Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “നാലുകെട്ട് | Naalukettu” as Want to Read:
നാലുകെട്ട് | Naalukettu
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

നാലുകെട്ട് | Naalukettu

3.99 of 5 stars 3.99  ·  rating details  ·  1,598 ratings  ·  68 reviews
Nallukettu: Stone Courtyard is the story of a young boy, Appunni, set in a matrilineal Nair joint family (a taravad) in the author's native village, Kudallur. Fascinated with accounts of the prestigious Naalukettu taravad from which his mother was expelled, Appunni visits the house only to be despised and rejected by all. Appunni grows up to earn enough money and returns t ...more
Paperback, 203 pages
Published (first published 1988)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham by M.T. Vasudevan Nairപാത്തുമ്മായുടെ ആട് | Pathummayude Aadu by Vaikom Muhammad Basheerഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം | Khasakkinte Ithihasam by O.V. Vijayanആടുജീവിതം | Aatujeevitham by Benyaminബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi by Vaikom Muhammad Basheer
10 Malayalam Must read before you die book
9th out of 149 books — 1,599 voters
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham by M.T. Vasudevan Nairപാത്തുമ്മായുടെ ആട് | Pathummayude Aadu by Vaikom Muhammad Basheerബാല്യകാലസഖി | Balyakalasakhi by Vaikom Muhammad Basheerആടുജീവിതം | Aatujeevitham by Benyaminഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ | Oru Desathinte Katha by S.K. Pottekkatt
Best Works in Malayalam
31st out of 51 books — 185 voters


More lists with this book...

Community Reviews

(showing 1-30 of 3,000)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Jaise Joseph
വായികകണമെനന മനസസിൽ കൊണടുനടനന ഒരു നോവൽ. കൂടുകാരനറെ കൈയിൽ ഇത ഇരികകുനനത കണടപപോൾ ഒരു രീതിയിൽ തടടിപറികകുക തനനെ ആയിരുനനു എനനു തനനെ പറയാം. ഗരാമവും പഴമയും എനനും മനസസിൽ കൊണടുനടകകുനനത കൊണടായിരികകാം ആദയം കേടടപോൾ തനനെ ഇത വായികകണം എനന മനസസിൽ ഉറപപികകാൻ കാരണം.

