Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “อกเกือบหักแอบรักคุณสามี (My Hasband in Law)” as Want to Read:
อกเกือบหักแอบรักคุณสามี (My Hasband in Law)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

อกเกือบหักแอบรักคุณสามี (My Hasband in Law)

4.2  ·  Rating Details ·  145 Ratings  ·  38 Reviews
'เธียรวัฒน' สถาปนิกมารรายในคราบเทพบุตร หลอกจริง แตปากนีสิ...

ชีวิตสันโดษของเขากคงจะสงบตอไป หากไมมีสถานการณบังคับใหตองแตงงานกับเจาสาวแกขัด ซึงกไมใชใครทีไหน ‘ยายเมย’ นองสาวนอกไส ทีกะโหลกกะลาไปวันๆ และไมวาจะโดนแกลงมากีปี กไมมีวีแวววาจะโกรธซะที แถมยังยิมเริงราจนนาหมันไส

แตผูหญิงทีเขาตองการไดมาเปนภรรยานัน จะตองงามพรอมทังกายและใจ ยิงมารูทีหลังวายายเมยแอบชอบเขาอยูดวย นันละยิงตองรี
...more
Paperback, 520 pages
Published October 2014 by อรุณ (first published 2012)
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about อกเกือบหักแอบรักคุณสามี

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Muli
Feb 01, 2015 Muli rated it it was ok
เราคิดวาเราคงเปนสวนนอยทีอานแลวรูสึกเฉยๆ กับเรืองนี TT^TT
รูสึกวาเรืองราวเหตุการณทังหมดทีลากยาวมาจนจบ 500 กวาหนา ประเดนเนือหามันไมคอยมีอะไรเทาไหร อานจบแลวไมคอยอินกับความรักของพระเอกทีมีใหนางเอกเลย สวนความรักของนางเอกถึงจะดูฮารดคอรไปนิด แตกยังมีจุดทีทำใหคิดวาโอเค...พอจะเชือไดวารักพระเอกมากจริงๆ
ประเดนเรืองการทำงานมีจุดใหทำใหรูสึกขัดๆ หลายเรือง ตามประสาคนทำงานสายงานเดียวกันกับตัวละครในเรือง ชืนชมในความพยายามทีจะแตกตางจากนิยายรักลูกกวาดทัวไปนะคะ ในเรืองประเดนการทำงานของตัวละคร แตกอดคิดไมไดเลยวาคนทีไมไ
...more
Monaliz Juang
Dec 08, 2014 Monaliz Juang rated it really liked it
เรืองนีเหมาะแกการอานเวลาเครียดมากคะ เปนแนวคอมมาดีสบายๆ
นารักๆ เนืองจากไดยินเสียงตอบรับคอนขางดี เรากเลยตองหามาอาน
สักหนอย

นางเอกของเรืองชือยายเมย ชือแปลกดีคะ นารัก อานชวงแรกกรูสึกนางเอก
กเหมือนนางเอกทัวไปแอบรักพระเอก เปนคนแบบหัวออนเชืออะไร
งาย บอกเลยคะ คุณคิดผิด เธอไมใชอยางทีเราคิดเลยสักนิดเดียว
เรากโดนหลอกเหมือนคุณพระเอกในเรืองละคะ ความรักของนางเอก
นีคืออะไรทีลึกซึงมาก ตองอานคะแลวจะเขาใจทำไมแมพระเอก
ถึงใหแตงงานกับนางเอก

เธียรวัฒน พระเอกมาดดุ ดุมันทุกคน เจาชูนิดๆ ใชงานนางเอก
เยียงทาส เอาแตใจ ผลจากการกระทำ
...more
Rabbittÿ
Dec 21, 2014 Rabbittÿ rated it liked it
Shelves: th-novel
ลองอานตามกระแส...และรูสึกวามันกไมไดสนุกอะไรขนาดนันนะ
ดูเปนสูตรสำเรจไปหนอย และบางชวงกเอือยเกินไปซะดวยซำ
แตยอมรับวาอานแลววางไมลง
...คืออยากรูวาสุดทายสามีภรรยาคูนีเขาจะลงเอยกันยังไง ^^

สวนบทบรรยายนีสวนตัวคิดวายังไมคอยลืนไหลนัก
อานแลวรูสึกติดๆ ขัดๆ รูสึกวามันอานยากจังแฮะ

