Goodreads helps you keep track of books you want to read.
Start by marking “คนเหนือดวง” as Want to Read:
คนเหนือดวง
Enlarge cover
Rate this book
Clear rating

คนเหนือดวง

4.0 of 5 stars 4.00  ·  rating details  ·  10 ratings  ·  2 reviews
ดวงจะมีประโยชนอะไร ในเมือใครกตามทีรูอนาคตกเปลียนไปไดตามทีเขาตองการ โพนไมอยากไดยินคำถามเชนนีเลย เพราะไดยินทีไรกยิงคิดถึงนาโหน แกเคยเปนคนใหคำตอบทีโพนจำไดแมนยำนัก

“นาโหนแกถึงบอกวา คนอยูเหนือดวงไงครับ เปลียนดวงตัวเองไดเพราะการกระทำ หากวาเขมแขงพอ แลวการกระทำนันแหละคือกรรม แกยำผมวาสิงทีแรงกวาดวงคือกรรม แตคนสวนใหญจะปลอยตัวเองไปตามดวง ไมคิดแกไขกเหมือนปลอยตัวไปตามกระแสนำ...”
...more
Paperback, 511 pages
Published May 2004 by เพื่อนดี (first published 1989)
more details... edit details

Friend Reviews

To see what your friends thought of this book, please sign up.

Reader Q&A

To ask other readers questions about คนเหนือดวง, please sign up.

Be the first to ask a question about คนเหนือดวง

This book is not yet featured on Listopia. Add this book to your favorite list »

Community Reviews

(showing 1-18 of 18)
filter  |  sort: default (?)  |  rating details
Rujibelle
สนุกมากคะ เปนนิยายทีอานแลวตองรีบไปหาซือเกบเปนสมบัติสวนตัวเลยทีเดียว

ชอบเรืองเสียดสีสังคมแบบนี สังคมทีนิยมคนมีตังค แตปัญหากคือคนรวยทีดอยคุณธรรม เรืองนีเขียนมานานแลวแตไมลาสมัยเลย คนรวยดีๆกมีคะ แตทีเปนแบบในนิยายเรืองนีกมาก คนทีทำตัวเองใหรวยโดยไมเลือกหนทางทีดีทีถูก จองเอาเปรียบคนอืนทุกอยาง ในทีสุดกตกเปนเหยือคนฉลาดทีจับจุดถูกอยูดี

เรืองนีมีอารมณขำๆไมเครียดเลย แตแฝงคติธรรมเยอะนะคะ ตัวละครทีมีหนาทีสังสอนมีเสนหมากคะ(ชอบตัวละครนีทีสุด ชอบมากกกกก) แกสอนไดเขาใจงาย(ผูเขียนใชภาษาเกง) พูดตรงแบบชาวบานๆ เหนบแหนม
...more
Manna Chiramanewong
สำหรับเรืองคนเหนือดวงนีกเปนเรืองที ดวง ทังเรืองจริงๆ เกียวกับโหราศาสตรทังหมด ตัวเอกเปนเดกผูชายกำพราพอ แตบังเอิญมาเจอโหรชรา ปากเปรียว แถมแมนซะยิงกวาอะไร ไปๆ มาๆ เลยไดกลายเปนครูสอนเรืองดวง

ปากกัดตีนถีบ ชีวิตตองสู ประมาณนันคะ แตอานแลวกตืนเตนแลวกลุนดี ขำ "นาโหน" ตอนแกบอกชือจริงนีฮาจริงเชียว "โหนตองแตง" ฮาๆๆๆ สวนคุณนาย จะเคมไปไหน สะอึกไปเลยตอนที คุณนำหอม บอกใหเอานำสมมาให แกบอกวาไมตอง เปลือง เอาสมมาลูกเดียวกพอ.... โหหหห

โหดไดอีก

ชอบตัวละครของแกวเกามาก ตังชือแตละคน แลวบทจะเอาตัวละครไประยำตำบอน กทำไดตลกซะไ
...more
Phongsakorn
Phongsakorn marked it as to-read
Feb 18, 2015
Poangtong Pantawang
Poangtong Pantawang is currently reading it
Oct 11, 2014
Mam
Mam added it
Apr 29, 2014
SleepRunner
SleepRunner marked it as to-read
Mar 05, 2014
There are no discussion topics on this book yet. Be the first to start one »
2942853
แกวเกา เปนหนึงในนามปากกาของ รองศาสตราจารย ดร.คุณหญิง วินิตา ดิถียนต ป.ม., ท.ช., ต.จ., จ.ภ.
โดยเปนนามปากกาทีใชสำหรับเขียนนวนิยายแนวจินตนิยาย และเรืองเหนือธรรมชาติ

เปนบุตรคนเดียวของนายวัลลภและนางกาญจนี วินิจฉัยกุล และตอมาสมรสกับนายสมพันธ ดิถียนต มีบุตรสาว 2 คน

เธอจบการศึกษาชันมัธยมศึกษาปีที 3 จากโรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย มัธยมศึกษาปีที 5 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จบปริญญาตรีจากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
...more
More about แก้วเก้า...
เรือนมยุรา แต่ปางก่อน ทางเทวดา เทวาวาด วสันต์ลีลา ปลายเทียน

Share This Book