Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “നാലുകെട്ട് | Naalukettu” as Want to Read:
നാലുകെട്ട് | Naalukettu
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

നാലുകെട്ട് | Naalukettu

really liked it 4.0  ·  Rating Details ·  2,241 Ratings  ·  86 Reviews
അപപുണണിയുടെ യാതരകളാണ നാലുകെടട. കുടുംബവും ആചാരങങളും ജീവിതതതിനറെ നെടുങകൻ കാരാഗരഹങങളും വയകതിയെ ആഹരികകുനനതിന നാകകു നീടടി ആഞഞടുകകുനന കാലസനധികളിലൂടെ അപപുണണി മുനനേറുമപോൾ കേരളതതിനറെ എഴുതപപെടാതത ചരിതരവും തുടുതതുണരുനനു. നോവൽ ഏററവും സതയസനധമായ സാമൂഹികചരിതരമാവുനനതിനറെ ഒരുദാഹരണമാണ നാലുകെടട. പരകാശമാനമായ ജീവിതതതിനടിയിൽ നിഴലുകളുടെ ഒരു അദൃശയവാഴചയുണടെനന വായനകകാരെ അറിയികകുനന മലയാളതതിനറെ അഭിമാ ...more
Paperback, 204 pages
Published August 1958 by Current Books
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Community Reviews

(showing 1-30)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Krishnakumar
Jul 10, 2013 Krishnakumar rated it it was amazing
എനറെ വായനാകകമപതതിന തുടകകമിടട നോവല.
നാലാം കലാസില പഠികകുമപോള വായിചച നാലുകെടടിലൂടെയാണ ഞാന യഥാരതഥ വായനയെ അറിഞഞത. അനന ഒരു മഴകകാലതത ചിമമിനിവിളകകു മറിഞഞ കരിഞഞു പോയ ഏടുകള എനറെ ബാലയതതെയും മഴയെയും ഇനനും എനറെ മനസസിലെതതികകും.
ഈ പുസതകതതെ അതരമേല സനേഹികകുനനു ഞാന...
...more
Jaise Joseph
May 31, 2013 Jaise Joseph rated it really liked it  ·  review of another edition
വായികകണമെനന മനസസിൽ കൊണടുനടനന ഒരു നോവൽ. കൂടുകാരനറെ കൈയിൽ ഇത ഇരികകുനനത കണടപപോൾ ഒരു രീതിയിൽ തടടിപറികകുക തനനെ ആയിരുനനു എനനു തനനെ പറയാം. ഗരാമവും പഴമയും എനനും മനസസിൽ കൊണടുനടകകുനനത കൊണടായിരികകാം ആദയം കേടടപോൾ തനനെ ഇത വായികകണം എനന മനസസിൽ ഉറപപികകാൻ കാരണം.

