Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “ตำนานรักเหนือภพ 3 / 花千骨 (Hua Qian Gu, #3)” as Want to Read:
ตำนานรักเหนือภพ 3 / 花千骨 (Hua Qian Gu, #3)
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating
Open Preview

ตำนานรักเหนือภพ 3 / 花千骨 (花千骨 #3)

4.34  ·  Rating Details  ·  126 Ratings  ·  14 Reviews
เปนชะตาฟากำหนด เปนผูคนบีบบังคับ และเปนหัวใจตัวเองทีดือรันงมงาย ฮวาเชียนกูจึงไมเหลือหนทางอืนใหเดิน มีเพียงเสนทางสูการเปนมารเทพอันนารังเกียจ

เมือตระหนักรูและยอมรับในพลัง ดินแดนรกรางปาเถือนกไมอาจคุมขังนางไดอีกตอไป ทวาแมเปนมารเทพแลวนางยังคงเปนนาง ยังคงเทิดทูนบูชาอาจารยและฉางหลิว นางไมตองการสรางความเดือดรอน และไมตองการใหเขารูวานางกลับมาแลว

ถึงจะบอกวาไมหวังใหอะไรๆ กลับมาเปนดังเดิม
...more
Paperback, 616 pages
Published October 2013 by แจ่มใส
More Details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

Be the first to ask a question about ตำนานรักเหนือภพ 3 / 花千骨

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-30 of 386)
filter  |  sort: default (?)  |  Rating Details
Srisurang
Feb 03, 2015 Srisurang rated it it was ok
Shelves: chinese-novel
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
Manna
Aug 09, 2016 Manna rated it liked it
บีบคันมาก อานแลวมีหลายอารมณมาก แตหลักๆ คืออยากเขวียงทิง

คือไมใชไมดี แตมันทำรายกันเกินไปอะ ถาใหไลซีรียสนีเลมแรกใสสุดแลว เลมสุดทายมานีอะไรกัน!
ตัวละครทิฐิสูงกันเหลือกเกิน มีความซับซอนอยางมากมาย จริงๆนับถือผูแตงเลยนะ แตงใหตัวละครมีปมกันแบบยุงเหยิง
มีการตัดสินใจทีปวดราว หนักหนวงโคตร

สวนตัวสงสารเชียนกูมาก
คือตัวเองถูกบีบบังคับใหเดินอยูในทางดวยสถานการณตางๆ จะหลบกไมได ขอดาตรงๆ เลย โงใหคนอืนโกหกหลอกใชอยูได แลวสุดทายตัวเองกเจบปวดเจียนตายอยูรำไป แตนับถือนำใจนางมากจริงๆ คือเนือแทเปนคนดี ดีมากๆ ดีจนโงงม จะรักษา
...more
Ning
Jan 19, 2014 Ning rated it really liked it
อานแลวเครียดจัด
นางเอกเคราะหซำกรรมซัดเกินไป
พระเอกทือ ตรงเกินไป
คนเขียนกใจรายเกิน
สรางตัวละคร แลวจัดการเชือดทีละคน ทีละคน

จบแบบไมคอยสมหวังนีโอเค รับไดบางตามเนือเรือง
แตเลนฆาตัวละครเปนวาเลน นีไมไหว

แตกยังจัดไดวา เปนเลมทีอานไดสนุกมาก
แตพอเจอตอนจบเขาไป ไมเพลิดเพลินเลยจริงๆ
...more
Siya
May 17, 2015 Siya rated it liked it
ปกติเวลาอานนิยายแปลหรือนิยายไทยจะไมคอยเอามารีวิวลง แตพอดีเลมนีเราอานแบบลืมตายไมลืมหูลืมตามาก เพราะเชารานมาตองรีบไปคืนเคา เลยขอเขียนถึงแบบรวมๆสามเลมในนีละกัน