อีกจุดนึงทีรูสึกแบบไมไหวนะ
กตอนพระเอกมอมเหลานางเอก แลวจับปลำเพือจะผูกมัด
คือ..แบบ..เอออออ (ー ー;)
ทาทางพระเอกจะดูละครหลังขาวมากไปหนอยนะ
ทีเอะอะอะไรกจับปลำๆ แลวเรากรักกัน
แตคนอานเพลียยยย(-`)
...more
Ning
May 07, 2016 Ning rated it really liked it
กสนุกสมคำลำลือ มีขำตอนชวงแรกๆ
ตอนทีพระเอกยังไมรูสึกอะไร นีสนุกดี
แตพอถึงตอนพระเอกรูสึก นางเอกกเอาแตถอย
มันเลยคอนขานาเบือเลกนอย ไมคอยขำละ
สวนพลอตแทบไมมีอะชวงนี

มาซึงอีกนิดตอนยอนอดีต

สรุปวาสนุกดี ถาไมคิดเยอะ
...more
Polyj
Sep 30, 2015 Polyj rated it liked it
Shelves: read-2015
เปนเรืองทีอานไดเพลินๆ
มีมุกใหยิมไดเปนชวงๆ มีกลอนเยอะดี จุดนีตองชมวาคนเขียนเกงคะ
แตโดยรวมกยังไมมีอะไรใหรูสึกประทับใจ
...more
B&p
Feb 11, 2015 B&p rated it it was amazing
Shelves: thai-novel, 2015
อานเอาขำอยางเดียว ฮามาก พลอตไมไดแปลกใหมอะไร มีพิมพตกบางเลกนอย บางจุดของเรืองยังไมเปนเอกภาพ อยางการขโมยขอมูลอะไรพวกนี(ไมอยากบอกเยอะ) ประเดนทีใสมามันไมชัด ใสมาเพือใหเรืองตืนเตน ใสมาเพือใหไดตอบโตเมลกัน ใสมาเพือโยนความผิดใหใคร ใสมาเพือโคนอีกคูแขงอีกบ.ฯลฯ แตกยังให 5 ดาวอยูนะคะ เพราะ

1.กลอนอันมากมาย คือเขาใจเองวามันคงไมไดแตงอะไรกันไดงายๆ แถมยกกันมาเปนขบวนขนาดนัน
2.ชือเรืองมันสือถึงเรืองราวไดดีคะ ตังชือเรืองไดดึงดูดใจดีนะ
3. ขอมูลการทำงานของพระนาง ชอบนะไมเยอะเกินไปจนดูนาเบือ รูสึกวาเขาทำงานกันจริงๆ
4. อยา
...more
ดอนญ่า เดอ เมียหมิง
สนุกมาก ชอบกลอนที่คนเขียนลงในเล่ม บางช่วงอาจจะหมั่นไส้เธียรไปบ้าง แต่เป็นเล่มหนึ่งใช่เลย จุดที่อาจจะไม่ใช่ไปบ้างก้อคือความสามารุพิเศษของเมยและอุบัติเหตุ แต่โดยรวมแล้วเนื่องสนุกมาก ยิ่งตอนพิเศษยิ่งน่ารัก เนิร์สเซอรี่ของครอบครัว เธียรกับเมย ริกับม่น
Kanyawan
Dec 23, 2014 Kanyawan rated it it was amazing
เปนคูทีแอบเชียรมาตังแตสมัยอานจนกวารักบันดาลใจ(คูริ-มน) เพราะจิกกัดกันไดฮามาก 555 ชอบคาแรกเตอรพระเอกแบบพีเธียรมาก นิงๆ ขรึมๆ แตบทจะรักกหวานหวานนนนน ขำตอนฮีเกก และตอนฮีตอกลอนกับหนูเมย คือนารักมากกกก 555-
สวนหนูเมยนีกนารักมากกกกกก เกงรอบดาน และเจาบทเจากลอนมากกก 555
...more
mailing
Feb 08, 2015 mailing rated it it was amazing
อ่านได้เรื่อย ๆ ชอบกลอนค่ะ น่ารักดี อ่านผ่อนคลายไม่ต้องคิดมากดีค่ะ
Alliance
Mar 10, 2015 Alliance rated it really liked it
อานตัวอยางทดลองในเวบประมาณ20กวาหนาจึงตัดสินใจซือเลมจริง สนุกดีนะคะ ชอบตังแตอานตัวอยางทดลองเลยคะ อานแลวรูเลยวาเลมนีจะตองสนุก แตไมไดหมายความวาสนุกแบบชาตินีจะตองอานใหได แตนับวาสนุกมากเมือเทียบกับหนังสือของคนแตงรุนใหมในยุคนี สำหรับเราเลมนีซือแลวไมเสียดายเงินคะ อานติดตอกันไดเรือยๆไมตองวางหรือนึกเบือถึงคอยหยิบมาอานตอ