എലലാവരും ഇത കാലങങളകകു മുൻപ കേരളതതിൽ നിലനിനനിരുനന വയവസഥിതി എനനുപറയുമപോൾ അതരയകക പഴകിയോ എനനും ഇതിനു ഇപപോഴും പരാധാനയം ഇലലേ എനനുമാണ ഞാൻ ചിനതിചചത .കാലം ഇതരയും കഴിഞഞിടടും മനുഷയന ഒരു മാററവും വനനിടടിലലെനന തോനനിപോകുനനു. എലലാവരും ഉളളപോൾ ആരെയും ഗൗനികകതെയും നിഗുടനനദം
...more
Jaseena AL
Jun 23, 2015 Jaseena AL rated it it was amazing
Shelves: childhood-reads
Naalukettu is a veritable depiction of the matriarchal social order of Kerala's Nair community in its final gasp for life. The hero Appunni is a scion of a once rich and powerful family. Appunni is the son of a woman who married a man of her own choices and who did not marry the man whom her Karnavar suggested. So she has to leave the family with her son and Appunni grows up without a father and away from the prestige and protection of the matrilineal home to which he belongs. The novel captures ...more
Akshay Joy
Jun 02, 2013 Akshay Joy rated it it was amazing
ശരേഷടമയതെനതും അവസാനതതേകക വെകകുക അലലേൽ അത കിടടാൻ അവസരം ഇലലാതിരികകുക അതാണ നാലുകെടട എനനാ നോവലിനെ കുറിചച പറയാനുളളത. ഏകദേശം ഒരു വരഷതതോളം ഞാൻ ഈ നോവല കിടടാൻ വേണടി കാതതിരികകുകയായിരുനനു. അവസാനം ഇനദുലേഖ ബുകസ അതിനു എനനെ സഹായിചചു. വളരെ ലളിതമായ കഥ പശചാതതലം കൊണടും ഭാഷ കൊണടും ഒരു കഥ പറയുനന പോലെ അതരയും ലളിതമായി നാലുകെടട സംസകാരതതെ പോളിചെഴുതാണ ഈ നോവൽ . ശരികകും ഇതൊകെ ആണ ആദയം വയികേണടിയിരുനനത . 200 താളുകൾ ഉളള ഈ നോവലിനറെ ഓരോ പേജും എനികക ഓരോ ഓരോ അനുഭവങങളായിരുനനു . ഗൃഹാതുരതവം എനനൊരു സംഭവം മലയാളികളെ തൊടടും തലോടിയും തുടങ ...more
Sarath Krishnan
I read this novel during my childhood days. I can still remember the day I read this novel. I was in my relatives' house and bored to death without doing anything. Then, I found one book in my cousin's book shelf, an old copy of Naalukettu by M.T. After reading first few pages of the book, I got irritated and throw away. But later, I found that I have nothing else to do and whenever I cross the shelf, I felt as if this book is calling me. Then, I again took the book and started reading. I found ...more
Hrishi Kesav
Jul 13, 2012 Hrishi Kesav rated it it was amazing
Shelves: malayalam
ഓരോ വരി വായികകുമപോഴും ഓരോ പിടി മഞഞു മനസസില വാരിയിടുനന പരതീതിയാണ ഉണടാകുനനത. ആദയമായി 1958-ല പരസിദധീകരിചച ഈ കൃതി ഇനനും ഇതര പരചാരതതിൽ ഉളളതിൽ ഒടടും അലബുതപെടാനിലല.