ตำนานรักเหนือภพ หรือ ฮวาเชียนกู แทบจะเรียกไดวาเปนนิยายจีนเรืองแรกๆทีเราอานในรอบสิบกวาปีนีเลยมัง (หลังจากทีเพือนสนิทคนหนึงบังคับอานเพชรยอกคทา กับเพชรยอดขุนพล ซึงแบบโคตรจะดีงามจนเกิดความสนใจขึนมา) ปกติอานแตนิยายภาษาอังกฤษ กเลยจะวาไงดีนะ...คืออยูแตกับนารเนีย เวสเทรอส มิดเดิลเอิรธ ฯลฯ อะไรประมาณนี นานๆทีกอยากจะเปลียนบรรยากาศมาหาความสำราญในแดนเซี
...more
Dsiwika Vong
Oct 26, 2013 Dsiwika Vong rated it really liked it
อานจบอยากบอกวา พระเอกไมคูควรกับเสียวกูเลยจริงๆ ...more
Hammu
Jul 24, 2016 Hammu rated it really liked it
Shelves: jamsai, 2016
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
百合花 Lily
ชือเรือง – ตำนานรักเหนือภพ 1-3 (花千骨 Hua Qian Gu) + ตำนานรักเหนือภพ ภาคพิเศษ (花千骨番外 Hua Qian Gu - Side Story)
ผูแตง – Fresh กัวกัว (Fresh 果果) เขียน พริกหอม แปล

เปนเรืองทีอานแลวรูสึกสนุกมาก แตไมเสียนำตาเลยสักหยด กรากๆ ไมไดรักพระนางเปนพิเศษ คือเฉยๆ กับทังฮวาเชียนกูและไปจือฮวา แตอานแลวกลับชอบจอมมารอยางซาเซียนโมอะ นารักมากๆ 555+ ไมคอยชอบตงฟางอวีชิง อยากจะบอกวาเพราะเองแหละ ฮวาเชียนกูเลยตองเจอชะตากรรมแบบนัน รูนะวาตงฟางอวีชิงละวางจากหนาทีตัวเองไมได แตอานแลวเคืองจริงๆ

คืออานแลวอยากจะบอกวา ชีวิตของฮวาเชียนก
...more
Monaliz Juang
Oct 18, 2013 Monaliz Juang rated it really liked it
Shelves: chinese-novel
ไมรูสินะ เลมนีเปนเลมทีเรียกไดวาทรมานเสียวกูมากทีสุด
เหตุการณรายๆตางๆบีบบังคับเสียวกูมาก เปนใครจะทนไหว
นำตาแทบไหลเพราะสงสารเสียวกู

หมัวเหยียน เปนตัวละครทีไมนาจะอยูธรรมะ แตอยางวาตามนิยายจีน
ฝายธรรมะกแคอางถึงความถูกตอง แตแทจริงแลวกเปนเลวไมตางกัน
รูสึกนายคนนีจะไมคอยไดรับผลอะไรเทาไหร อยากใหเสียวกูจัดการซะดวยซำ

หนีหมันเทียน สมควรแลวทีจะไดรับผลของการกระทำในเลมนี
แตตัวเธอกยังไมสำนึกอยูดี มันนาไหมเนีย

ตงฟาง รักเสียวกู ปกปองเสียวกู แตในขณะเดียวกันกเปนคนชีนำเสียวกู
มาจนสุดทางขอบเหว จะรักหรือจะเหนใจไมไดเตมที เพราะท
...more
Aijou
Oct 23, 2013 Aijou rated it liked it
This review has been hidden because it contains spoilers. To view it, click here.
J.Nida
Feb 25, 2016 J.Nida rated it really liked it
Shelves: chinese-novels
อานจบไปนานแลวแตลืมใหดาว
ลืมรีวิวดวย

คือ เรืองนีคอนขางดัง มีทำเปนซีรียดวยและฉายจบไปแลว

นางเอกคือฮวาเชียนกู เดกนอยทีมีดวงชะตาประหลาด
เรียกปีศาจใหเขาหา เมือเลือกของเดกคนนีหยดลงโดนดอกไม
ดอกไหน ดอกไมนันกจะแหงตายไปอยางรวดเรว

เพราะดวงชะตาเปนอยางนี เสียวกูจึงโดนขับไลออกจากหมูบาน นางจึงออกเดินทางตามหาเขา (จำไมได) เพือกราบอาจารย