คราวๆคือพระเอกดันไปมีอะไรกับหญิงแตงงานแลว เลยถูกหมายหัวจากตัวสามี พระเอกจึงตองแตงงานกับนางเอกบังหนา นางเอกนีเปนลูกสาวเพือนรักของแมพระเอกคะ แมพระเอกไมมีลูกสาวเลยรักนางเอกเหมือนลูกในไส ทังสอ
...more
Manna
โอยยยย นารักมากกกกกกกกกกกก
มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

เปิดมานีพระเอกปากหมามาก 55555 แตหมาแบบกวนอะ รายจริงๆ
แตเปนผูชายมีเสนหสุดๆ เลย
สวนนางเอกนีเปิดมาตอนแรกกะลังคิดวา หืม ใสๆ แบบนี จะไหวเรอหนู
อานไปซักพักนีตองยกนิวให นางปังมาก ในแงของการหลอกหนาซือๆ หวานๆ แตนางกเปนมวยพอตัว
ชอบการจีบแบบเปิดเผยและนารักมากของเมย คือสมควรทีพระเอกจะยอมแพ
นับถือนำใจเมยมากๆ

อานแลวสนุกจริงๆ เหมือนครึงแรกเปนการตามตือของนางเอก จีบเชาถึงเยนถึงมากๆๆ
โดนพระเอกทำรายจิตใจไมใชนอย แตนางกมีความตังใจเดียวคือ ปกปองพีเธียร
เปนผูหญิงตัวเล
...more
Joojubb
May 15, 2015 Joojubb rated it really liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Nattapan
Jun 06, 2015 Nattapan rated it really liked it
Shelves: thai-fiction
Impressive :)
Artanya
Jan 25, 2015 Artanya rated it it was amazing
ชอบมากอ่ะเรื่องนี้ อ่านแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอๆ อย่ากอ่านอีก
Ya Nizzxa
Nov 07, 2016 Ya Nizzxa rated it really liked it
ชวงแรก ๆ เรือย ๆ เฉือย ๆ ไปหนอย
พอชวงกลางเปนตนไปไหลลืนมาก
แนวอานไดเรือย ๆ หวานขมอมเปรียว
มีอมยิม ขำ ฮา นารักมุงมิง

สรุปแลวกหลงรักเตคเธียรเขาเตม ๆ เลย
อานจบแลวกอยากติดตามเรืองอืนตอคะ
...more
Sherry Zaza
Dec 08, 2016 Sherry Zaza rated it it was amazing
สนุก มุขดี ฟินนน
MeMe MooMoo
Nov 20, 2016 MeMe MooMoo rated it liked it
ชอบ จนกว่ารักบันดาลใจมากกว่า
Hemawan
Apr 17, 2016 Hemawan rated it liked it
คะแนนหลักๆ เรืองนีคือวิธีการเลาเรืองทีไมนาเบือ ขอมูลการทำงานทีคนเขียนทำการบานเรืองวิชาชีพดีเลยทีเดียว
กับความไม "งองแงง งีเงา" ตามระเบียบนิยายไทย
อีกสวนหนึงคือความขำของกลอน (แบบบางครังกไมสมเหตุสมผลวาทำงานกันเครียดๆ จะมาวางนังเขียนกลอนไดยังไง)