എലലാവരും ഇത കാലങങളകകു മുൻപ കേരളതതിൽ നിലനിനനിരുനന വയവസഥിതി എനനുപറയുമപോൾ അതരയകക പഴകിയോ എനനും ഇതിനു ഇപപോഴും പരാധാനയം ഇലലേ എനനുമാണ ഞാൻ ചിനതിചചത .കാലം ഇതരയും കഴിഞഞിടടും മനുഷയന ഒരു മാററവും വനനിടടിലലെനന തോനനിപോകുനനു. എലലാവരും ഉളളപോൾ ആരെയും ഗൗനികകതെയും നിഗുടനനദം
...more
Krishnakumar
എനറെ വായനാകകമപതതിന തുടകകമിടട നോവല.
നാലാം കലാസില പഠികകുമപോള വായിചച നാലുകെടടിലൂടെയാണ ഞാന യഥാരതഥ വായനയെ അറിഞഞത. അനന ഒരു മഴകകാലതത ചിമമിനിവിളകകു മറിഞഞ കരിഞഞു പോയ ഏടുകള എനറെ ബാലയതതെയും മഴയെയും ഇനനും എനറെ മനസസിലെതതികകും.
ഈ പുസതകതതെ അതരമേല സനേഹികകുനനു ഞാന...
...more
Jaseena AL
Naalukettu is a veritable depiction of the matriarchal social order of Kerala's Nair community in its final gasp for life. The hero Appunni is a scion of a once rich and powerful family. Appunni is the son of a woman who married a man of her own choices and who did not marry the man whom her Karnavar suggested. So she has to leave the family with her son and Appunni grows up without a father and away from the prestige and protection of the matrilineal home to which he belongs. The novel captures ...more
Akshay Joy
ശരേഷടമയതെനതും അവസാനതതേകക വെകകുക അലലേൽ അത കിടടാൻ അവസരം ഇലലാതിരികകുക അതാണ നാലുകെടട എനനാ നോവലിനെ കുറിചച പറയാനുളളത. ഏകദേശം ഒരു വരഷതതോളം ഞാൻ ഈ നോവല കിടടാൻ വേണടി കാതതിരികകുകയായിരുനനു. അവസാനം ഇനദുലേഖ ബുകസ അതിനു എനനെ സഹായിചചു. വളരെ ലളിതമായ കഥ പശചാതതലം കൊണടും ഭാഷ കൊണടും ഒരു കഥ പറയുനന പോലെ അതരയും ലളിതമായി നാലുകെടട സംസകാരതതെ പോളിചെഴുതാണ ഈ നോവൽ . ശരികകും ഇതൊകെ ആണ ആദയം വയികേണടിയിരുനനത . 200 താളുകൾ ഉളള ഈ നോവലിനറെ ഓരോ പേജും എനികക ഓരോ ഓരോ അനുഭവങങളായിരുനനു . ഗൃഹാതുരതവം എനനൊരു സംഭവം മലയാളികളെ തൊടടും തലോടിയും തുടങ ...more
Basheer Kuzhikkandathil
എം.ടി യുടെ കൃതികളില വായികകുനന ആദയതതെ നോവലാണ അര നൂററാണടിനപപുറം പരസിദധീകരിചച നാലുകെടടെനന ഉതകൃഷടമായ നോവല. അപപുണണി എനന ഹൃദയസപരഷമായ കഥാപാതരതതിനറെ സഞചാരതതെ 'നാലുകെടടില' അതഭുതമാം രീതിയില കൂടലലൂരിനറെ സാമപതതിക സാമൂഹിക ചരിതരങങളിലൂടെയും ഇതിഹാസങങളിലൂടെയും സഗീതാതമകമായ എഴുതതിലൂടെ എം ടി വരചചിടുനനു. സാമപതതികശാസതരപരമായി മുതലാളിതതവും അരദധനാടുവാഴിതതവും തമമിലും സാമൂഹികശാസതരപരമായി പാരമപരയങങളും ആധുനികതയും അവശേഷിപപികകുനന ആരദരമായ അംശങങളും തമമിലുളള സംഘരഷം ആവിഷകകരികകുകയാണ നാലുകെടടില. ഗൃഹാതുരതവതതിനറെ സകലവിധ ആസവാധനവും വായന ...more
Hrishi Kesav
ഓരോ വരി വായികകുമപോഴും ഓരോ പിടി മഞഞു മനസസില വാരിയിടുനന പരതീതിയാണ ഉണടാകുനനത. ആദയമായി 1958-ല പരസിദധീകരിചച ഈ കൃതി ഇനനും ഇതര പരചാരതതിൽ ഉളളതിൽ ഒടടും അലബുതപെടാനിലല.

കുനനിൻപുറങങലും, വയലുകളും, ചെരുമികളും നിറഞഞ ഒരു കഥ. ചിനതാധമനികളെ പിടിചചുകുലുകകുനന കഥ. എലലാവരും വായിചചിരികകേണട കഥ.
...more
Deepu George
A beautiful story of life, growth and sweet revenge.... MT classic
Vivek sivadas
a good read... Can't lie,this is the first Malayalam book I have ever read in my life.
I did expect a lot more towards the end though...
Visakh Sakthidharan
the depth of the character is much more than any other i have read before.. stirring and painful at times
Aashna Jeevan
manmaranju pokunna.. nadan shilikakum.. kerala thanimayilekkum.. oru thirinju nottam...
Jain John K
i want to read this novel now
Sarath Krishnan
I read this novel during my childhood days. I can still remember the day I read this novel. I was in my relatives' house and bored to death without doing anything. Then, I found one book in my cousin's book shelf, an old copy of Naalukettu by M.T. After reading first few pages of the book, I got irritated and throw away. But later, I found that I have nothing else to do and whenever I cross the shelf, I felt as if this book is calling me. Then, I again took the book and started reading. I found ...more
Jithin Rajan
എം.ടി പുസതകങങളോടുളള പരണയം കുടടികാലതതെ തുടങങിയതാണ, അതിനും നെഞചോടു ചേരത വചചിരികുനനു ഞാൻ. എലലാ ഏകനതതൈകകുംവിരാമം ഇടുനനുതായിരുനു ഓരോ പുസതകവും, കനനനനീരതുളളികളാൽ നനയാതെ ഒരു എം,ടി കഥയുടെയും അവസാന പേജ മടകിയിടിലല ഞാൻ ഇനനേ വരെ. ...more
Treez
One of the earliest books on Kerala,its traditions,family stories and the like. But what keeps Naalukettu different is the way an ancient architecture type is brought in the book and weaved in the storyline.