แตขะตาลิขิตใหนางกรายปายจือฮวาเปนอาจารย เสียวกูจึงไดกราบเจาสำนักแหงเขา (อะไรสักอยาง) เปนอาจารย ทังๆทีฝีมือกไมไดดีเลิศ แตความมานะพยายามแสดงใหซือฝุเหน

เขาจึงรับนางเปนศิษย

ทวานีเปนเพียงจุดเริ
...more
Cinnamon
Jan 02, 2016 Cinnamon rated it it was amazing
เปนตอนจบทีดีมาก อานไปรองไหไปเปลืองทิชชูไมนอย ...more
Wanida Wattanaing
Jul 18, 2015 Wanida Wattanaing rated it did not like it
good
Kamon SecondAccount
Aug 25, 2015 Kamon SecondAccount rated it it was amazing
แนวบีบคันดรามาทีหลอกคนอานดวยการเริมเรืองเหมือนนิยายกำลังภายใน (เวอรชันหญิง) ทีตัวเอกออกเสาะหาสำนัก ฝีกปรือวิชา

ยิงอานปมยิงหนักหนวง จะวางกวางไมลงเพราะสนุกอิบอาย
นำตาหยดแหมะๆ กตองอานตอ เปลืองนำในตัวชิบเปง

สรุปวา angst มาก พลอตแบบอานจบแลวยังสามารถเปิดกลับไปอานไปมา สะกดจิตตัวเองใหจมอยูในโลกดรามาตอไปได
เหมาะสำหรับเวลาวางๆ อยากหลุดไปอีกโลก
...more
Noos Yo
Oct 18, 2013 Noos Yo rated it liked it
ชีวิตพระเอกนางเอกเศรามากคะ....
อยากใหเพิมความหวานมากหนอยชดเชยทีตองเสียนำตาเปนปีบๆๆๆๆๆ
...more
Nannapat
Nannapat marked it as to-read
Aug 22, 2016
Pakakaew Buachum
Pakakaew Buachum marked it as to-read
Jul 25, 2016
PaPa Pajaree
PaPa Pajaree marked it as to-read
Jul 23, 2016
Thuolek Rukjing
Thuolek Rukjing rated it did not like it
Jul 23, 2016
อสิตา
อสิตา rated it it was amazing
Jul 17, 2016
Jiratchaya Wangkeeree
Jiratchaya Wangkeeree marked it as to-read
Jul 16, 2016
CpthippoO C.
CpthippoO C. marked it as to-read
Jul 12, 2016
Jajaa Boonrom
Jajaa Boonrom marked it as to-read
Jun 29, 2016
ArchiAuitiez Vi
ArchiAuitiez Vi rated it it was amazing
Jun 27, 2016
Solange
Solange marked it as to-read
Jun 24, 2016
Jessica
Jessica rated it liked it
Jun 15, 2016
Saranya Wiangshimma
Saranya Wiangshimma marked it as to-read
Jun 14, 2016
Lew Tippawan
Lew Tippawan rated it really liked it
Jun 05, 2016
« previous 1 3 4 5 6 7 8 9 12 13 next »
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
 • ราชันมังกร 1
 • ชายาสะท้านแผ่นดิน 1 (Fei Guan Tian Xia, #1)
 • โอรสสวรรค์ทาสรัก เล่ม 1
 • เพชรยอดคทา เล่ม 2
 • ผลาญ เล่ม 3
 • ลำนำทะเลทราย 3
 • หัวขโมยแห่งบารามอส กับคทาแห่งพลัง (The Thief of Baramos, #2)
 • จอมนางคู่บัลลังก์ 3
 • สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ เล่ม 1
 • จอมมารเจ้าหัวใจ (จอมคนเจ้าหัวใจ, #2)

Other Books in the Series

花千骨 (4 books)
 • ตำนานรักเหนือภพ 1 / 花千骨 (Hua Qian Gu, #1)
 • ตำนานรักเหนือภพ 2 / 花千骨 (Hua Qian Gu, #2)
 • ตำนานรักเหนือภพ ภาคพิเศษ / 花千骨 (Hua Qian Gu, #3.5)

Share This Book