แตอานจบแลวรูสึกเหมือนมันไมมี "สาร" หรือ signature อะไรทีทำใหระลึกถึงนิยายเรืองนีจริงๆ จังๆ
พลอตเรืองไมมีอะไรโดดเดน สามารถคาดเดาได ตัวรายและเงือนของเรืองคอนขางอาน
พระเอกหลอ รวย และเกงเทพ ใครเหนกตองชอบ บุคคลิกพยายามจะซึน (แบบการตูนหรือหนังเกาหลี)
นางเอกบุคลลิกนา
...more
Poodisya Tangvarasittichai
นีแบบไดหนังสือมาปุบ กอานปับ แบบกเคยๆเหนเรืองนีมาจากในเดกดีแลว แถมพอทำเลมกกระแสดีอีก เลยจัดมาทังเลมนีีและจนกวารักจะบันดาลใจ
คือมันเปนแนวทีใสๆ นารักๆ อานคลายเครียดมากๆ เนือเรืองไมคอยมีอะไร พัฒนาการดานความรักของเธียร(พระเอก) กเหนไมคอยชัด แบบอยูๆจะนึกมาชอบกชอบเลย แบบกลายเปนชอบมาก ขาดอีกฝายไมได ดูมันไมคอยสมเหตุสมผลเทาไร
เนือเรืองกดำเนินแบบชาๆ ไมมีอะไร ไมมีจุดพีคของเรืองเลย ดรามากมีนอยมาก (จนเหมือนไมดี) ทำใหเรืองคอนขางจะดูเปนเสนตรงไปหนอย
แตทีชอบมากๆเลยกคือกลอนทีแทรกมาเรือยๆ ยิงชวงเมยกับเธียรเขียนหากันนีช
...more
Fish Lapass
Sep 07, 2015 Fish Lapass rated it liked it
เรือง...My Husband in Law อกเกือบหักแอบรักคุณสามี
By...นาวารอยกวี

พีเธียร & นองเมย

>>>เมาทมอยกันหนอย<<<
ฮิววววว เพิงมีโอกาสไดอานอะจะ ชาไปมัย???

....สักวานังอานนำตานอง
สามีนันจองแตจะผลักไส
ภรรยาทีนารักคอยเอาใจ
แลวสามีนันไซรจึงมิไยดี

อานจบวิญญาณทานปูสุนทรภูเขาสิงทันที 555
เรืองนีเดนๆ คงเปนกลอนทีโตตอบระหวาง สามีกับภรรยา อานฝังทางภรรยากหวาน...หวาน พอมาฝังสามี อานแลวดับฝันการจินตนาการทันที อะไรจะเลนตัวปานนัน ขำฉากใหไปคุยกับจอมปลวก 55555


พระ+นาง สมิงเธียร แกทัง ใจรายและกใจแขงเนอะ เอาใจชวยนู
...more
Pang Ratawan
Jun 04, 2016 Pang Ratawan rated it it was amazing
สำหรับเรา ชอบมาก สนุกดีคะ เปนแนว rom-com อานคลายเครียดได ภาษาเขียนสละสลวย อานไดลืนไหล ไมขัดใจคะ การผูกเรืองทำไดดี เราอาจจะไมไดคลุกคลีกับสายงานพระเอก-นางเอกในเรืองนะคะ เลยอานแลวไมคิดไรมาก ไมรูวามันมีขอเทจจริง, หรือขอผิดพลาดอะไรรึปาว แตรวมๆ เรากเขาใจแลวกอินไปกับ part ในสวนการทำงาน

แตสวนพีคๆ เชนอยูๆ ทำไมพระเอกถึงมารักนางเอกไดเนีย เราวามันกระแทกใจนอยเกินไป คือจะเขียนใหมัน "ขยี" กวานีกได คนอานจะไดอินกวาวา เออ เขาใจแลววาทำไมเคารักกันได คือคาแรกเตอรของพระเอกเนีย ดันเขียนมาใหรักใครยาก แตอยูๆ ในคืนเดียว
...more
Nadine Tewaditep
Sep 04, 2016 Nadine Tewaditep rated it liked it
Shelves: novel
"อกเกือบหัก แอบรักคุณสามี" ชือเรืองกบงซะขนาดนีวารอมคอมแนนอน
เปนรอมคอมคอนไปทางโรแมนซคะ
เลมหนาประหนึงพจนานุกรม แตอานสบายชิลลๆ
ถาอานตอเนือง 4 ชัวโมงกจบคะ เพราะเรืองเนนบันเทิง ตลกโปกฮา
มีขำบาง ซึงบาง ทะลึงทะเลนบาง มีแอคชันเลกนอย
อานงาย นางเอกซุปเปอรฮีโรมาก สวนพระเอกหลอเทซึน