Not just malayalis but anyone can read it. Its a simple story of human love,jealousies,pure emotions,raw observations and some old time charm.
Kanchan Shine
A lovely book. It tells the story of a traditional Malayalam family, its fights and the struggle of Appuni. The story flows smoothly across pages, the descriptions are beautiful it sticks to the point without wavering into unnecessary twists.
Vishnu Sivadasan
Amazing. The level of detail and the enchanting way the tale of Appunni has been told is nothing short of pure genius. Its not a novel, its an experience.
Varna Venugopal
vayichengilum athu pathinonnam vayassilanu.vayikkanam onnukoodi
Shibin Nath
Dear Frnds How can read Naalukettu plz help me...................
Ajal
excellent novel only m t can write this type of novels.
Shameer Ali
good theme to read...........
Jithesh
Want to read
Shona
Mar 22, 2014 Shona added it
awsome work by mt
Aju
Great...
Ff
Jul 03, 2014 Ff added it
dfg
Muhammad Ashiq
Mar 27, 2014 Muhammad Ashiq marked it as to-read
its nice
Sreenath Prem
MT is one of those writers who is able to draw a true and raw picture of life through his books. No other writer has been able to portray, so vividly, the society structure of feudal Kerala in the beginning of the century. A society that had a lot of complex relationships and which was brutal to the oppressed. Nalukettu aptly captures the frustrations and the innocence of a kid who was born into an ostracised mother. This book has a simple narration style that is so characteristic of MT.
Vasudha Vasudevan
ഒരുപാടിഷടായി..ഇപപോളും മനസസില നിറഞഞു നിലകകുനനു ...അപപുണണിയും ...വടകകേപപാടട തറവാടും ..ആ നാലുകെടടിനുളളില തനറെ ഏകാനതത നിറഞഞ ദിവസങങള തളളി നീകകിയിരുനന അപപുണണിയുടെ കണണീരു വീണ ആ കോണിചചുവടും അവിടെ മടകകി വചചിരുനന പായയും ..നോസടാലജിയയുടെ തമപുരാനായ ശരീ എം ടി വാസുദേവന നായരകക ഒരായിരം നനദി ... ...more
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 99 100 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • യന്ത്രം | Yanthram
 • Higuita
 • Oru Theruvinte Katha | ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ
 • Mathilukal | മതിലുകള്‍
 • ആലാഹയുടെ പെണ്മക്കള്‍ | Aalahayude Penmakkal
 • Udakappola
 • അഗ്നിസാക്ഷി | Agnisakshi
 • ഒരു സങ്കീര്‍ത്തനം പോലെ | Oru Sangeerthanam Pole
 • മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ | Mayyazhippuzhayude Theerangalil
 • Sundarikalum Suundaranmarum | സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും
 • ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ | Ini Njan Urangatte
 • ഗുരുസാഗരം |Gurusagaram
 • Thottiyude makan | തോട്ടിയുടെ മകന്‍
 • ചിദംബര സ്മരണ | Chidambara Smarana
 • ഐതിഹ്യമാല | Aithihyamala
 • Smarakasilakal | സ്മാരകശിലകള്‍
 • പയ്യൻ കഥകൾ | Payyan Kathakal
187472
Madathil Thekkepaattu Vasudevan Nair (Malayalam: മഠതതില തെകകെപാടട വാസുദേവന നായര) (born 9 August 1933), popularly known as MT, is a renowned Indian author, screenplay writer and film director. He was born in Kudallur, a small village in the present day Palakkad District, which was under the Malabar District in the Madras Presidency of the British Raj. He is one of the most prolific and versatile wr ...more
More about M.T. Vasudevan Nair...
രണ്ടാമൂഴം | Randamoozham Manju | മഞ്ഞ് Kaalam | കാലം Asuravithu | അസുരവിത്ത്‌ ഇരുട്ടിന്റെ ആത്മാവ്‌ | Iruttinte Atmavu

Share This Book