കുനനിൻപുറങങലും, വയലുകളും, ചെരുമികളും നിറഞഞ ഒരു കഥ. ചിനതാധമനികളെ പിടിചചുകുലുകകുനന കഥ. എലലാവരും വായിചചിരികകേണട കഥ.
...more
Visakh Sakthidharan
May 21, 2013 Visakh Sakthidharan rated it it was amazing
the depth of the character is much more than any other i have read before.. stirring and painful at times
Vivek sivadas
Dec 07, 2012 Vivek sivadas rated it liked it
a good read... Can't lie,this is the first Malayalam book I have ever read in my life.
I did expect a lot more towards the end though...
Shalet Jimmy
Dec 15, 2013 Shalet Jimmy rated it it was amazing
I hate Appunni. He is selfish.
Vishnu
Dec 10, 2015 Vishnu rated it it was amazing
Oru valluvanadan kadha
Jain John K
Jun 10, 2013 Jain John K rated it it was amazing
i want to read this novel now
Aashna Jeevan
May 30, 2013 Aashna Jeevan rated it liked it
manmaranju pokunna.. nadan shilikakum.. kerala thanimayilekkum.. oru thirinju nottam...
Deepu George
May 25, 2014 Deepu George rated it really liked it
A beautiful story of life, growth and sweet revenge.... MT classic
Basheer Kuzhikkandathil
Mar 02, 2015 Basheer Kuzhikkandathil rated it it was amazing
Shelves: m-t-teeram
എം.ടി യുടെ കൃതികളില വായികകുനന ആദയതതെ നോവലാണ അര നൂററാണടിനപപുറം പരസിദധീകരിചച നാലുകെടടെനന ഉതകൃഷടമായ നോവല. അപപുണണി എനന ഹൃദയസപരഷമായ കഥാപാതരതതിനറെ സഞചാരതതെ 'നാലുകെടടില' അതഭുതമാം രീതിയില കൂടലലൂരിനറെ സാമപതതിക സാമൂഹിക ചരിതരങങളിലൂടെയും ഇതിഹാസങങളിലൂടെയും സഗീതാതമകമായ എഴുതതിലൂടെ എം ടി വരചചിടുനനു. സാമപതതികശാസതരപരമായി മുതലാളിതതവും അരദധനാടുവാഴിതതവും തമമിലും സാമൂഹികശാസതരപരമായി പാരമപരയങങളും ആധുനികതയും അവശേഷിപപികകുനന ആരദരമായ അംശങങളും തമമിലുളള സംഘരഷം ആവിഷകകരികകുകയാണ നാലുകെടടില. ഗൃഹാതുരതവതതിനറെ സകലവിധ ആസവാധനവും വായന ...more
Lekshmi Mridula
Jan 15, 2017 Lekshmi Mridula rated it really liked it
Book #2 of the year. Needless to say,what a beautiful read.
Born into difficult circumstances,this master piece by Kerala's favourite writer M.T.Vasudevan Nair, chronicles the journey of Appunni from his boyhood days steeped in poverty and hardships to manhood ,a life he builds on his own hard work and overcoming the tragedies of his situation. 'Naalukettu' - roughly meaning ancestral home - is a retelling of the erst while Kerala Nair way of life,of family feuds and the decay of the matrilineal
...more
Nithin
Jan 10, 2017 Nithin rated it it was amazing
Shelves: mt
ഇ തര നാളും സവയം തെററിദധരിപപികകുകയായിരുനനു തനികകാറുമിലലെനന . ഈ ലോകതതിൽ തനിചചാണെനനു പറയുനനതിൽ ഒരു തരം വിലകുറഞഞ അഭിമാനം തോനനുകയായിരുനനു . പലരും ഉണടായിരുനനു സതയം . അതൊരു വഞചനയായിരുനനു - അപപുണി ...more
Maneesh B
Apr 10, 2014 Maneesh B rated it it was amazing
Great novel by M T about the world of Appunni lived in the 40s or 50s of the last century.
Its a tale set on the premises of a naaalukettu - during its prominence and in its degradation.
The classic novel clearly describes the tale of one of the numerous Nair feudal families that degraded during that social renaissance period Kerala witnessed. One can see the reversal of the protagonist's fate during his life. Great narration by the great author
Harsh Gopal
Sep 02, 2012 Harsh Gopal rated it it was amazing
A simple story of a young boy and his family related problem upto his childhood. MT's skill for writing is unmatchable. he explains the characters in a way that he makes you beleive that they are nothing less than real. the village of Kudallur by the end of the book will feel like a place where you had spent most of your life in. JUST AWESOME!! I'm blessed to read something like this and feel proud to be a Malayali!
Sreenath Prem
Jul 10, 2013 Sreenath Prem rated it it was amazing
MT is one of those writers who is able to draw a true and raw picture of life through his books. No other writer has been able to portray, so vividly, the society structure of feudal Kerala in the beginning of the century. A society that had a lot of complex relationships and which was brutal to the oppressed. Nalukettu aptly captures the frustrations and the innocence of a kid who was born into an ostracised mother. This book has a simple narration style that is so characteristic of MT.
Darsana
Jan 19, 2016 Darsana rated it liked it
A beautiful novel, that brings back the nostalgia about your village and the persons u see around you. Gives a clear picture on the generation who moved from joint family to nuclear family, from village to cities and thus seen many broken down "tharavadu". When I read the book, I couldn't agree to author, when the hero forgives and gets help from the person who killed his father. But now I have the maturity to understand his feelings, now I understand what life is!!
Santhosh V krishnan
Oct 26, 2013 Santhosh V krishnan rated it really liked it
Shelves: malayalam, fiction
I Liked:
This is my second M T Vasudevan Nair novel. All my prejudice and negative thoughts after reading the first novel (Asuravithu) were washed away by this one. Narrating a story might be easier but taking the reader to the time, place, nature, language, season, characters.... can be done only if each of these are conceived by an author in its minute form.