จัดวาอานคลายเครียด สนุกๆ ไดเลยคะ เปนเรืองเบาๆ คะ
...more
Tharachaya
May 07, 2016 Tharachaya rated it really liked it
หมดสิ้นคำบรรยาย นอกจาก "อ่านซะ แล้วคุณจะวางไม่ลง" สนุก ปน ฮา คู่พระนางตลอดเล่ม เสียอย่างเดียวในเรื่องการกระทำของนางเอกที่ทำในช่วงแรก ที่ถ้าไม่ใช่นิยาย มันก็จารกรรมดีๆ นั่นเอง ถ้ามีคนทำแบบนี้กับเรา เราคงขำไม่ออก และไม่บ้าจี้ไว้ใจจะคบถึงขั้นตบแต่งอะไรกัน... พล็อตเรื่องวางไว้ยาวจนเยิ่นเย้อในบางฉากบางตอน ใช้คำว่า 'น่ารำคาญ'เลยก็ได้ แต่ทั้งนี้ที่คง 4 ดาว เพราะสำนวนการเขียนแปลกแหวกตลาด เลย "เปรี้ยง" โดนใจ ทำให้ตัวละครโลดแล่นเหมือนมีชีวิตจริง เลยทำให้คนอ่านไม่เบื่อที่จะติดตามชีวิตคนคู่นี้ต่อไป....
IB Nungruthai
Apr 25, 2016 IB Nungruthai rated it it was ok
อ่านแล้วไม่สนุกเหมือนกัน ไม่รักตัวละครเอาเสียเลย อ่านไปอ่านมา รู้สึกได้ว่านางเอกร้ายไม่ใช่เล่น แต่เขามาแนวร้าย น่ารัก ซื่อ สวยใส แต่ฉลาดเป็นกรด ใครห้ามแย่งคนที่ชั้นหมายปอง จีบผู้ชายที่แทบจะเป็นพี่ชายจริงๆ ของตัวเอง เหอๆ ไม่รุ้สิ ไม่อินกับนิยายเรื่องนี้เลย ยิ่งตอนชีไล่คนที่มาชอบพระเอก ด่าเขาฉอดๆ โอ้ว พอพ่อพระเอกมาเจอ จะแอ๊บใสไปไหน มีการทำสลด แต่เราไม่สงสารเลย อ่านไม่จบ หลังๆ เปิดข้ามๆ ไปด้วยซ้ำทั้งที่เหมือนจะดี
Mimamo
Sep 05, 2016 Mimamo rated it liked it
Shelves: annoying-hero
เรืองคงไมตองพูด เอามาอานซำแลวซำอีกจนหนังสือพอง แตเสียดายทีรูสึกยังไมอิม ///ไรเตอรขา รอตอนพิเศษอยูนะคะ ><

6/2/2559
ทีงานหนังสือปีเดียวกับทีไปซือเกบรัก อานคำเปรยหลังปกแลวจำไดทันที
เมือปี 53 ใชมะ 5_อะไรสักอยางทีไรเตอรเปิดเรืองไวในเดกดี จำไดเลยวาไมชอบผูชายแบบนี นางเอกแบบนี ไมอานแนๆ

แตกไดซืออยูดี7/2/2016 หาย รีวิวหายไปเกินครึง
...more
หยดน้ำผึ้ง
Jan 02, 2016 หยดน้ำผึ้ง rated it really liked it
Shelves: novel
เรืองสงทายปี 2015 เหนเรืองนีดังเลยอานตาม เนือเรืองสนุก นารัก มีบางทีขัดๆ
หลังๆ เยินเยอ แอบรำคาญนางเอกเลกๆ ผูชายทีเรารักสุดๆ มีทาทีเปิดใจขนาดนีแลวยังเลนตัวอีกกกก ขัดใจจริงๆ

