เลียววาริณ ตอมาเปลียนชือตัวเปน วินทร เปนนักเขียนทีไดรับ รางวัลซีไรต ถึง 2 ครัง คือ เมือปี พ.ศ. 2540 (ประชาธิปไตยบนเสนขนาน) และเมือปี พ.ศ. 2542 (สิงมีชีวิตทีเรียกวาคน) โดยกอนหนาทีจะมาเปนนักเขียน เขาทำงานดานออกแบบมากอน คือเปนสถาปนิก นักตกแตงภายใน นักออกแบบกราฟิก และนักโฆษณา ...more
More about วินทร์ เลียววาริณ...

Other Books in the Series

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน (4 books)
 • ปลาที่ว่ายในสนามฟุตบอล (Pla Thi Wai Nai Sanam Futbon)
 • ปลาที่ว่ายนอกสนามฟุตบอล
 • เส้นสมมุติ

Share This Book