My Alternate Thoughts:
Vasudha Vasudevan
Nov 14, 2014 Vasudha Vasudevan rated it it was amazing
ഒരുപാടിഷടായി..ഇപപോളും മനസസില നിറഞഞു നിലകകുനനു ...അപപുണണിയും ...വടകകേപപാടട തറവാടും ..ആ നാലുകെടടിനുളളില തനറെ ഏകാനതത നിറഞഞ ദിവസങങള തളളി നീകകിയിരുനന അപപുണണിയുടെ കണണീരു വീണ ആ കോണിചചുവടും അവിടെ മടകകി വചചിരുനന പായയും ..നോസടാലജിയയുടെ തമപുരാനായ ശരീ എം ടി വാസുദേവന നായരകക ഒരായിരം നനദി ... ...more
Treez
Jan 20, 2014 Treez rated it it was amazing
One of the earliest books on Kerala,its traditions,family stories and the like. But what keeps Naalukettu different is the way an ancient architecture type is brought in the book and weaved in the storyline.

Not just malayalis but anyone can read it. Its a simple story of human love,jealousies,pure emotions,raw observations and some old time charm.
Kanchan Shine
Jul 20, 2015 Kanchan Shine rated it it was amazing
A lovely book. It tells the story of a traditional Malayalam family, its fights and the struggle of Appuni. The story flows smoothly across pages, the descriptions are beautiful it sticks to the point without wavering into unnecessary twists.
Jithin Rajan
Jul 29, 2014 Jithin Rajan rated it it was amazing
എം.ടി പുസതകങങളോടുളള പരണയം കുടടികാലതതെ തുടങങിയതാണ, അതിനും നെഞചോടു ചേരത വചചിരികുനനു ഞാൻ. എലലാ ഏകനതതൈകകുംവിരാമം ഇടുനനുതായിരുനു ഓരോ പുസതകവും, കനനനനീരതുളളികളാൽ നനയാതെ ഒരു എം,ടി കഥയുടെയും അവസാന പേജ മടകിയിടിലല ഞാൻ ഇനനേ വരെ. ...more
Vishnu Sivadasan
May 14, 2015 Vishnu Sivadasan rated it it was amazing
Amazing. The level of detail and the enchanting way the tale of Appunni has been told is nothing short of pure genius. Its not a novel, its an experience.
Shahanaz Hameed
Easily one of the best books I have ever laid my eyes on. It sweeps you off the feet and you still feel kind of hungover.
madhavgosh
Mar 21, 2013 madhavgosh rated it really liked it
Shelves: favorites
a master piece from M.T
Apuni haunts you even after, through the shades of dark culture prevailed.
highly recommended !
Sachin
Dec 05, 2012 Sachin rated it it was amazing
I can not imagine if anyone can write a simple story with so much power. Hats off to the legend. This will be my all time favorite work in Malayalam.
Gildiya
Jan 09, 2014 Gildiya rated it did not like it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • ഹിഗ്വിറ്റ | Higuita
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ | Oru Theruvinte Katha
 • ഉദകപ്പോള | Udakappola
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ | Aalahayude Penmakkal
 • മതിലുകള്‍ | Mathilukal
 • അഗ്നിസാക്ഷി | Agnisakshi
 • ഗുരുസാഗരം | Gurusagaram
 • സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും | Sundarikalum Sundaranmarum
 • ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole
 • ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ | Ini Njan Urangatte
 • ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala
 • മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ | Mayyazhippuzhayude Theerangalil
 • Thottiyude Makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • സ്മാരകശിലകൾ | Smarakasilakal
 • പയ്യൻ കഥകൾ | Payyan Kathakal
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
187472
Madathil Thekkepaattu Vasudevan Nair (Malayalam: മഠതതില തെകകെപാടട വാസുദേവന നായര) (born 9 August 1933), popularly known as MT, is a renowned Indian author, screenplay writer and film director. He was born in Kudallur, a small village in the present day Palakkad District, which was under the Malabar District in the Madras Presidency of the British Raj. He is one of the most prolific and versatile wr ...more
More about M.T. Vasudevan Nair...

Share This Book