แตชอบเรืองมุกทีแทรกอยูในเรือง มุกเขียนอีเมลผิดนีเราเจอกับตัวในชีวิตไดจริงๆ นารักดี
อานได ไมเสียดายเงินนะ
...more
nanziiy
Apr 13, 2016 nanziiy rated it it was amazing
อานแลวไมอยากใหจบเลย นิสัยแตละคนในเรืองลงตัวหมด
เกรียนติสตแตกแบบพีเธียร หญิงใจกลานารักแบบเมย
เรืองนีดีจริงๆ ชอบกลอนแตละบทนีใชเลย
ชอบตอนทีเมยลงไปชวยเธียรแตกลับบอกวานำตืนๆ ทังทีตัวเองวายนำกไมเปน
จริงๆกชอบมันทุกตอนเลย ลับฝีปากกันมันสหยดอะ สองคนนี มวยถูกคู
พีเธียรนีจะเกรียนไปไหนนน

เอาเปนวาชอบทุกอยางในเลมนีไมติดขัดอะไรเลย เลาฟีลคนแอบรักแลวสมหวัง
...more
Fe-rin Fernita
Apr 26, 2015 Fe-rin Fernita rated it liked it
เรื่องนี้เป็นเรื่องต่อจากคู่พี่ชายพระเอก-นางเอก การดำเนินเรื่องโอเคแต่ยังมีหลายจุดที่น่าจะลงรายละเอียดมากกว่านี้..อ่านเพลินๆได้ดี นางเอกรักพระเอกมากแต่บางช่วงก็ดูวุ่นวายไปนิด ตัวร้ายดูไม่เด่นพอจะเป็นตัวร้าย555 ชอบเรื่องคนพี่มากกว่าค่ะ
Or_O
Jul 31, 2015 Or_O rated it liked it
สำนวนการเขียนยังไมลืนไหล แตชวงกลอนนารักดี

พระนางโดยรวมยังไมประทับใจ สองคนนีชอบเอาชนะคะคานกันโดยไมสนผลกระทบ โดยเฉพาะงานทีตองเสียไป ยิงชวงทายๆ ความชอบพระนางยิงหด นิสัยพระเอกไมนารักเลย

ความสมเหตุสมผลกยังนอย
...more
« previous 1 3 4 5 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • Hunting The Lion (Cinderella, #2)
 • จันทราอุษาคเนย์ เล่ม 1-2
 • Merciless (The Mermen Trilogy, #3)
 • The Sweet Evil Complete Collection: Sweet Evil, Sweet Peril, Sweet Reckoning
 • Ascendance Trilogy: The False Prince, The Runaway King, The Shadow Throne
 • คิวบิก 2
 • Night Moves : Dream Man/After the Night
 • Catspaw (Blackheart #1)
 • Hacienda Moon (PathSeekers, #1)
 • A Gentleman in the Street (The Campbell Siblings, #1)
 • Nothing To Lose (Grey Justice, #1)
 • ทวิภพ
 • Pride and Prejudice (Oxford Bookworms Library: Level 6)
 • มนต์จันทรา
 • The Chieftain (Return of the Highlanders, #4)
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับแหวนแห่งปราชญ์ (The Thief of Baramos, #3)
 • Just One Kiss
9789950
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาจาก คณะวารสารศาสตรและสือสารมวลชน เอกวิทยุ-โทรทัศน

ประวัติ

ชือ ลักขณา ธานีกุล อายุ 29 ปี หลังจากเรียนจบไดทำงานเบืองหลังอยูหนึงปี จากนันจึงผันตัวเองมาทำงานดานสายการบินจนถึงปัจจุบัน ชอบการอานมาตังแตเดก และชอบเขียนเรียงความ

เริมเขียนแนวนิยายครังแรกปี 2548 เปนเรืองสัน 20 หนาจบ คือเรือง ‘อกเกือบหัก แอบรักคุณสามี’ เพือใชในการประกวดเรืองสันของเวบสิรินดาwith love ( www.sirinda-stori
...more
More about นาวาร้อยกวี...

Share This Book“จะห่างไกลหรือชิดใกล้ก็ไม่เปลี่ยน
จะทำซึ้งหรือล้อเลียนให้ขบขัน
จะบอกรักให้โดนเหยียบหรือเงียบงัน
ไม่ต่างกันเพราะรักนั้นยังเท่าเดิม”
1 likes
More quotes…